KRONIKK:

«Romsdalsfjordtunnelen blir en av verdens sikreste»

De siste 100 årene er det ikke registrert jordskjelvskader i norske vegtunneler. Slik blir det nok de neste 100 årene også, på E39 mellom Ålesund og Molde og i resten av Norge.

Tegning/tverrprofil av planlagt tunnelprosjekt.  Foto: vegvesen.no

Meninger

Fra flere hold har det i avisinnlegg blitt hevdet at jordskjelv kan være et problem for Romsdalsfjordtunnelen. Det vises blant annet til en rapport Norges geologiske undersøkelser gjorde i 2015. I rapporten vurderte NGU geologien under Romsdalsfjorden.

Det er også blitt hevdet at Romsdalsfjordtunnelen har vesentlig dårligere fjellkvalitet enn andre dype undersjøiske tunneler, som f.eks. Rogfast, som nå er vedtatt bygget ned til -390 m under Boknfjorden.

Ekspertgruppa for tunnelen under Romsdalsfjorden, som har fulgt planleggingen av dette prosjektet kontinuerlig siden 2015, ønsker i denne forbindelsen å komme med noen klargjøringer av viktige forhold.

Svarene på flere grundige undersøkelser av bergkvaliteten rundt tunnelen gjør det nærmest utenkelig at jordskjelv kan skape problemer for den 15 kilometer lange tunnelen på E39 under Romsdalsfjorden. Sammenlignet med flere andre undersjøiske tunneler som Rogfast, Nordkapptunnelen og Frøyatunnelen er bergkvaliteten god under Romsdalsfjorden.

5500 meter steinprøver

Det er blant annet tatt ut mer enn 5.500 meter steinprøver fra kjerneboring under havbunnen der tunnelen skal bygges og det er utført omfattende seismiske målinger som sier mye om bergmassekvaliteten. Det er gjort grundige sammenligninger med andre utførte og pågående tunnelprosjekter av samme størrelsesorden, og Romsdalsfjordtunnelen kommer slett ikke dårlig ut. Konklusjonen er at det er fullt ut forsvarlig å bygge den planlagte tunnelen med normale drive- og sikringsmetoder.

NGU har utredet jordskjelvsrisikoen. Sammen med resten av ekspertgruppen er det også gjort vurderinger av risiko for jordskjelvskader i tunnelen. Ingeniørgeologer fra Staten vegvesen er en del av ekspertgruppen. Erfaring etter store jordskjelv, som f.eks. de i Kobe, Japan i 1995 og Nepal i 2015, viser at det oppstod små eller ingen skader nede i tunnelene, mens ødeleggelsene var enorme på overflaten.

Mindre skjelv i Norge

Årsaken til dette er at energien ved jordskjelv i stor grad forplanter seg i form av såkalte overflatebølger, som gir betraktelig større rystelser på overflaten enn nede i undergrunnen. Jordskjelvene i Kobe og Nepal ble målt til 7 og 7,8 på Richters skala. De største jordskjelvene i Norge ble målt til 5,9 i Mo i Rana i 1819 og 5,4 i Oslo i 1904. Det er ikke sannsynlig at større skjelv enn dette skal oppstå på Mørekysten.

På skalaen ser forskjellen ut til å være liten. Men: Richters skala er en logaritmisk skala, som betyr at et jordskjelv som måler 6 Richter er ti ganger kraftigere (30 ganger mer utløst energi) enn et jordskjelv som måler 5. Et skjelv på 7 Richter er hundre ganger kraftigere (900 ganger mer utløst energi) enn ett på 5.

Flodbølger

Kinosuksessen «Bølgen» sugde et stort neglespisende kinopublikum fast til kinosetet da Åkerneset raste ut i Geirangerfjorden og skapte en gedigen flodbølge. Romsdalsfjordtunnelen er planlagt med tunnelmunninger så høyt over havnivå at det ikke vil kunne bli noen utfordringer knyttet til flodbølger fra eventuelt utfall av Opstadhornet. Kraften av et slik fjellskred vil heller ikke gi noen utfordringer med støtbølger ned i tunnelen.

Og til alle dere som engstelige for tunnelbrann, og som engstet dere gjennom filmen «Tunnelen». Med to løp uten møtende trafikk, rømningsveger for hver 250 meter og det siste av moderne varslings- og trafikkovervåkingsutstyr, blir tunnelen en av Norges sikreste vegstrekninger i verdens mest trafikksikre land.

Bjørn Nilsen (Prof. emeritus NTNU), senior geofysiker Jan S. Rønning (NGU/NTNU) og Anders Beitnes (siv.ing.), deltakere i ekspertgruppen E39 Romsdalsfjordtunnelen

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal