LESERINNLEGG

Miljøpolitikk eller symbolpolitikk?

Meninger

MDG etterlyser Senterpartiets støtte til forslag i forbindelse med budsjettbehandlinga. På kommunestyremøtet fremmet MDG to verbalforslag.

Randi Gunnerød, gruppeleder kommunestyregruppa i Molde SP.   Foto: Pivat

Verbalforslag er forslag som kommunestyret ber administrasjonen utrede for så å komme tilbake med en saksutredning som skal behandles politisk.


LESERINNLEGG

Passiv miljø- og klimapolitikk fra SP og H i Molde

SP og H stemte før jul imot begge budsjettforslagene fra MDG som ville redusert driftsutgifter, kuttet i utslipp og involvert næringslivet i prosessen.


Forslag 1. «Molde kommune setter opp anbefalinger omhandlende deltakelse på kurs og møter, med vekt på å legge til rette for digital og lokal kompetanseheving, samt færre lengre reiser utenom fylket når dette er mulig.»

Ingen i Senterpartiet er imot at en skal unngå unødvendige reiser. Vi har nettopp vedtatt et budsjett der enhetene skal redusere driftsutgiftene vesentlig. Enhetslederne har et stort ansvar for å finne alle mulige veier til å skjære ned på driftsutgifter og vi føler oss helt sikre på at også reiser vil være gjenstand for nøye gjennomgang uten at vi politikere peker på det. Etter et år med erfaringer i bruk av digitale møter osv står vi alle bedre rustet til å møte den nye tida og vi er sikre på at det vil bli store endringer i hele samfunnet med bakgrunn i de erfaringene. Vår vurdering av dette forslaget var derfor at det er å slå inn åpne dører og kun vil gi ekstra arbeid til administrasjonen.

Forslag 2. «Det etableres felles rutiner for å redusere matsvinn i kommunale institusjoner og kantiner. Kommunen tar initiativ til konkrete prosjekter og opplysningskampanjer som kan øke innbyggernes kunnskap og bevissthet om matsvinn, i samarbeid med RIR og lokalt næringsliv.»

Matsvinn er et problem og vi i Senterpartiet ønsker at vi skal vise respekt for mat og de som produserer den. I mai 2020 vedtok formannskapet at det skal opprettes et oppgaveutvalg med mandat til å komme med forslag til aktuelle lokale tiltak for Klimakur 2030, hvilke modeller med klimaregnskap/klimabudsjett som bør tas i bruk i kommunen, samt forslag til innhold i Kommunedelplan for klima, energi og naturmangfold. Senterpartiets gruppe mente at det var riktig å la dette oppgaveutvalget få innspillet om matsvinn og ta dette med inn i kommunedelplanen. På denne måten ville denne viktige saken komme inn i den planen den hører hjemme.

Vi håper dette var en tydeliggjøring av at vi ikke har noen innvendinger mot innholdet i de forslagene MDG kom med. Bakgrunnen for vår stemmegiving var at vi mener at disse sakene skal tas videre og behandles der de hører hjemme, i den enkelte enhet og i planverket. Ved å stemme på disse to verbalforslagene ville vi gi administrasjonen i oppgave å utrede disse tiltakene isolert.

Det er en balansegang mellom å fremme viktige saker, være unnfallende, drive symbolpolitikk og å skape byråkrati. For oss ble disse forslagene symbolpolitikk som mest av alt ville gi administrasjonen utredningsoppgaver som vi allerede tror vil bli ivaretatt. Derfor valgte vi å ikke støtte de.

Kommunestyregruppa i Molde SP

v/gruppeleder Randi Gunnerød

--------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal