LEDER ONSDAG 17. NOVEMBER

Statsforvalteren bør se på saka

GIKK TIL STATSFORVALTEREN: Forbundsleder Tom Tvedt ber Statsforvalteren undersøke Molde kommune sine kutt i tjenestene for innbyggere med utviklingshemming.   Foto: NFU

Oppmerksomheten denne saka har fått bør føre til en diskusjon blant politikerne i Molde.

Meninger

Forbundsleder Tom Tvedt i Norsk Forbund for utviklingshemmete, NFU, gikk sist uke til Statsforvalteren i Møre og Romsdal og ba om tilsyn i Molde kommune. Dette gjelder 58 saker der innbyggere med utviklingshemming fikk kutt i tjenester. Kuttene kom etter at et eksternt konsulentselskap hadde vurdert kommunens pengebruk og tilbud. Statsforvalteren har varslet at de vil vurdere tilsyn etter NFU sin klage.

Dette er en viktig sak, som også kan ha betydning for andre kommuner. NFU mener at Molde kommune har brutt en rekke regelverk i samband med kutta, blant annet mangelfull brukermedvirkning. Kommunen avviser dette. Og mener at de har holdt seg innenfor regler for saksbehandling. Forbundet viser til at slike endringsprosesser kan få store konsekvenser for brukernes livskvalitet. De mener at kutta har ført til alvorlige kutt i personlig hjelp. 11 personer har så langt klaga, og fått medhold. NFU vil nå at Statsforvalteren skal sjekke de øvrige 58 sakene.

Oppmerksomheten denne saka har fått bør også føre til en diskusjon blant politikerne i Molde. Hvordan skal man forsikre seg om at de som rammes av kutt blir tatt inn i prosessen på en tilstrekkelig måte? Norske kommuner er presset på både økonomi og kapasitet til saksutredning. Dette har skapt et marked for konsulentselskap. Også det offentlige kan lære mye av beste praksis. Samtidig er det viktig at endringer skjer med medvirkning fra de som blir berørt. Vi er enige med NFU i at denne saka kan ha en prinsipiell side, og det vil derfor være klargjørende dersom Statsforvalteren gjennomfører en kontroll av Molde kommunes praksis.

Det blir ofte sagt at skal man få endret på noe så må man klage. I dette konkretet tilfellet var det flere som klagde, og de fikk medhold. Et tilsyn fra Statsforvalteren vil avklare om alt er i orden med de andre sakene. Når de som blir rammet tilhører en sårbar gruppe bør man gå en ekstra runde for å sjekke at måten dette ble gjennomført på er grei.