LESERINNLEGG

Fremtidens helse- og omsorgstilbud i Hustadvika kommune

«Hustadvika Senterparti ønsker en lavere andel sykehjemsplasser, fordi vi opplever at de eldre ønsker å bo og fungere hjemme i sitt eget miljø lengst mulig», skriver gruppeleder Birgit Dyrhaug i dette innlegget.  Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

Fremtidens helse- og omsorgstjenester har vært diskutert mye dette året, og det er en prosess som fremdeles pågår. Kommunedirektøren har kommet med et konkret forslag, og nå skal partigruppa diskutere dette internt, og så skal vi ha en debatt med alle de andre partiene før et vedtak blir gjort. Vi er bevisste på at dette er en sak som berører både beboere, ansatte, pårørende og andre. Derfor konkluderer vi ikke på forhånd.

Mye av bakgrunnen for saka er en rapport som ble laget for Eide og Fræna, ofte referert til som PWC-rapporten. Den viste at vi har en høy dekningsgrad, som betyr at vi har mange sykehjemsplasser i forhold til hvor mange eldre som bor i kommunen, sammenlignet med landet og med lignende kommuner. Det er en større andel eldre som bor på institusjon i Hustadvika enn det er i landet ellers. Rapporten er ingen fasit, men den gir oss et grunnlag. Den sier at hvis vi fortsetter med samme dekningsgrad vi har i dag, vil vi trenge 169 flere institusjonsplasser i 2040, og kostnaden er beregnet til å være 190 millioner mer enn i dag. Kommunene får samtidig stadig flere oppgaver og krav til spesialisering, men det følger ikke nødvendigvis med økte midler.


Flere institusjoner kan bli lagt ned

Flere institusjoner i Hustadvika kan bli lagt ned i løpet av de kommende åra.Dette sier politikerne

Høyre er tydelig på at de vil gå imot nedleggelse av Farstad omsorgssenter. Frp mener nedleggelsen er hårreisende.


Kompetanse har alltid vært viktig i eldreomsorgen. Med økende andel eldre med et mer sammensatt sykdomsbilde og flere som får for eksempel demens, blir kompetanse avgjørende. Når vi vet at mangelen på sykepleiere i Norge allerede er reell og økende, må vi finne en måte å sikre at flest mulig får nytte av kompetansen. Det gjelder hele landet, og vi må planlegge for at Hustadvika kanskje ikke får tilstrekkelig antall sykepleiere til å opprettholde den dekningsgraden vi har i dag.

Helse og omsorg er ikke bare ett trinn i tjenestene våre, det er ikke bare sykehjemsplasser, det er en hel trapp. Senterpartiet mener at vi må gjøre endringer i systemet vårt, slik at vi kan møte flere behov lenger ned i den såkalte omsorgstrappen. Eldre er viktige ressurspersoner i samfunnet vårt, og bidrar enormt. Hustadvika Senterparti ønsker en lavere andel sykehjemsplasser, fordi vi opplever at de eldre ønsker å bo og fungere hjemme i sitt eget miljø lengst mulig. Vi vil ha tjenester og ordninger som hjelper folk til å kunne bo hjemme lengst mulig. Vi vil ha omsorgsboliger og eldretun rundt om i kommunen. Hvis man en dag blir så syk eller pleietrengende at man ikke kan bo i eget hjem eller annen tilrettelagt bolig, skal man ha en god og trygg sykehjemsplass eller omsorgsbolig med heldøgns bemanning. Vi ønsker at demente skal ha tilbud som er spesielt tilrettelagt for deres behov, både når det gjelder bygning og kompetanse.


Vil legge ned Farstad omsorgssenter

– Sinne og frustrasjon

Kommunedirektøren i Hustadvika foreslår å legge ned Farstad omsorgssenter for å spare penger. Ansatte, beboere og pårørende reagerer sterkt på planen.Protestmarkering for Farstad omsorgssenter

Politikerne i formannskapet i Hustadvika vil bli møtt av en folkemengde når de torsdag skal behandle forslaget om å legge ned Farstad omsorgssenter.


For å få til det må vi ruste opp andre trinn i omsorgstrappen for å gjøre våre innbyggere i stand til å bo i hjemme lenger. For eksempel må vi satse på forebyggende aktiviteter, styrke hjemmetjenesten og ha tilgjengelige omsorgsboliger på flere steder i kommunen. Vi ønsker ikke å legge ned, men å samle og spesialisere tilbud for de mest pleietrengende, og legge til rette for andre typer omsorgsboliger lokalt.

For å få til dette i fremtiden, må vi gjøre noen endringer. Noen endringer vil være større enn andre, og det er beslutninger som er vanskelig å ta. Vi har jobbet med denne problemstillingen over tid, og vil fortsette med det nå som saken har fått en mer spesifikk innstilling fra kommunedirektøren. Vi må se til at hvis vi endrer ett trinn i omsorgstrappen, må vi følge opp også i de andre trinnene.

Birgit Dyrhaug,

Gruppeleder i Hustadvika Senterparti

--------------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal