LESERINNLEGG

Haller i Hustadvika

«Hvorfor skal kommunens institusjoner (skoler, barnehager, fysiogrupper etc.) bruke idrettslagene og klubbene sine anlegg (som for eksempel oppkjørte lysløyper, friidrettsanlegg, fotballbaner, friluftslivsanlegg med mer) gratis, når idrettslagene blir pålagt leie i kommunens haller?» spør styret i Hustadvika idrettsråd i dette innlegget.  Foto: Kari-Anne Flor

Meninger

Kommunestyret i Hustadvika kommune hadde oppe til behandling sak om gratis halleie i møte torsdag 17.09.20.

Under behandlingen av saken kom det fram uttalelser og påstander, som Hustadvika idrettsråd ikke kan stå uimotsagt. Fra idrettsråds ståsted er det viktig at det som blir sagt er korrekt, etterrettelig og basert på fakta.


Tøff debatt om hall-leie i Hustadvika. Nå har kommunestyret bestemt seg

Med 20 mot 17 stemmer vedtok kommunestyret i Hustadvika å innføre leie for bruk av idrettshallene i kommunen.


I vårt vedlegg til saken ba vi kommunen om å finne gode løsninger for gratis halleie i samarbeid med idrettsrådet. Det ble påpekt at vi ønsker at de positive ringvirkningene gratis halleie har gitt lokalsamfunnet rundt Eidehallen, også skal kunne gi de samme positive ringvirkningene rundt andre lokalsamfunn i kommunen.

Det ble under debatten i kommunestyret sagt at kontingenten til barn og unge ikke har blitt redusert etter at det ble innført gratis halleie i Eidehallen. Det riktige er at tilbudet til barn og unge ble bedre, mer variert og rimeligere i form av lavere treningsavgift og andre utjevningstiltak.

Her vil idrettsrådet påpeke at avgiftene, som er vedtatt i lagene, er basert både på en medlemskontingent og en deltaker-/treningsavgift. De ulike avgiftene har ulik betydning for medlemmet og vedtas hver for seg under lagenes årsmøter. Det kommer tydelig fram under debatten at representantene ikke forstår, eller har kunnskap om de ulike avgiftene, så derfor spesifiserer vi:

Medlemskontingenten har en lovpålagt minstesats på 50,- kr. Medlemskontingentene er det med andre ord ikke særlig mulighet til å redusere. Kontingenten utgjør, vanligvis, heller ikke den største innbetalingen fra et medlem til lagene.

Deltaker-/treningsavgift kan variere fra kr. 100,- og høyere, alt etter hvor mange treningstimer som brukes, hvor mye aktiviteten koster og hvorvidt en eventuell pålagt skadeforsikring/lisens er inkludert i avgiften. Den settes også i forhold til den økonomiske situasjonen til det enkelt lag/klubb.


Frykter stort frafall fra idretten

Hustadvika Idrettsråd frykter frafall fra idretten og dårligere tilbud etter at kommunestyret innførte hall-leie i Eidehallen. – Vi er svært skuffet, sier leder Hilde Valberg.


Gratis halleie

Etter at det ble innført gratis halleie i Eidehallen, økte bruken av hallen vesentlig. Flere leietakere i hallen økte antall treningstimer. Dette ble lite belyst i saken. Under debatten ble det lagt fram uriktige påstander om en manglende reduksjon i kontingent til brukere av hallen. (Vi går ut ifra at representantene henviser til trenings-/deltakeravgiften når de sier medlemskontingent.) Som et eksempel på at dette ikke stemmer, kan nevnes at allidrettsgruppa til Eide IL har hatt en deltaker-/treningsavgift på kr 100,-. Dette er svært lavt. EOFK har satt ned treningsavgiftene til de yngste barna. Eide klatreklubb har ikke hatt deltakeravgift for flere grupper etter at gratis halleie ble innført. Bordtennisgruppa har også økt aktiviteten i hallen uten å endre treningsavgiften.

Idrettslagene og klubbene som leier Eidehallen gratis i dag, gir tilbakemelding om at de ikke har økonomisk mulighet til å opprettholde dagens aktivitet med en betalt halleie. Enkelte lag vil vegre seg for å leie hallen, alternativt måtte redusere antall timer i hallen.

De lagene som bruker Eidehallen hadde følgende innspill til saken omkring merutgifter som følge av halleie:

Ut ifra nåværende antall treningstimer i Eidehallen og de leiesatsene som nå er vedtatt, vil det for Eide og Omegn Fotballklubb (EOFK) bety en økt utgift på kr 100 000,- pr år.

For Eide IL så vil halleie medføre en økt utgift på 38 000 kr. I tillegg vil halleie skape utfordringer for allidrett da den lave treningsavgiften ikke gir nok inntekt til å betale for halleie.

Både speiderne, allidretten, FIRE (ungdommer med ulike utfordringer), ungdomsklubber, paraklatre-gruppe og ulike skoleklasser bruker klatreveggen. Flere av disse gruppene faktureres ikke for deltakeravgift av Eide klatreklubb, til tross for at klubben stiller med sine trenere. Innføring av halleie vil gi klatreklubben en merutgift på 55 000 kr.

Hustadvika idrettsråd har sett på merutgiftene:

Kostnaden vil ramme de ulike lagene ulikt, og vi vet ikke hvordan det vil påvirke medlemstallene, men vi kan gjøre en antakelse på en merutgift for en aktiv utøver i EOFK på 300 – 500 kr, for en aktiv utøver i klatreklubben på 600 – 800 kr, for en aktiv medlem i Eide IL en økning på 300 – 500 kr.

I dag viser undersøkelsene at ungdommene i Eide trener oftere og i flere idretter enn det landsgjennomsnittet gjør. Dette kan vi anta skyldes at forholdene har ligget til rette for det, i form av gratis halleie. Tiltakene fra klubbene om lav treningsavgift, samt muligheten for å trene gratis til barn og ungdom i utsatte grupper, er også gode tiltak for sosial utjevning.

God folkehelse

Hustadvika idrettsråd merket seg, at i det samme kommunestyremøtet, var helse-situasjonen i kommunen oppe til behandling som egen sak. Her ble det poengtert at god helse gjennom gode idrettstilbud til barn og unge er viktig i bekjempelsen av blant annet rus. Det er også en sammenheng mellom god folkehelse og god psykisk helse. Dette sluttet kommunestyret seg fullt og helt til.

Et godt tiltak, som også er av helseforebyggende art, burde derfor være å følge opp med å vedta gratis halleie til idrettslagene og befolkningen i Hustadvika kommune. Den positive ringvirkningen kan ikke direkte måles i kroner og øre, men for hver ungdom som ikke trenger hjelp fra kommunen på grunn av rusrelaterte og psykiske problemer, er det mange millioner spart i utgifter. Og enda viktigere; forebygge personlige- og familiære tragedier.

Folkehelsekoordinator Ellen Marie Krakeli sier blant annet til saken om halleie at «Noen av kjernetrekkene ved folkehelsearbeid er at det er en samfunnsoppgave, at det er befolkningsrettet og at det utøves gjennom påvirkning av faktorer som har positive eller negative effekter på helsen.»

Flere har fått en sosial tilhørighet til Eidehallen etter at gratisprinsippet ble innført. Mange ungdommer har kommet til hallen og deltar i aktiviteter, som de mest sannsynlig ikke ville gjort for noen år tilbake. Dette har ungdommene selv gitt uttrykk for gjennom Ungdata- undersøkelsen.

Positive ringvirkninger ved gratis hall

Idrettsrådet vil på nytt poengtere at det er flere positive ringvirkninger ved å tilby gratis halleie. Her kan det blant annet nevnes:

  • Vi tror på større dugnadsvilje i befolkningen når kommunen bidrar med gratis halleie.
  • Lavere treningsavgifter gir flere barn mulighet til å delta på flere idretter og kulturelle tilbud da den økonomiske konsekvens for familiene blir mindre.
  • Øker sjansen for at barna er aktive i en aktivitet lenger og utover i ungdomstiden, om ikke med alle aktivitetene, så med en eller to.
  • Barn og ungdom gis større valgfrihet til å prøve flere idretter, uten at det trenger å koste mye.
  • Øker muligheten til at ungdommene kommer tilbake til kommunen når de skal etablere seg etter endt utdannelse.
  • Økt rekruttering til idretten.
  • Et bredere tilbud til barn og unge.
  • Større mulighet for å kjøre allidrett for barn og ungdom, som idrettene kan samarbeide om å ha trenere/aktivitetsledere til.
  • Halleie vil ramme skjevt: De større lagene har flere medlemmer, større inntekter i form av medlemskontingent og treningsavgift, og dermed bedre mulighet til å leie hall enn de mindre lagene. Dette gir mindre mangfold og valgmuligheter for aktivitet for barn og unge.

Kommuneøkonomi i et perspektiv mot idretten

Kommunestyret valgte å sette gratis halleie opp mot en vanskelig økonomisk situasjon i kommunen med et stipulert «tap» eller «ekstrakostnad» på over 500 000,- kr.

Det ble også brukt argumenter for manglende «utjevning eller urettferdighet» mot andre lag og klubber. Her er Hustadvika idrettsråd uenig. Gratis halleie er et bredt tiltak, som vil gagne hele kommunen.

I denne sammenheng så er det viktig å nevne et kommunalt vedtak fra gamle Fræna kommune i 2008, og som fortsatt praktiseres, som sier at det skal være gratis å leie kommunes bygg og gymsaler til aktivitet rettet mot barn og unge. Dette vedtaket stiller idrettsrådet seg bak, da det fremmer aktivitet for barn og unge. Eidehallen og Brynhallen fungerer som de lokale skolenes gymsal, og dermed mangler lokalsamfunnene der en egen gymsal som kan lånes gratis for de yngste. For å sikre lik behandling av idretten i hele Hustadvika kommune, så er det svært viktig at det er lik praksis over hele kommunen. Idrettsrådet vil gjerne bistå som en samarbeidspartner for å sikre like muligheter over hele kommunen.

Idrettsrådet vil påpeke at idrettslagene og klubbene sine anlegg også koster penger. Gode operative anlegg som tilbys befolkningen, barn og unge spesielt, er verdifullt for kommunen, også i et folkehelseperspektiv. Idrettslagenes anlegg er ikke gratis å drifte, og lagene har store årlige utgifter.

EOFK har bygget opp stor aktivitet for barn og unge gjennom mange år. Det er brukt store økonomiske ressurser på dette, og det er også nedlagt mye dugnad. Blant annet generelt vedlikehold og utskifting av gress i Eidehallen, en jobb som ellers måtte ha blitt gjort av kommunen. EOFK melder til idrettsrådet at det oppfattes som sårende og urettferdig at den vesentlige dugnadsinnsatsen som har blitt gjort av klubben i hallen belønnes med å innføre halleie.

Hvis kommunestyret ønsker å gjøre en utjevning mellom lag og klubber i idretten og sette det opp mot gratis halleie, kunne kommunestyret kanskje valgt andre måter å løse dette på. Som for eksempel å gi et anleggstilskudd til de som har idrettsanlegg. Dette ville lettet den økonomiske situasjonen for lag og klubb.

De fleste av lagene- og klubbene sine anlegg er bygd ved hjelp av tippemidler, dugnadsinnsats og egne oppsparte midler. Idretten stiller anleggene sine til fri disposisjon til blant annet skolene i kommunen.

Et viktig spørsmål fra idrettsrådet er derfor:

Hvorfor skal kommunens institusjoner (skoler, barnehager, fysiogrupper etc.) bruke idrettslagene og klubbene sine anlegg (som for eksempel oppkjørte lysløyper, friidrettsanlegg, fotballbaner, friluftslivsanlegg med mer) gratis, når idrettslagene blir pålagt leie i kommunens haller?

Dugnadsinnsats i lag og klubber

Møre og Romsdal idrettskrets har sendt oss en oversikt over antall medlemmer, -årsverk og verdien på det frivillige arbeidet som idretten i tidligere Eide og Fræna kommune hadde i 2018. Dette kan sammenstilles i en tabell på denne måten:

Kommune

Antall medlemmer

Antall årsverk

Verdien på det

frivillige arbeidet

Eide

1 636

26,2

14 326 648

Fræna

3 763

60,2

32 953 043

SUM

5 399

86,4

47 279 691

(Tallene for 2019 foreligger ikke på nåværende tidspunkt.)

Tabellen viser at idrettsbevegelsen i Hustadvika kommune, forutsatt videreførte i 2019, innehar en medlemsmasse på 5 399. Antall årsverk med dugnad utgjør 86,4, som igjen generer en verdi på kr 47,280 mill. på det frivillige arbeidet!

Hustadvika kommune har i år satt av i budsjettet kr 350 000,- i kulturmidler som lag og organisasjoner kan søke på. Det er uklart hvor stor andel av dette beløpet som tilfaller idretten. Idrettsrådet mener at beløpet er altfor lite sett i forhold til den verdiskapingen lagene og klubbene produserer ved hjelp av frivillig arbeid og dugnadsinnsats.

Hustadvika kommune ligger svært lavt i avsatte midler til kultur, sett i forhold til sammenlignbare kommuner, og KOSTRA-tall.

Konklusjon

Kommunestyret har valgt å vente og se i to år om aktiviteten reduseres eller ikke, som følge av gjeninnføring av halleie i Eidehallen, før vedtaket skal evalueres. Dette mener vi er en defensiv holdning overfor lag og organisasjoner som er engasjert i å tilby barn- og unge et mangfoldig utvalg av idrettslige aktiviteter. Det gir idretten i tidligere Eide kommune ekstra økonomiske utfordringer de over tid har vært spart for, og fratar idretten i tidligere Fræna kommune å kunne redusere sine økonomiske utfordringer.

Frivillige organisasjoners store satsningsområde er «Alle med». I den sammenheng så legger idretten til rette for at barn og unge i utsatte grupper skal kunne få et aktivitetstilbud, uavhengig av familiens betalingsevne. Økte leiesatser vil også ramme denne gruppen spesielt hardt.

Derfor er også Hustadvika idrettsråd svært skuffet over vedtaket kommunestyret har fattet. Idretten i Hustadvika kommune utgjør stor verdiskaping for kommunens innbyggere, i form av frivillig arbeid og dugnadsinnsats, i særdeleshet overfor barn og unge. Innsatsen idrettslagene- og klubbene legger ned i Hustadvika kommune, mener vi er en av de viktigste bidragsyterne for en god folkehelse i kommunen.

Idrettsrådets oppfatning er at kommunestyrets vedtak dessverre er lite framtidsrettet og gir lite forutsigbarhet for idretten i kommunen. Vi ber derfor om at saken «haller i Hustadvika» snarest tas opp til ny behandling, helst innen utgangen av 2020. Idrettsrådet ber også om at de korrekte rammevilkårene for idretten, som er belyst her, tas opp til vurdering.

Hustadvika idrettsråd ber om å få være med i en dialog om denne viktige saken for idretten.

Med hilsen

Styret i Hustadvika idrettsråd

Hilde Valberg, leder
Birger Laugsand, nestleder
Håvard Holten
Arne Inge Kristiansen
Per Olav Eide

--------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal