LESERINNLEGG

Norge er mot atomvåpenforbudet. Hva med Molde?

Fredag 22. januar trådte FNs atomvåpenforbud i kraft. Atomvåpen ble da forbudt etter internasjonal lov. Norge har verken signert eller ratifisert forbudstraktaten og godtar gjennom NATO at amerikanske atomvåpen brukes på våre vegne. Hva begrunnes Norges motstand med?

Illustrasjon: Mari Watn 

Meninger

Skrevet av Kari Tuseth og Magnus Aasheim

Kari Tuseth og Magnus Aasheim  Foto: Privat

«NATO-medlemskapet.» Det er imidlertid fullt mulig å ratifisere forbudet og samtidig være NATO-medlem og en god alliert. Noe juridisk hinder foreligger ikke. Hvis Norge går foran, kan vi få med oss flere av NATOs medlemsstater, som foreløpig sitter på gjerdet.

«Ingen av atomvåpenstatene har sluttet seg til forbudet.» Dette blir derfor betegnet som symbolpolitikk uten effekt, men USA ville ikke brukt så mye krefter på å prøve å stoppe en symboltraktat. Vi ser allerede at presset på atomvåpenstatene øker og at finansinstitusjoner trekker sine investeringer ut av atomvåpenindustrien med begrunnelsen at disse våpnene nå er forbudt. Det er også på tide at atomvåpenfrie land blir hørt, for et kjernefysisk ragnarokk vil ramme alle.

«Kjernefysisk avskrekking gir sikkerhet.» Dette er farlig vanetenkning. Fortsetter vi med avskrekking, vil disse våpnene før eller siden bli brukt, enten det er en villet handling eller resultat av en ulykke eller misforståelse. Konsekvensene vil være katastrofale, uten mulighet for å yte tilstrekkelig medisinsk hjelp. Flere atomvåpenstater moderniserer sine våpen for å gjøre dem mer «brukbare». Ifølge Bulletin of the Atomic Scientists er faren for bruk av atomvåpen større enn noen gang. Vi er ikke trygge før våpnene er fjernet.

«Ensidig nedrustning er for farlig.» Forbudstraktaten slår fast at atomvåpen er uakseptabelt for alle, men sier ingenting om ensidig nedrustning. Nedrustning skjer ikke i et vakuum og statene vil forholde seg til hverandre. For eksempel kan India og Pakistan forhandle om nedrustning bilateralt for så å slutte seg til forbudstraktaten sammen. FNs atomvåpenforbud styrker den folkerettslige normen mot atomvåpen og legger press på atomvåpenstatene om å forhandle om balansert nedrustning.

Selv om det er politisk vanskelig, har vi ikke annet valg enn å få global enighet om å fjerne den massive eksistensielle trusselen atomvåpen utgjør.

Hvorfor bør Norge ratifisere atomvåpenforbudet?

Norge har et selvstendig moralsk ansvar for å ta avstand fra atomvåpen, verdens verste masseødeleggelsesvåpen.

4 av 5 nordmenn ønsker dette. Våre politikere er på kollisjonskurs med majoriteten av folket. Dette er udemokratisk og spesielt skremmende i en så alvorlig sak.

Dagens situasjon er farlig og uforutsigbar. Atomvåpenforbudet vil være et viktig bidrag på vegen til en tryggere verden.

Forbudet utfyller eksisterende internasjonale atomvåpenavtaler og bygger opp under Ikkespredningsavtalen.

Forbudet vil ha normgivende kraft. Våpnene blir stigmatisert og presset på atomvåpenstatene vil øke. Andre våpenforbud har vist seg å få effekt selv om de har møtt mye motstand i starten. Investorer har begynt å trekke seg ut av atomvåpenproduksjon. Universiteter som bidrar til atomvåpen-utvikling, møter økende protester. Norsk ratifisering av forbudet vil utfordre land som fører en tilsvarende inkonsistent atomvåpenpolitikk som Norge gjør i dag. Jo flere land som ratifiserer forbudet, jo større effekt vil det få.

De enorme beløpene som brukes på atomvåpen trengs på en rekke livsfremmende områder, som klima- og miljøtiltak, global helse og fjerning av sult.

Støtten i Norge er stor. I opplysningsarbeidet om forbudet står ICAN Norge sentralt med sine 58 organisasjoner, bl.a. Norske leger mot atomvåpen, mange miljøorganisasjoner og de fleste partienes ungdomsorganisasjoner. 56 tidligere internasjonale ledere, deriblant 6 norske ministre og 2 generalsekretærer i NATO, sendte i september 2020 et åpent brev til egne lands statsledere med henstilling om å slutte seg til FNs atomvåpenforbud. 6 store internasjonale helsefaglige og humanitære organisasjoner, bl.a. Røde kors og forbundene for sykepleiere og leger, ga 21. januar 2021 en sterk felles uttalelse til støtte for atomvåpenforbudet. Her sies det at forbudet er et essensielt skritt for å hindre de katastrofale og humanitære konsekvensene ved bruk av kjernefysiske våpen og en stor seier for planetens helse.

Hva med Molde?

42 norske byer og lokalsamfunn ber regjeringen slutte seg til atomvåpenforbudet gjennom ICAN Cities Appeal. I vårt fylke gjelder det Kristiansund, Ålesund, Sunndal Volda og Ørsta, men ikke Molde. Da interpellasjon om saken ble fremmet i Molde kommunestyre 19.11.2020, motsatte flertallet seg at den skulle voteres over. Dermed slapp folkevalgte tone flagg. Vi etterlyser en debatt om vi vil at lokalsamfunnet vårt skal forsvares med atomvåpen. Ikke å ta tydelig standpunkt er også et valg. Da vil atomvåpen fortsatt lages, utplasseres og kunne brukes på våre vegne.

Dette er en så viktig sak i stortingsvalget at alle må få vite hvordan partiene stiller seg. Atomkrig og klimaforandringer er de største truslene mot menneskers liv og helse. Pandemien har vist oss nødvendigheten av globalt samarbeid for å motvirke katastrofer. Vi vil stemme på partier som klargjør at de vil ratifisere FNs atomvåpenforbud. Da må vi vite hvilke partier dette er.

Kari Tuseth og Magnus Aasheim, Medlemmer av Norske leger mot atomvåpen

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal