Direktørjakt vil gjøre vondt til verre

Mangler gynekologer: Når direktør Øyvind Bakke mener det ikke lenger er forsvarlig å drive fødeavdelinga i Kristiansund, er han forpliktet etter lova å ta grep.  Foto: BJØRN BRUNVOLL

Å drive heksejakt mot direktøren i fødesaka vil gjøre vondt verre.

Meninger

Direktør Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal har fått oppmerksomheten rettet mot seg etter at han offentliggjorde at fødeavdelinga ved Kristiansund sykehus må stenge midlertidig fra 8. februar. Fra den datoen samles fødetilbudet i Molde.

Bakke forsvarer beslutningen med at det ikke lenger er forsvarlig å drive fødeavdelinga fordi man mangler gynekologer og har for stor arbeidsbelastning på jordmødre og sjukepleiere. Kristiansund sykehus har gynekologer fast ansatt i 1,5 stillinger. For å oppfylle forsvarlig kvalitet mener helseforetaket at det trengs seks til sju fast ansatte gynekologer i Kristiansund.

Beslutningen om å legge ned fødeavdelinga midlertidig har blitt møtt med sterk kritikk fra lokalpolitikere i Kristiansund og fra opposisjonspartiene på Stortinget.

De viser til at Stortinget i fjor vedtok at fram til fellessjukehuset står ferdig, skal det være fødeavdeling både i Molde og i Kristiansund. Bjørnar Moxnes i partiet Rødt krever at både direktør Øyvind Bakke og styreleder Ingve Theodorsen må gå fra stillingene dersom Stortingets vedtak ikke blir fulgt.

I denne saka havner et politisk vedtak i Stortinget i klinsj med kravet til et faglig forsvarlig helsetilbud. Spesialisthelsetjenesten, som er sjukehusa, er underlagt en egen lov.

Lova pålegger Helse Møre og Romsdal å organisere tjenestene slik at det sikrer forsvarlige helsetjenester. Når direktør Bakke mener det ikke lenger er faglig forsvarlig å drive fødeavdelinga basert på hovedsakelig vikarer, er han etter lova forpliktet til å gjøre endringer. Det kan politikerne like eller ikke like, men lova er slik Stortinget sjøl har vedtatt.

Det er mangel på gynekologer og jordmødre i Norge. Helse Møre og Romsdal må erkjenne at man over mange år – lenge før Øyvind Bakke ble direktør – har vært for dårlig til å rekruttere gynekologer. Etter det vi forstår har ingen direktør arbeidet så hardt for å skaffe gynekologer til sjukehusa i Kristiansund og Molde som Øyvind Bakke.

Å drive heksejakt mot direktøren i fødesaka vil gjøre vondt verre. Helseforetaket må samle seg om en strategi for å rekruttere alle typer spesialister til sjukehusa. Det beste argumentet vil være å ha ferdig det nye fellessjukehuset så fort som overhodet mulig.