LESERINNLEGG:

Senterpartiet og sykehus

Meninger

Kjersti Toppe, Senterpartiets helsepolitiske talsperson, hevder at helseforetakene ikke kan gå mot et lovlig fattet vedtak i Stortinget uten at det får konsekvenser. Foranledningen var administrerende direktør Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal (HMR), som 13.01.2021 meldte at fra 8. februar og ut året vil fødetilbudet i Molde og Kristiansund samles midlertidig i Molde. Toppe viser til at dette strider mot Stortingets vedtak: «Stortinget ber regjeringen følge opp anmodningsvedtak 750 (2017–2018), og sørge for at fødeavdelingen i Kristiansund består inntil fødeavdelingen i det nye sykehuset på Hjelset er i drift.».

I motsetning til stortingsrepresentantene, som aldri blir stilt til ansvar for sine vedtak, så er faktisk styremedlemmene i helseforetakene ansvarlige for sine beslutninger. Helseforetakene har et selvstendig ansvar, og Stortinget kan dermed ikke overstyre disse. Det er svært oppsiktsvekkende, og urovekkende, at Sp sin helsepolitiske talsperson synes å overse et slikt fundamentalt forhold. Helseminister Bent Høie (H) har tidligere påpekt fra Stortingets talerstol at det er det lokale helseforetaket som har ansvar for at tilbudet er forsvarlig, og at Stortinget ikke kan overprøve dette.

De som husker litt av sykehushistorien erindrer sikkert en tidligere barnelege ved sykehuset i Kristiansund som i sin tid kom med svært grove beskyldninger mot Bent Høie (H), da hun gjorde helseministeren personlig ansvarlig for et barnedødsfall. Et slikt ansvar påhviler også helseforetakene og styrene der, uansett hva Stortinget har bestemt.

Toppe: – Kommer gjerne til Molde, men trenger ingen opplæring fra ordføreren

– Jeg kjenner saken veldig godt, og forstår at det er en dum og dramatisk sak. Men det må være lov å påpeke at dette er imot det Stortinget har vedtatt, sier Senterpartiets helsepolitiske talsperson, Kjersti Toppe.


Dette er ikke første gang HMR ikke følger anbefalingene fra Stortinget. Tidligere direktør Espen Remme trosset et nesten samstemt Storting, da han gikk imot stedlig ledelse ved sykehusene. Mens direktør Bakke nå trosser et knapt flertall på Stortinget. Det kan neppe betraktes som noe verre. Et flertall som åpnet for at den ene fødeavdelingen kan legges ned, mens direktør Bakke altså valgte den andre. Bjørnar Moxnes i partiet Rødt krever at både direktør Øyvind Bakke og styreleder Ingve Theodorsen må gå fra stillingene dersom Stortingets vedtak ikke blir fulgt.

Men Toppe går enda lenger, hun sier: «Dette har vært en styrt prosess fra helseforetaket og regjeringen sin side i flere år, med en rigget sykehusprosess mot en snarest mulig nedlegging av fødeavdelingen i Kristiansund.» Og hun fortsetter: «Jeg har selv fått kjennskap til og sett hvordan helseforetaket i mange år har behandlet sine fagfolk i Kristiansund dårlig.» Dette er svært alvorlige og grove beskyldninger mot helseforetakene. Kjersti Toppe burde ta konsekvensen av alvoret og brakt saken inn for Stortinget, med mistillit til helseforetaket og helseministeren.

Dahl om Toppe: – På tide hun kommer seg hit og oppdaterer seg på virkeligheten

Ordfører Torgeir Dahl (H) retter kraftig skyts mot Senterpartiets helsepolitiske talsperson, Kjersti Toppe: – Det er provoserende at hun fortsetter med sine konspirasjonsteorier.


Helseforetaket begrunner samlingen av fødeavdelingene med stor mangel på faglig helsepersonell, en underdekning som har vart i mange år, og som faktisk er landsomfattende. Denne sviktende rekrutteringen over lang tid mener Toppe viser at helseforetaket bevisst ikke har ønsket å finne en løsning på problemene, og at mannskapsmangelen har vært en styrt prosess.

Nøyaktig samme situasjon gjelder anbudsprosessen for bygging av det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset (SNR). Her har prosessen stadig havarert, med begrunnelsen at anbudene overstiger kostnadsrammen. En kostnadsramme som synes å ha sin opprinnelse fra tidligere direktør Astrid Eidsvik i HMR sin Idefaserapport fra 2014. Denne kostnadsrammen ble så vedtatt i Helse Midt-Norge (HMN), og var grunnlaget for Stortinget sitt lån til HMN for SNR.

Da kostnadsrammen sprakk i første anbudsrunde, viste en rapport fra konsulentselskapet Metier at det manglet mellom 300 og 500 millioner kroner for å kunne realisere fellessjukehuset. Likevel anbefalte daværende direktør Espen Remme i HMR å kjøre sjukehusprosjektet videre, og styret ledet av Ingve Theodorsen vedtok i et styremøte 24. januar 2019 å fortsette planleggingen og lyse prosjektet ut på anbud, med samme kostnadsramme. Med det resultat at også andre anbudsrunde havarerte.

Mener Kjersti Toppe at dette viser at også de stadige utsettelsene av SNR er en ønsket utvikling, og resultat av en styrt prosess fra helseforetakene? Synes Toppe det er greit å tilby helsepersonell ekstra lønn over avtalefestet tariff for å sikre bedre rekruttering i Kristiansund, slik Bunadsgeriljaen har tatt til orde for, men at det for SNR på Hjelset ikke er greit å akseptere anbud over kostnadsrammen?

Kjersti Toppe ber om at helseforetakene følger opp stortingsvedtaket om å bevare fødeavdelingen i Kristiansund, fram til fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset er ferdig. Hvis Toppe skal ha troverdighet, så bør hun også samtidig be om at Stortingets vedtak om å bygge SNR på Hjelset følges opp. Det vedtaket hadde et større flertall bak seg på Stortinget.

Kan det være at Senterpartiets systematiske inkonsekvens skyldes at de selv går mot Stortingets flertall? Et flertall som ønsker at begge fødeavdelingene i Molde og Kristiansund skal flyttes til det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset, når det tas i bruk. Senterpartiets helsepolitiske talsperson sier derimot til NRK: «det ville ha vore betre og meir økonomisk haldbart å byggje eit mindre sjukehus på Hjelset, og samstundes behalde eit avdelingssjukehus i Kristiansund, med fødeavdeling og sengeplassar».

Her bruker Toppe økonomi som begrunnelse, men klandrer ellers helseforetaket for at økonomiske sparetiltak er en årsak til samlingen av fødeavdelingene. Å drifte en egen fødeavdeling i Kristiansund med mindre enn én fødsel i snitt per dag, med et enda større behov for helsepersonell døgnet rundt, vil verken bedre økonomien eller lette rekrutteringen. Store deler av Nordmøre vil ha raskere reisevei til det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset, enn til det gamle sykehuset i Kristiansund, som da får enda færre fødende. Enkelte mener jo at nærhet er vesentlig.

Rasmus Rasmussen, Molde

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal