LESERINNLEGG

– Selvsagt vil jeg forsvare tingretten i distriktet vårt

Svein Eikrem, sorenskriver ved Romsdal tingrett. Bildet er tatt tidligere.  Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

Jeg viser til ordfører Dahls uttalelse i RB om mitt syn på domstolreformen.

Som domstolleder i Romsdal tingrett vil jeg selvsagt forsvare tingretten i distriktet vårt, når regjeringen i proposisjonen foreslår å legge den ned.

Forslaget kan medføre at tingretten blir stående igjen med tomme rettslokaler. Det samme gjelder Romsdal jordskifterett.


Dahl mener Svein Eikrem har vært dristig i debatten om tingretten: – Må ha anledning til å si ifra, svarer Eikrem

– Jeg må si jeg er litt overrasket over hvor politisk sorenskriver Svein Eikrem er i saka om domstolstrukturen, sier ordfører Torgeir Dahl.Debatten om tingretten:

Torgeir Dahl lar seg berolige av regjeringens domstol-planer: – Det viktigste er at vi holder på kompetansen og arbeidsplassene

Ordfører Torgeir Dahl er beroliget over at regjeringen slår fast at ingen domstoler skal legges ned. – Om lederen for domstolen i Molde kalles sorenskriver eller noe annet, er ikke viktigst. For meg som ordfører er det overordna at vi holder på kompetansen og arbeidsplassene som i dag er i Romsdal tingrett.


Bevisst villedende

Når justisministeren og stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene sier at reformen ikke medfører at domstoler blir nedlagt, er dette bevisst villedende om regjeringens forslag i proposisjonen.

Ifølge en artikkel på Faktisk.no er jusprofessor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo enig i tingrettens forståelse av saken.

Når de fire tingrettene i Møre og Romsdal blir nedlagt og går over til en ny stor tingrett trolig i Ålesund, kan ikke de fire tingrettene fortsette ved siden av den nye tingretten. Det samme skjer når kommuner slår seg sammen til én ny kommune (Hustadvika). De tidligere kommuner (Eide og Fræna) kan selvsagt ikke opptre ved siden av den nye kommunen.

Ikke forsvarlig utredet

Prosessen rundt domstolreformen har vært veldig uryddig. Resultatet ser ut til å ha vært bestemt på forhånd og premissene har kommet i ettertid. Det er ikke forsvarlig utredet hvilke konsekvenser det har for rettssikkerheten i samfunnet når de velfungerende advokatmiljøene i distriktene trolig vil forvitre når domstolen legges ned.

Flere dommere har også reist spørsmål om reformen kan være grunnlovsstridig når en dommer skal sitte på nåde inntil Domstoladministrasjonen skal avgjøre om rettsstedet (avdelingskontoret) skal legges ned eller ikke, med følger for dommerens uavhengighet.

Besøk med politisk gevinst

Romsdal tingrett har ved flere anledninger fått besøk av politikere fra regjeringspartiene med løfter om nye lokaler og domstolens fremtid.

Noen ganger har politikerne invitert pressen for å oppnå egen politisk gevinst. I ettertid har det likevel vist seg at regjeringen og Domstoladministrasjonen har samarbeidet om felles mål for nedleggelse av om lag 2/3 av landets tingretter og jordskifteretter. Følgelig har Domstoladministrasjonen i årevis kunnet trenere ny kontrakt om ombygging av rettslokalene til de tre domstolene i Molde.

Snuoperasjon etter i fjor?

Stortingsrepresentant Helge Orten (H) og ordfører Dahl (H) deltok i møte hos tingretten i oktober i fjor etter domstolkommisjonens delutredning forelå.

I møtet kom det tydelig frem at disse to – sammen med advokatene i distriktet, påtalemyndigheten og flere andre – støttet helhjertet at Romsdal tingrett fortsatt skulle bestå som en selvstendig domstol i distriktet, se avisoppslaget her.

I følge mine notater uttalte Orten blant annet at han så det som utenkelig at det ikke skulle være egen tingrett med domstolleder i Molde. Heller enn å velsigne en reform svært få i Romsdal ønsker, bør de lokale representantene for regjeringspartiene forklare velgerne hva som er den direkte årsaken til snuoperasjonen!Et uverdig spill

Så sent som i mai i år hadde opposisjonen i Stortinget flertall for skrinlegge domstolreformen. Tidligere justisminister Amundsen (Frp) har nylig uttalt seg i media på en slik måte at det ser ut til at FrP har snudd i denne saken.

Det ligger i kortene at regjeringen og Frp enten har inngått eller skal inngå et forlik om domstolreform som avviker fra regjerings forslag i proposisjonen.

En domstolreform – som har vidtrekkende følger for hele samfunnet vårt –skal selvsagt ikke avgjøres i hemmelige forhandlinger mellom partier på Stortinget, men utredes på en grundig og balansert måte hvor argumenter for og imot skal avveies.

Av hensyn til alle mennesker som blir berørt av reformen, bør regjeringen og FrP snarest mulig avslutte dette uverdige spillet.

Svein Eikrem

Sorenskriver ved Romsdal tingrett

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal