LEDER LØRDAG 30. OKOTBER

Molde-politikerne presses til løsninger

SPARETILTAK: Kommunedirektør Marianne Stokkereit Aasen i Molde foreslår sparetiltak for å få ned kommunens overforbruk. Forslagene kommer til å skape debatt.  Foto: Bjørn Brunvoll

Hva må Molde velge bort av ting kommunen bruker penger på?

Meninger

Hva skal til for at Molde kommunes økonomi skal være sunn de kommende åra? Er løsningen å se bort fra full barnehagedekning? Er det mindre norskopplæring for flyktninger som er resepten? Er det personer som får penger som sosialstønad som må klare seg med mindre?

De tre nevnte sparetiltakene som kommunedirektør Marianne Stokkereit Aasen vil ha kommunestyret til å si ja til, er ikke lovpålagt å ha. Kostnadene kan reduseres med 5,4 millioner kroner neste år, viser tall fra kommunedirektøren.


Kommunedirektøren med forslag til moldebudsjett 2022:

Vil kutte tre vedtatte tiltak – rammer barn og familier

Foreslår blant annet å reversere vedtak om reell full barnehagedekning, at barnetrygd holdes utenom sosialstønad, og opplæring i grunnleggende norsk.


Vi anser det som nærmest utenkelig at kommunepolitikerne i Molde nikker til kommunedirektørens spareforslag, bare kort tid etter at de vedtok tiltakene. Å gi folk mindre i sosialstønad bryter med både lokale og nasjonale ønsker om å løfte de som har minst å rutte med. Molde har tidligere år fått ros for å være god på å integrere flyktningene. Gir kommunen flyktninger dårligere norskopplæring, betyr det at kommunen slakker av på ambisjonen om rask og god integrering. Når det kommer til barnehagedekning, har kommunepolitikerne pekt på hvor viktig det er for Molde å tilby barnehageplass til alle, også ut fra ønsket om flere tilflyttere.

Molde kommune er i samme båt som andre kommuner: Synkende barnetall, særlig på bygdene, og økende antall eldre som har behov for helse- og omsorgstiltak. Kommunedirektøren ser at det økonomiske kartet ikke stemmer med terrenget. Molde må vri pengebruken fra skole og utdanning over på helse og omsorg. Spareforslagene blir mest sannsynlig avvist av kommunestyret, men direktør Stokkereit Aasen oppnår likevel å skape bevegelse i den politiske forståelsen rundt kommuneøkonomien. Sier politikerne nei til spareforslagene, må de komme opp med andre sparetiltak. Å få ny reprise på ostehøvel-prinsippet, der alle må klare seg med mindre penger, er det samme som å utsette den store og vanskelige debatten:

Hva må Molde velge bort av ting kommunen bruker penger på?