Hvem overbringer dødsbudskap?

Inger Slinning.  Foto: Arkiv

Meninger

I Norge har det fra gammelt av vært tradisjon at det er prester som overbringer dødsbudskap. Dette var naturlig da prestene var offentlige tjenestemenn og de aller fleste var medlemmer av statskirken. Med skille mellom stat og kirke er ikke dette lenger en selvfølge. Befolkningens tilknytning til religion er også i endring, og vi har fått et mer livssynsåpent samfunn.

Få stiller likevel spørsmål ved denne ordningen. Det er politiet som har den formelle oppgaven med å overbringe dødsbudskap, men alle politidistrikt, også Møre og Romsdal, har ifølge en oversikt i Aftenposten (24.02.18) valgt å overføre denne oppgaven til prestene.

Hvis vi skal ha et livssynsåpent og likeverdig samfunn, må det offentlige være sitt ansvar bevisst og handle livssynsnøytralt. Dette må være høyeste prioritet. Den norske kirke er ett trossamfunn blant mange i Norge. Statistikk viser at vi finner den største veksten i gruppen som ikke er medlem av noe tros- eller livssynssamfunn. For mange vil det derfor være upassende at en prest overbringer dødsbudskap.

Nærpolitireformen forutsetter nærmere tilknytning til distriktets innbyggere. Dette er enda en grunn til at politiet ikke skal overføre oppgaven med å overbringe dødsbudskap til representanter for ett bestemt livssynssamfunn. Inntil tilstrekkelig kompetanse hos politiet er etablert kan offentlig ansatt helsepersonell benyttes.

Human-Etisk Forbund Møre og Romsdal oppfordrer politimesteren i Møre og Romsdal om å revurdere sin praksis ved å sette denne saken på dagsorden.


Kontaktperson Inger Slinning regionlagsleder Human-Etisk Forbund Møre og Romsdal


Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal