LESERINNLEGG

Hvorfor bryter kommunedirektøren kommuneloven?

Tidligere rektor: «Barnas beste» er ikke til salgs, heller ikke for de som er nye nordmenn i Molde. La oss bygge et varmt samfunn for alle barn i den nye og vidstrakte Molde kommune, skriver Kjell Petter Stene, tidlige rektor ved Sellanrå skole.  

Meninger

Kommuneloven sier bl.a. følgende: § 13-1 Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver: «Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold».

I det siste kommunestyremøtet før sommerferien i fjor, 18. juni 2020, ble følgende vedtak fattet i sak 54/20 - med 42 mot 17 stemmer:
1. Tilbudet med innføringsklasser opprettholdes ut skoleåret 2020-2021.
2. Eventuell avvikling av innføringsklasser tas opp til vurdering på budsjettmøtet i desember 2020.


Det ble stemt alternativt over et forslag fra Høyre, der essensen var å avvikle ordningen med egne innføringsklasser og faglig koordinator fra skoleåret 2020-21; altså fra inneværende skoleår. Dette forslaget fikk bare 17 stemmer.

Hvordan skal en tolke flertallsvedtaket? Hva er intensjonen bak? En av forslagsstillerne uttalte dette til meg: «Vi ønsker å ta saken i budsjettsammenheng i desember. Da får det ikke innvirkninger på kommende skoleår, og vi får bedre tid til å se mer grundig på konsekvenser og løsninger».

Hvordan følges vedtaket opp av kommunedirektøren? Jo, allerede få dager etter kommunestyremøtet 18.06.20, fikk skolene beskjed om at koordinatorfunksjonen skal avvikles fra skoleåret 20/21 (altså fra august 2020). Og midler til drift av innføringsklassene ble bare skissert til nyttår; 31.12.20. I praksis gjennomfører kommunedirektøren mindretallets forslag.

Vi hadde altså en situasjon i Molde kommune 18. juni 2020, der politikerne får seg forelagt et innsparingsforslag som innebærer nedleggelse av innføringsklassen(e). Politikerne sier et rungende tverrpolitisk nei - både til innstillingen fra kommunedirektøren og forslaget fra partiet Høyre. Men kommunens administrative ledelse går under ei uke etter vedtaket til det skritt at de kunngjør for skolene at de kutter bevilgningen til faglig koordinator, som til daglig er leder ved innføringsklassen ved Sellanrå skole. Stillingen innebar også å lede det faglige nettverket i grunnleggende norsk for hele kommunen (med fire fagsamlinger pr. år).

Dette er etter mitt syn en ren nedleggelse, og et klart brudd på Kommunelovens § 13-1.
Det er kommunestyret som er øverste myndighet i kommunen, og kommunedirektøren skal påse at vedtak iverksettes uten ugrunnet opphold. Det skjedde ikke i denne saken. Saken ble heller ikke satt på kartet til budsjettmøtet i desember 2020.

I behandlingen av saken i juni 2020, både i formannskapet og kommunestyret, kom det fram mye kritikk av både saksframlegget og timinga for forslaget om nedleggelse – kort tid etter at landet var rammet av en alvorlig pandemi. Flertallet uttrykte at skolene måtte få forberede seg faglig på eventuelt store omleggelser, og barnas beste måtte komme mye sterkere fram.

I disse dager er det framlagt forslag til ny skolebruksplan for «Nye Molde kommune». Her er saken rundt innføringsklassen(e) tatt inn. En viser i saksutredningen til at dette er ei oppfølging av vedtak i Molde kommunestyre 28.03.19 - i sak om skolebruksplan for perioden 2020 – 2025. Det står ikke noe om at kommunedirektøren, uavhengig av skolebruksplanen, fremmet egen sak til kommunestyret knapt 3 mnd. etterpå. Vedtakene fra møtet 18.06.20, som jeg referer innledningsvis, er heller ikke referert i dokumentene til ny skolebruksplan. En ser altså bort fra behandlingen av saken 18.06.20. Om dette er for å dekke over at kommunedirektøren ikke har fulgt opp vedtaket, kan være ei passende oppgave å finne ut av for Molde kontrollutvalg. Uansett håper jeg kontrollutvalget ser på denne saken.

Hva har skjedd ved innføringsklassen ved Sellanrå skole i inneværende skoleår? Tilskuddet til faglig koordinator (leder ved innføringsklassen) ble fjernet i august 2020, og vedkommende startet i annen stilling i kommunen. En av lærerne ble konstituert som teamleder for innføringsklassen. Nettverksarbeidet for grunnleggende norsk for grunnskolene i Molde kommune stoppet opp, etter over 10 års sammenhengende arbeid.

Arbeidet i innføringsklassen ved Sellanrå skole gikk som normalt fram til nyttår, da tilskuddet til drift av innføringsklassen forsvant. Skolen valgte så å videreføre driften av innføringsklassen for egne midler. Det har vært rundt 20 elever i innføringsklassen denne våren, derav 6 elever tilhørende andre nærskoler. Skolen har altså gitt elever og foreldre forutsigbarhet ved å drifte innføringsklassen hele skoleåret, akkurat slik vedtaket i kommunestyret lød 18.06.20. «Barnas beste» er praktisert.

Kommunedirektørens oppfølging av vedtaket fra 18.06.20 følger ikke loven, og han har gjennomført tiltak som er stikk i strid med vedtaket. Jeg trodde ikke slikt var mulig i vårt lokaldemokrati. «Saken» puttes nå inn i arbeidet med ny skolebruksplan. Som del av revisjonen av skolebruksplanen, er den nå lagt ut til «høring», med uttalefrist 19. april 2021. Dette skjer altså etter at nedleggelse av innføringsklassen(e) er «gjennomført».

Et lite bål kan gi god og nødvendig varme for noen få. Et stort bål kan gi varme til mange. Slik kan en tilpasse økonomi og ressurser for innføringsklassen ved Sellanrå skole. Kommunen har forlatt bålet, men heldigvis er det noen som fortsatt putter på ved.

«Barnas beste» er ikke til salgs, heller ikke for de som er nye nordmenn i Molde. La oss bygge et varmt samfunn for alle barn i den nye og vidstrakte Molde kommune.

Kjell Petter Stene (Rektor ved Sellanrå skole 2002 – 2019)

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal