LEDER TIRSDAG 16. NOVEMBER

Barnehager er viktig for rekruttering

KLART ØNSKE: Daglig leder Britt Flo i Molde Næringsforum opplever at barnehagedekning er et avgjørende spørsmål for mange mulige tilflyttere.   Foto: Bjørn Brunvoll

Dersom Molde mener alvor med ambisjonen om å bli en næringsvennlig kommune bør de lytte til næringslivets ønske om full barnehagedekning.

Meninger

På nytt har debatten om full barnehagedekning blusset opp i Molde. I vår vedtok kommunestyret at alle skal få plass i barnehagen, uavhengig av om de kvalifiserer til det innenfor den eksisterende garantien. Nå er bremsene satt på. Kommunedirektøren har på nytt utfordret politikerne. Også enkelte foreldre er bekymret for hva et slikt løfte vil bety for kvaliteten på barnehagetilbudet. Saka skal behandles på nytt denne uka.

Næringslivet bruker store ressurser på å rekruttere arbeidskraft til regionen. Erfaring tilsier at mange småbarnsforeldre vurderer en by på Moldes størrelse som attraktiv. Forutsetningen er imidlertid at man kan vise til god kvalitet på barnehager og skole. Det skaper usikkerhet i en flyttefase dersom man ikke vet om barna får barnehageplass. Tilgang på ledige barnehageplasser vil kunne være et plussargument for Molde. Meldinga fra næringslivet i Molde er i hvert fall tydelig: Uten ledige barnehageplasser, risikerer vi at folk slår fra seg å flytte hit.

Når politikerne gjør et ambisiøst vedtak må man legge til rette for at det følger penger med vedtaket slik at endringen kan gjøres. Noe av utfordringen med løftet om full barnehagedekning er at det innebærer en omprioritering, og at man ved enkelte barnehager har en berettiget bekymring for konsekvensene ved å øke antall barn. Slik sett kan det være grunn til å bruke litt lengre tid på gjennomføringen. Kvalitet på tilbudet må ivaretas samtidig som man øker kapasitet. Ambisjonen må imidlertid stå fast. Molde må kunne tilby barnehageplass til folk som ønsker å flytte til byen.

Næringslivet jobber sammen med kommunen etter en uttalt målsetting om å være en av de mest næringsvennlige kommunene i landet. Hva man velger å legge inn i et slik begrep er nok ikke entydig. Vi mener imidlertid at en ambisjon om full barnehagedekning vil passe godt inn i dette arbeidet. Regionen trenger arbeidskraft og tilflytning. Derfor vil en investering i barnehagene være riktig.