LESERINNLEGG:

Når leder spør, så svarer Venstre

Innleggsforfatter Frode Heimen på stand for Venstre.  Foto: privat

Meninger

På rbnett.no den 29.8 etterlyser leder konkrete planer fra partiene i valgkampen. Da må vi følgelig gi et svar også. Leder spør om svar på komplekse temaer, og vi håper at RB da er spandabel med plassen vi trenger for å svare godt.

La oss starte med velgernes topp 3 som lederen påpeker, så skal vi ta med jobbskaping til slutt.


LEDER MANDAG 30. AUGUST

Annerledesfylket to uker før valget1. Sosiale forskjeller - dette området er ekstremt komplekst. Det viktigste man må vite er at det er ikke så ille i Norge som de rødgrønne hevder. Norge er blant de likeste landene i verden, uansett målemetode, så er vi på topp 10, sammen med Ukraina, Hviterussland, Færøyene, Finland mf.l. Det er sosialistiske og kommunistiske stater som er mer ulike enn oss.

I følge lavkostindekser så er det ca 500.000 mennesker som lever med lav inntekt i dette landet. Herunder er det både ca 100.000 minstepensjonister og ca 310.000 studenter. Det er gjeldoffer, uføre, arbeidsledige og rusmisbrukere. 2% av alle pensjonister sier at de sliter med å få endene til å møtes. Det er da 20.000 stk. Det vil si at selv minstepensjonister kan ha et liv hvor de klarer seg. 13% av studentene sliter med å få endene til å møtes, og 25% av studentene har barn, som også da er en del av “fattige barn” i Norge. Bildet er selvsagt betydelig mer nyansert. Og til det helt spesielle, når Norge går bra, så øker antallet som kommer med på statistikken, mange helt uvitende om at de er en del av den.

Derfor må løsningene være målrettet, slik som Venstre har innført, med gratis kjernetid i barnehagen, prøveordning med ungdomskort for å delta på fritidsaktiviteter. Det er utenforskapet som må bekjempes.

SV går til valg på at de ønsker gratis SFO - også til de som tjener mellom 600 - 700 i året. Det er en stor gruppe, og de vil altså bruke 14,2 milliarder på å gi gratis SFO til denne gruppen, som jeg også er en del av. Ja,takk - men jeg behøver det ikke.

Det er 100.000 barn i Norge som anses å være i en lavkostfamilie. Det koster ca 1,5 milliarder å gi disse gratis SFO, det koster ca 1,5 milliarder å gi gratis barnehage, og vi kan øke barnetrygden med 2500,- pr måned for hele gruppen for 3 milliarder. Da har vi brukt 6 milliarder og kan bruke 8,2 milliarder på andre formål.

For å bekjempe utenforskap og fattigdom i Norge, MÅ vi bruke presisjon foran kanon. Det er hovedforskjellen på Venstre sin politikk og SV/Rødt og AP sin linje.

Jeg kan skrive side opp og ned på dette temaet. Det er komplekst, stort og bredt - enkle løsninger treffer ikke godt nok.


2: Miljø. Venstre i regjering har levert på miljø. Vi gikk til valg i 2017 på rent hav, og at vi skulle verne Lofoten, Vesterålen, Senja og Mørekysten mot oljeleting. Det har vi gjort. Det er også vernet mer på land, og etablert flere nasjonalparker. Nullutslippsfartøy til sjøs har vært et satsingsområde, hvor Møre og Romsdal er langt fremme. Utslippene går ned med Venstre i regjering - og vi viser at vi må spille på lag med næringslivet for å lykkes. Skattepolitikken må vris, slik at det er lønnsomt å omstille seg til grønne løsninger.

Venstre satser på fortsatt forskning og innovasjon. Lokalt kommer regjeringens satsing på bærekraftig havøkonomi spesielt til nytte.

Norge har mye å hente på energisparing, og potensialet i offentlige og private bygg er på ca 10Twh - dette ønsker Venstre å realisere innen 2030. Da trengs det økt støtte til ENØK-tiltak og statlig pålegg om oppgradering av offentlige bygg. Om bygg satser på solenergi og klarer å lage mer strøm enn man bruker, så bør det kunne selges inn i nettet igjen.

Vi ønsker ikke å skru av oljekranene. Vi vil derimot jobbe med å kutte utslipp fra oljesektoren, og vi ønsker å slutte å lete etter mer olje. Venstre ønsker å satse på teknologi og forskning for å skape bærekraftige alternativer for olje, slik at vi bidrar til å senke behovet, og skape nye løsninger som Norge også kan eksportere. Vi må ivareta teknologiene og kompetansen i oljenæringen slik at denne kan benyttes til å skape nye grønne løsninger for fremtiden.

Det står mye mer om dette i programmet vårt, og jeg må spare litt på plassen i avisa.


3. Helse - Igjen et stort område som er omfattende. Men vår fysiske og psykiske helse henger sammen og må likestilles. Venstre ønsker en opptrapping i arbeidet med psykisk helse. Mer brukermedvirkning, mindre tvang og bedre rettigheter er stikkord. Mer satsing på unge.

Venstre mener det må utdannes flere jordmødre og gynekologer.

Vi ønsker å utvide aldersgrensen for gratis helsetjenester fra 16 til 18 år. Venstre var også imot foretaksmodellen, og mener at det er nødvendig med en bred gjennomgang av arbeidsprosesser og målstyring i sykehusene for å få til en bedre og mer tilpasset arbeidsdeling til det beste for pasientene.

Venstre ønsker også at rusmisbrukere skal flyttes fra straff til hjelp, og flyttes fra kriminalomsorgen til helseomsorgen. Rusomsorgen må basere seg på forskning og ikke historisk tro og antagelser. Derfor ønsker Venstre en kraftig rusreform, for å hjelpe mennesker ut av rus, og hindre overdosedødsfall.

Også innen hjelpeteknologi så er det mye innovasjon og nyskaping som gir bedre hverdager for mennesker som trenger daglig assistanse. Dette er et viktig område å styrke, slik at nye løsninger både skapes og slippes til.

Vi ønsker også å legge til rette for at eldre kan bo lengre hjemme, og at de som behøver det har et tegnspråklig sykehjemstilbud.

Helse handler også om de som er frisk. Derfor støtter Venstre eldrereformen “Leve hele livet” som gir eldre større frihet og selvbestemmelse i hverdagen. Venstre og regjeringen har også etablert eldreombud i Ålesund, som skal fremme forslag til god eldrepolitikk. Dette er et direkte svar på en tjeneste pensjonistforbundet har etterlyst.

På samme måte som økonomiske forskjeller, så ønsker enkelte gratis tannlege til alle. Venstre ønsker å gradvis innføre gratis tannlege til lavinntektsfamilier først.

Venstre ønsker også private aktører i helsetilbudet, slik at du som bruker kan ha større valgfrihet til hvem som skal tilby tjenester til deg. Det er også en vesentlig forskjell mellom f.eks SV/Rødt og V. Venstre ser at flere tilbydere skjerper konkurransen og bidrar til bedre kvalitet og større valgfrihet i tilbudet.

Velferdsstaten er statens største utgiftspost. Vi er helt avhengig av private aktører for å kunne levere gode nok tjenester uten å belaste skattesystemet ytterligere.


I siste avsnitt etterlyser leder også hvordan vi skal skape flere jobber. - Venstre har alltid vært et parti som støtter innovasjon, både til etablert og nytt næringsliv. I Møre og Romsdal har vi de siste 30 årene hatt vedvarende lav arbeidsledighet, også i Norge. Og til enhver tid, i normalsituasjoner, så er det flere ledige stillinger, enn arbeidsledige. Det er ikke flere jobber vi trenger, men bedre tilrettelegging og tilgang til kvalifisert arbeidskraft i EØS.

64% av alle arbeidsledige har jobb innen 6 måneder. 8 % er arbeidsledige etter 1 år. Disse tallene har nasjonalt vært stabile i over 30 år. Omløpshastigheten er altså stor.

De som faller utenfor, som har feil kompetanse eller ikke har full arbeidsevne er områdene vi må fokusere på. Etterutdanning er viktig. Avbyråkratisering og økonomiske insentiv til arbeidsgiver for å ta inn personer uten full arbeidsevne. Også her må vi ha presisjon.

Når det gjelder nye jobber, så handler det i stor grad om omstilling til et grønt næringsliv. Det er ca 3000 arbeidsledige i Møre og Romsdal - grønne arbeidsplasser er spådd til å skape 6000 nye jobber i Møre og Romsdal. Det er her kapitalismen er genial, for når noen bedrifter går konkurs eller avvikles, så dukker det nye og bedre bedrifter opp, i stedet for at staten skal drive kunstig åndedrett, på den måten skapes hele tiden nye alternativer og muligheter. Det er de som faller utenom som må fanges opp.

Lokalt må næringslivet og utdanningene jobbe mye tettere, slik at utdanning passer med etterspørselen, slik at ungdommen ikke må flytte ut for å få jobb. Vi må derimot gjøre fylket til et attraktivt sted å bo - slik at vi får sterkere tilflytting.

I Norge er det ikke nye jobber som er det store problemet, men å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft, samt bedre inkluderingen av de som faller utenfor.

Politikk er komplisert, og svarene er aldri enkle, og selv nå har jeg lite plass.

Frode Heimen

3 .kandidat Møre og Romsdal Venstre

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal