LESERINNLEGG

Møreaksen + Kjerringsundet = unikt

Meninger

Opprinnelig bestod Møreaksen også av en arm til Gossen som riksvei. Ifm regionreformen i 2011 ble store deler av veinettet overført til fylkeskommunene (fylkesvei). Kun E39, E136 og RV70 her i fylket gjensto da som statlig vei (riksvei).

Siden det har planene om «arm» til Gossen blitt behandlet som et kommende fylkesveiprosjekt: Kjerringsundet.

Økonomien i fylkeskommunen er stram, men Møre og Romsdal fylkeskommune har definert en ordning for «selvfinansierende veiprosjekter» - dvs at prosjektets investering og drift i 40 år ikke skal påvirke kontantstrømmen i fylkeskommunen negativt.

Kjerringsundet vil bli et slikt selvfinansierende fylkesveiprosjekt:

Kostnaden er beregnet til ca 2,6 mrd (basert på vedtatt reguleringsplan) - dette forutsetter bruk av steinmasser fra tunnelen på Møreaksen.

Aukra kommune setter av kr 100 mill pr år i 20 år til bygging av dette prosjektet - altså totalt kr 2 mrd fra innbyggerne i Aukra for å finansiere dette prosjektet for fylkeskommunen! Per i dag er det allerede avsatt ca kr 700 mill.

Resterende finansiering består av bompenger som i hovedsak aukraværingene da også bidrar med for å få realisert dette fylkesveiprosjektet.

Fergeavløsningsmidler kan også inngå i finansieringspakken.

TØI har beregnet at Kjerringsundet vil tilføre E39 Ålesund-Molde ekstra trafikantnytte på kr 3,3 mrd.

Dette tallet er IKKE med i nyttetallene for E39 Ålesund-Molde i NTP fordi de ikke direkte er knyttet til investeringen på E39. Men for staten er dette en ren bonus/gevinst av å bygge Møreaksen.

Dersom Møreaksen ikke hadde blitt bygget, ville Kjerringsundet ikke fått tilgang til nødvendig steinmasse.

Da ville prisen på Kjerringsundet økt til ca kr 4 mrd fordi man måtte ha bygget broer i stedet for steinfyllinger.

Men Kjerringsundet mellom Otrøya og Gossen ville vært tidenes mest meningsløse veiprosjekt hvis man ikke kunne ha koblet seg på videre til fastlandet.

Julsundbrua på Møreaksen har vært gjennom svært detaljert prosjektering, bl.a basert på mange år med vindmålinger på stedet. Den skal bygges så billig som mulig: ca kr 6 mrd. 4-felts bredde må den ha pga stabilitet i brokonstruksjonen. Høyden må den ha for å oppfylle kravene om seilingshøyde i denne hovedfarleden.

Dvs at uten Møreaksen ville kostnaden for fastlandsforbindelse til Otrøya og Gossen kommet på ca kr 10 mrd (4+6 mrd)

Hvis Aukra kommune i et slikt scenarium fortsatt var villig til å bidra med kr 2 mrd + bompenger, hadde fylkeskommunen sittet igjen med en regning på ca kr 7-8 mrd.

Dette ville ha gått ut over fylkeskommunen sine muskler til å investere andre gode og viktige prosjekter. Investeringsprogrammet for samferdsel i fylkeskommunen var nylig oppe i Samferdselsutvalget - her er det langt flere prosjekter enn det vil være økonomi til på lange tider.

Kjerringsundet var en del av konseptvalget. Kombinasjonen av Møreaksen (koble regionen sammen) og Kjerringsundet (fastlandsforbindelse) er helt unik! Et Kinderegg uten like. Helt unikt er det også at en kommune som Aukra bidrar i et slikt omfang inn et fylkesveiprosjekt.

Harald Espeland, daglig leder Møreaksen AS


--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal