LESERINNLEGG

Passiv miljø- og klimapolitikk fra SP og H i Molde

SP og H stemte før jul imot begge budsjettforslagene fra MDG som ville redusert driftsutgifter, kuttet i utslipp og involvert næringslivet i prosessen.
Meninger

Som nylig omtalt i RB, handlet det ene forslaget om å sette opp anbefalinger som kunne lagt til rette for lokal og digital kompetanseheving for slik å minimere behovet for lengre reiser.

Knut Iversen Foseide (MDG)  Foto: Bjørn Brunvoll

I fjor sparte kommunen tre millioner kroner på dette.


Molde sparte 3 mill. kr på koronamøter – politikerne delt i forslag om å fortsette å spare på møter og reiser

MDG ville at kommuneansatte tar med sparetiltak fra korona-nedstengningen videre for å spare miljøet, men forslaget fikk et knapt flertall mot seg.De to forslagene

Det andre forslaget ble også fremmet med reduserte driftsutgifter som bakgrunn; nemlig at kommunen etablerer gjennomtenkte rutiner for å redusere matsvinn ved institusjoner og kantiner.

I lys av at det i Norge kastes over 350.000 tonn mat årlig til en verdi av 22 milliarder kroner (Matvett, 2020), er systematisk arbeid med å ta bedre vare på matressursene en selvfølge for enhver kommune. Å kaste mat er sløsing med penger, en utfordring for matsikkerheten og dermed noe vi aktivt bør forebygge. En del av dette forslaget var også at kommunen skulle ta initiativ til opplysningskampanjer og prosjekter for økt bevissthet om mat som ressurs også for private husholdninger – i samarbeid med RIR og lokalt næringsliv.

Den spennende avstemmingen

Forslaget om å redusere kommunens matsvinn, falt altså med én stemme. Det fikk støtte fra alle parti utenom Høyre, Venstre og Senterpartiet (med unntak av to representanter fra sistnevnte). Når forslag som vil bidra til å redusere driftsutgifter foran et vanskelig år med omfattende kutt i skole og helse, er det vanskelig å se hva som avgjør et mindretall for disse. De fleste i FRP, som ellers ofte er uenig med MDG, stemte for begge forslagene. Dette synes vi illustrerer godt at parti kan forenes om vedtak på tvers av ideologiske skillelinjer om tiltakene kan bedre kommunens økonomi – og ikke bare øke utgiftene.

Passiv miljøpolitikk hos styringspartiene

Det er betimelig å etterspørre hvordan en ellers vil løse utfordringene som nevnte forslag er ment å svare på. I en kommune som har forpliktet seg til Bærekraftsmålene, fremstår Senterpartiet og Høyre sin motstand som passiv. Dette til tross for at Senterpartiet sier at de vil jobbe for «en klimapolitikk som underbygger matproduksjon (…) og arbeid for en kretsløpsøkonomi som ivaretar de globale bærekraftsmålene» (Nasjonalt program, 2017).

Høyre har på sin side sitt «konservative klimanettverk», der initiativtakeren Lene Westgaard-Halle i høst hevdet at «klimaarbeidet fokuserer på alt man er imot og alt man skal stanse», og at man mangler løsninger som kan gjøre hverdagen enklere» (NRK, 11.11.20). Disse tilnærmingene er det imidlertid vanskelig å få øye på hos dagens posisjon i Molde kommunestyre. MDG sine budsjettforslag om å legge til rette for lokal kompetanseheving og å øke bevissthet om å ta vare på matressursene våre berører nettopp slike enkle løsninger.

Om Senterpartiet ikke ønsker å jobbe for økt ressursutnyttelse av mat i denne omgang, er vi nysgjerrige på hvordan de ellers vil jobbe politisk for en bærekraftig matproduksjon og økt sirkularitet i matbransjen lokalt. Om Høyre vil finne løsninger som kan gjøre hverdagen enklere, som deres klimanettverk går inn for, hvilke politiske grep vil de da gjøre i Molde?

Sammenheng mellom økonomisk innsparing og gode klimatiltak

I spørrehalvtimen i oktober i fjor (Protokoll fra kommunestyret, 15.10.20), stilte MDG spørsmål om hva som hadde blitt gjort i etterkant av vedtaket fra juni 2019 om å redusere kommunale klimagassutslipp med 40% innen 2030. Ordførers svar viser blant annet til at et godt kunnskapsgrunnlag er viktig. Det er vi selvsagt helt enig i. Samtidig har man allerede et godt kunnskapsgrunnlag om virkningene av forholdsvis lavthengende tiltak – som både er rimelige å gjennomføre økonomisk med gode effekter for vårt kommunale økologiske fotavtrykk. Ingen av de to budsjettforslagene til MDG var i konflikt med pågående prosesser omhandlende Kommuneplanens samfunnsdel, ROR-kommunenes arbeid med klimaregnskap og Smartby-prosjektene, snarere tvert imot. Bærekraftsmålene skal nås, uavhengig av hvilke partier som styrer. Det er ingen grunn til å vente.

La oss endre normalen til det bedre

I koronatida kan en ane konturene av flere muligheter til å endre på det som før var normalen, som også kan ruste oss som borgere og samfunn til å ta enda bedre vare på velferdssamfunnet og naturen rundt oss. Partienes visjoner må realiseres utover ren retorikk, og nå er tida for å tenke nytt om gamle vaner.

Hvilke visjoner har Moldes posisjon?

Vi ønsker at kommunestyret – og særlig partiene som er i posisjon og har styringen – tar ansvar og jobber fram tverrpolitiske tiltak som vi vet gir gode endringer for både mennesker og miljø på kort og lang sikt. Det finnes nok flere løsninger og retninger enn hva hvert parti i seg selv har programfestet. Molde kommune bør uansett legge til rette for at det blir enda lettere å gjøre det som er rett.

Knut Iversen Foseide, gruppeleder for MDG Molde

--------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal