LEDER MANDAG 8. NOVEMBER

Nye reisevaner kan true bussruter

FÆRRE REISER kollektivt: På ønskelista til fylkeskommunen står flere reisende. Men det er usikkert om folk har fått nye reisevaner etter pandemien. FOTO: BJØRN BRUNVOLL 

Meninger

Folk reiser mindre kollektivt enn før koronapandemien slo inn over landet. Det betyr at det er færre passasjerer på bussene, færre reisende med toget og færre som tar ferjene. Sjøl om aktiviteten i næringslivet har tatt seg opp til omtrent samme nivå som før koronaen, henger kollektivtrafikken etter. I flere fylker er kollektivtrafikken langt under 2019-nivået. Da melder spørsmålet seg: Svikter passasjerene i stort antall, hvor lenge kan dagens rutetilbud med busser og ferjer opprettholdes?

Under pandemien var raskt bråstopp i reiseaktiviteten. Det skyldtes at mange som hadde anledning til å ha heimekontor, valgte det. Andre kollektivbrukere opplevde å bli permittert eller oppsagt fra jobben. Nå er både politikerne og transportselskapene usikker på om folks reisemønster kommer tilbake slik det var før pandemien, eller om nye reisevaner fører til at færre benytter kollektivtransport.

Sjefen i selskapet AtB i Trøndelag sier: «Hvis det er noen som tar som en selvfølge at de beholder avgangen de bruker, så kan den være borte i april». I Møre og Romsdal er man avventende. Fylkeskommunen, som har ansvaret for ferjene på fylkesvegsamband og for de fleste bussrutene, har bare to inntektskilder: Penger fra staten og billettinntekter.

Regjeringa sier i Hurdalsplattformen at det skal være et godt utbygd kollektivnett i hele landet. «Det skal være enkelt og rimelig å reise til og fra jobb og skole, og reise raskt og klimasmart mellom landsdelene, de store byene og til utlandet». Mener regjeringa alvor med kollektivsatsingen, må fylkeskommunen få kompensert tapte billettinntekter for buss- og ferjereiser – i det minste for 2022 slik at man ser om folks reisevaner har endret seg permanent. Fylkeskommunen vil skjerme skoleskyssen og de mest benytta arbeidsrutene, men uten ekstra penger fra staten, har ikke Møre og Romsdal fylkeskommune rygg til å ta kostnaden med å ha dagens rutetilbud. Kuttes det i rutetilbudet, betyr det færre bussavganger i de tynnest befolka bygdene og færre ferjeavganger. Kuttes kollektivtilbudet vil det også være en gedigen nedtur for miljøsatsingen i og rundt byene. Det kan ikke regjeringa være bekjent av.


Samferdselsministeren usikker på om reisevanene er varig endret

– Kan ikke kjøre tomme busser

Situasjonen for kollektivtrafikken er usikker, innrømmer samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). – Vi kan ikke kjøre tomme busser eller tog, sier han.