LEDER LØRDAG 6. MARS

En varslet krise om mangel på fastleger

De viktige fastlegene: Petter Holen (bildet) er blant de 66 fastlegene i Romsdal. Kommunene har en jobb å gjøre for å rekruttere flere fastleger de neste åra.   Foto: RIGMOR SJAASTAD HAGEN

Fast ansatte leger på fast lønn i kommunene kan være én løsning.

Meninger

De aller fleste fastlegestillingene i vårt område er besatt av dyktige leger. Oversikten Romsdals Budstikke har presentert, viser at av 66 fastlegeheimler i kommunene Aukra, Vestnes, Rauma, Molde og Hustadvika er tre heimler ubesatt. På overflata ser alt ut til å være bare fryd og gammen, men mangelen på fastleger kan fort skape hodebry også for kommunene i Romsdal.

En tredel av landets over 4.000 fastleger er i aldersgruppa 55 til 67 år, ifølge en kartlegging VG har gjort. Dette forteller at i løpet av de kommende ti åra vil rundt 1.000 fastleger slutte i yrkesaktiv arbeid. En ny tendens er at det ikke bare er små kommuner som sliter med å få tak i fastleger, også byene merker at det er vanskeligere å rekruttere fastleger som blir i jobben. Mangelen på fastleger er en kjent og varslet krise.


Hustadvika utdanner sjøl – Rauma har leger i kø

Sjekk om din kommune har nok fastleger


For 20 år siden ble det bestemt at kvaliteten på allmennlegetjenesten i kommunene skulle bedres. Kommunene skulle ha fastleger, hver innbygger skal ha sin fastlege. Fordelen er at fastlegen og pasienten kjenner hverandre. Fastlegene har også fått stadig mer ansvar, blant annet med oppfølging av kreftbehandling. Kommuner som mangler fastleger, havner ofte med vikarstafetter, der leger kommer for ei kort tid og drar igjen.


Har søkt etter fastlege i Molde tre ganger uten hell: – Gradvis forverret seg

To fastlegehjemler i Molde fikk heller ingen kvalifiserte søkere i tredje gangs utlysning.


Hovedproblemet er at arbeidsbyrden for fastlegene har blitt for stor. Leger vil ha forutsigbarhet i arbeidsforholdet. Mange foretrekker derfor å arbeide ved sjukehus, med fast arbeidstid og fast lønnsbetingelser, i stedet for å ha uberegnelige dager i kommunene. Alle kommunene i vårt område er med i et legevaktsamarbeid. Det har gjort hverdagen enklere for legene. Det er også positivt at regjeringa i fjor la fram en handlingsplan for allmennlegetjenesten. Blant virkemidlene er høyere tilskudd til fastlegene. Den unge generasjonen leger er antakelig mer opptatt å være leger, og mindre opptatt av å drive egen butikk. Fast ansatte leger på fast lønn i kommunene kan være en løsning. Kommunene og helseministeren må ikke slippe taket i arbeidet for å få flere leger til å velge jobb som fastleger for da kan pasientens helsetjeneste bli taperen.