Full støtte til Kristin Sørheim - nye tanker om Møreaksen.

Terje Tovan.  Foto: Kjell Langmyren

Meninger

Sørheim er leder av Samferdselsutvalget i fylket. Hennes uttalelser gir viktige signaler både når det gjelder utforming og gjennomføring av samferdselsprosjekter i fylket, og legger føringer rent politisk. I et intervju i RB den 10.3.21 sier hun:

– «Det som gleder meg mest med at Møreaksen bygges, er at beboerne på øysamfunnene Midsund og Aukra får fastlandsforbindelse. Fastlandsforbindelsen vil bety en helt ny hverdag både for beboerne, for bosettingen og for (folk) på øyene. For bo- og arbeidsmarkedene i Ålesund og Molde tror jeg ikke Møreaksen vil få den helt store betydningen.»

Siste setning i sitatet er oppsiktsvekkende. Jeg ønsker både å gratulere henne med oppriktigheten, og å støtte henne i oppfatningen. Bo- og arbeidsmarkedet har jo vært kronargumentet for å bygge MA. Det argumentet er nå betydelig svekket. Når den mest sentrale samferdselspolitikeren i fylket kommer med en slik uttalelse, så bør det få innvirkning på den politiske behandlingen videre fremover.

Jeg har tidligere, både privat og som gruppeleder for Borgerlisten, gått inn for at Otrøya og Gossen bør få fastlandsforbindelse. Også der er Sørheim og jeg enige - hennes hoved- argument for MA er nettopp fastlandsforbindelsen for øyene. Vi er imidlertid uenige om løsningen. Sørheim ønsker å bruke 14,5 mrd på Møreaksen. Jeg mener at det kan løses med kombinert flyte/skråstagsbru til en femtedel av prisen, og synes vi skal gå i gang med utredningen snarest.


Molde, 11. mars 2021

Terje Tovan


--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal