Vern om Moldeholmene

Meninger

Dette fantastiske natur- og friluftsområdet tar vi for gitt, men vi må være på vakt. Et naturområde der forandringene gjennom tidene har vært små. Det er en verdi og en kvalitet å ha områder som får være slik som de er. Moldeholmene er byens arvesølv, og de har vært en del av den lokale identiteten gjennom lang tid.

Den største trusselen er elektrifisering og utbygging på Hjertøya. I vår presenterte Molde Næringsforum sitt forprosjekt med tittelen ”El-prosjekt Hjertøya som utfartssted og energisamfunn”,

De foreløpige skissene til strømforsyning og utbygging er skremmende. På Næringsforumet sin nettside informeres det om opplyste vindmøller, solcellepanel med ladebenker, bademuligheter hele året, stamper, badstuer, flytende sauna, scene for teater, konserter og utendørs kino.

Prosjektet mangler så langt både en analyse av kvaliteten som Hjertøya har i dag for både lokalbefolkningen og turister samt en konsekvensutredning.

Skissene viser likevel mer enn nok til at kommunen, både som myndighet og som grunneier, må stoppe den foreslåtte urbaniseringen av øya.

Begrunnelsen for prosjektet er et godt eksempel på grønnvasking og misbruk av ”bærekraft” og ”klimavennlig”. Istad nett som en del av prosjektgruppa bør heller bruke sin kompetanse på strømproduksjon fra solcellepanel på hustak enn i skogen på Hjertøya.

Bærekraft uten kobling til samspillet i naturen og uten tanke på den stadig økende bruken av naturressurser til nye utbyggingsformål blir feil. Vi har både en klimakrise og en naturkrise. Verdens naturressurser er begrenset.

For oss er bærekraft først og fremst å erstatte fossile energiressurser med fornybar energi, energiøkonomisering, begrense bruken av jordas lagerressurser og ta vare på naturen.

Vegetasjonen ved Hjertøybukta er rester av et gammelt kulturlandskap med mange plantearter som er typiske for naturenger og som det blir mindre av. Sauene på øya er viktig for vedlikeholdet av kulturlandskapet. Beitebruken kan ikke kombineres med utbygging og aktiviteter hele året.

Vi omgir oss med stadig mer kunstig lys. Lys får konsekvenser for dyrelivet både på land og i sjø. Insekter blir negativt påvirket av kunstig lys. Flaggermus og enkelte fuglearter er også avhengige av de naturlige variasjonene mellom dag og mørke. La dyra på øya få ha sine naturlige mørkeperioder i fred.

Omfanget av tilrettelegging for båtutfart på holmene er en annen utfordring. Etter hvert som fritidsbåtene blir flere og større, øker presset for nye flytebrygger og tiltak på land.

På Hjertholmen er det privat tilrettelegging og med en privat flytebrygge som i prinsippet kan brukes av alle. I Einarvika på Seterøya er det privat tilrettelegging på land.

På befaringen som kommunen arrangerte i høst, la Naturvernforbundet vekt på at det også må tas hensyn til naturen og dyrelivet. Fuglene trenger ro i hekketida. For noen fugler er hunder som ikke er i bånd i den sårbare tiden av året, en trussel.

Vi mener at kommunen også må følge opp de andre øyene og holmene. Det må tas standpunkt til hvilke det kan være forsvarlig med tilrettelegging for friluftslivet på og hvilke som ikke bør tilrettelegges.

Naturvernforbundet i Molde

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal