LEDER TORSDAG 2. DESEMBER

En umulig visjon blir stadig mer mulig

Gledelig utvikling: Grafen viser antall trafikkdrepte i Norge mellom 1946 og 2020. Antall drepte var høgest i 1970, i dag er tallet lavere enn i 1946.   Foto: Illustrasjon: Trygg Trafikk

Det er dessverre fremdeles for mange menneskeliv som går tapt.

Meninger

I 1970 omkom 560 personer i trafikken i Norge. Da hadde utviklinga gått feil veg i mange, mange år. Ser du på kurven over, er antallet trafikkdrepte i 1946 høgere enn i hele 2020.

Sjøl om hver trafikkdrepte og hver alvorlig ulykke alltid vil være en for mye, er utviklinga i norsk trafikk helt fantastisk. Tar vi med at antall biler og antall kjørte kilometer har økt enormt i samme tidsrom er det nesten utrolig å se hvor godt trafikksikkerhetsarbeid som er gjort her i landet.

Så langt i år har 80 personer mistet livet i trafikken på norske veger hittil i år. Tre færre enn til samme tid i fjor og det laveste tallet noensinne. Norge har heller aldri før hatt så lave dødstall i novembertrafikken, viser tall fra Trygg Trafikk.

For 10 år siden døde tre ganger så mange på vegene. 13 personer omkom i november 2011. Totalt det året omkom 169 personer, om lag dobbelt så mange som prognosen for 2021.

Da Stortinget i sin tid behandlet Nasjonal transportplan for 2002–2011, kom for første gang begrepet Nullvisjonen. «En visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade», som det heter i planen. Seinere har Nullvisjonen blitt videreført i Nasjonal transportplan samt i de årlige statsbudsjetter. Nullvisjonen sier at det er moralsk og etisk uakseptabelt at folk blir drept eller hardt skadd i trafikkulykker.

Norsk trafikksikkerhetsarbeid vekker oppsikt i utlandet. I nyere tid har Norge vært det sikreste landet i verden i trafikken, hvis vi måler antall drepte pr. million innbyggere. I 2019 hadde Norge 20 drepte pr. million innbyggere, mens gjennomsnittet i Europa var 51 drepte. EU har vedtatt et mål om at antall trafikkdrepte skal være halvert i 2020 i forhold til 2010.

Det er dessverre fremdeles for mange menneskeliv som går tapt og for mange som blir skadd i trafikken også i Norge. Nettopp derfor er det viktig at vi beholder Nullvisjonen som målet.