LESERINNLEGG

Et kraftig Varsku om eldreomsorgen i Hustadvika kommune

Meninger

I det som Arbeiderpartiets gruppeleder kaller en varslet katastrofe, spiller kommuneledelsen nå opp til en uverdig og splittende stridighet mellom de ulike helse- og omsorgsinstitusjonene i Hustadvika kommune. Pakken sendes nå ned til oss ansatte på gulvet, men vi har tatt en skittentøysvask eller to før, og er klare til å ta den på nytt nå som det behøves.

Farstad omsorgssenter foreslås nedlagt, etter det kommunedirektør Per Sverre Ersvik kaller en totalvurdering. Vi, ansattgruppen ved Farstad omsorgssenter, har ikke tillit til prosessen som har ledet frem til denne innstillingen og spør oss hvor totale disse vurderingene egentlig har vært. Vi frykter at kommuneledelsen har gått seg vill i konsulentrapporter som helt uten henblikk til pasient-, ansatt- eller pårørendehensyn, kun har sett isolert på besparelser ved flere institusjonsnedleggelser - uten at de samfunnsmessige effektene av disse drastiske tiltakene er tilstrekkelig konsekvensutredet. Dette er intet mindre enn skremmende. Når de ulike institusjonene først skal sammenlignes finner vi heller ikke rimelighet i valgene som er blitt gjort. Videre trekker vi habiliteten til flere av de delaktige i tilretteleggingsarbeidet i tvil; det være seg gjennom jobbrelasjoner og pårørendeforhold.

Dette angår verdigheten i eldreomsorgen, våre arbeidsplasser og vårt arbeidsmiljø! Vi aksepterer ikke at pleietrengende, pårørende og pleiepersonell av assistenter, fag- og høyskoleutdanninger skaltes og valtes med i tilfeldige flasketuten-peker-på øvelser.

Kommunedirektøren uttaler til Romsdals Budstikke (RB) 28.10.2020 at valget i første omgang har stått mellom Farstad omsorgssenter og Lundhaugen omsorgssenter, hvor nedleggelse av Farstad i følge direktøren vil gi størst økonomisk effekt. Hvordan denne økonomiske effekten er beregnet er vi ikke gitt innblikk i, men i saksfremlegget til Formannskapet 05.11.20 presenteres en tabell på side 149 hvor hver enkelt institusjon listes etter antall boenheter, antall årsverk og budsjetter for 2020. Her kan ingen institusjoner i kommunen skilte med flere boenheter og mer effektiv arbeidskraftsutnyttelse per budsjettkrone samlet enn nettopp Farstad omsorgssenter. Sammenligningen med Lundhaugen omsorgssenter er det ikke vi som har lagt opp til, men tallenes tale er klar. Med 1.25 MNOK lavere budsjett besørger Farstad omsorgssenter 3 boenheter mer, med 3.5 årsverk mindre. Når kommunaldirektøren til RB uttaler at de sparer 17.5 MNOK ved å legge ned Farstad omsorgssenter, kan ikke dette leses på annen måte enn at kommunen har til intensjon å gi alle ansatte her sparken. Besparelsen tilsvarer omtrent vårt budsjett, og 80% av dette budsjettet er lønnsmidler. I forbindelse med kommunesammenslåingen ble det inngått en intensjonsavtale hvor det ble det slått fast at ingen ansatte skal miste jobben. Tilsynelatende er Hustadvika kommune allerede på veg bort fra disse lovnadene.

Det vises videre til salgsinntekter av eiendommen ved nedleggelse, men vi spør hvor kommer disse estimatene fra? Er det foretatt en markedsundersøkelse, eller har kommunen en konkret investor og næringsdrivende som står klar til å ta over bygget? Her på Farstad står flere andre næringseiendommer allerede tomme og venter på nye etableringer, mer attraktive og tilpasningsvennlige enn vårt omsorgssenter, som jo er tilpasset daglig pasientomsorg. Vi syns ikke det er urimelig å anta at kommunen ikke får noen vesentlige inntekter på dette bygget, snarere finner vi det mer sannsynlig at det enten må dumpes i markedet meget billig, eller – enda verre – at det forblir en løpende vedlikeholdsutgift for kommunen eller at det må tas vesentlige kostnader i tilknytting til rivning og sanering av eiendomsmassene. Det er fortvilende for oss ansatte at den kjekke arbeidsplassen vår som vi alle er blitt så glade i nå bare legges ned for godt med et pennestrøk. De siste 2-3 årene har bygningsmassene ved Farstad omsorgssenter blitt vesentlig oppgradert – alle vinduer og ytterdører er skiftet, det samme er utvendig bordkledning og bygningsisolering, ny vinterhage er bygd, stor fin terrasse har vi fått og kommunens nyeste og beste pasientvarslingssystem er akkurat ferdig installert. Denne oppussingen er enda så fersk at rester av materialer fortsatt ligger ved husveggene. Vi er flere her som de siste dagene har grått en hel skvett for arbeidsplassen vår og det gode arbeidsmiljøet vårt. Vi føler oss trampet på, og marginalisert. Vi er engstelige for kvaliteten og verdigheten i eldreomsorgen vi i fremtiden skal levere, om vi får lov. Vi blir ikke hørt. Det er som dere sier: dere kan vi unnvære!

Frykten for arbeidsplassene våre er reell, og den leser vi også daglig i øynene til beboerne.

Hva slags arbeidsgiver er det som etter å ha helt kaldt vann i årene på 40 ansatte ved Farstad omsorgssenter, samme dag går ut i RB med tydelige uttalelser på at kommunen må legge ned enda flere enheter. Dere sier dere ikke vet hvem, dere vet ikke når, men flere institusjoner skal legges ned. Er det med en hissig fryktkultur Hustadvika kommune ser for seg å spare penger og effektivisere eldreomsorgen?

Hvordan kan kommunedirektøren uttale til RB at «hvilke som eventuelt blir lagt ned videre og i hvilken rekkefølge er ikke diskutert i saken», når de tidligere etter eget sigende allerede har rangert de ulike institusjonene og pekt på den ene. De samme beregningene må vel da vise neste i køen i institusjonsmassakren som det her legges opp til? To omsorgsinstitusjoner skal kommunen sitte igjen med, uttaler kommunedirektøren i RB. Vi erfarer at det fra kommunens side offentlig holdes tilbake informasjon vi fikk i orienteringsmøtet her på Farstad, hvor vi ble fortalt at Auretunet og Lundhaugen er de to neste som skal legges ned. Disse uttalelsene er vi mange vitner til. Med andre ord bør øvrige ansatte i kommunen føle med og gi sine sympatistøtter til kollegaer på Farstad omsorgssenter, og ikke la seg friste til å puste lettet ut. Se dere heller godt over skulderen tiden fremover. Dette handler om så mye mer enn en eventuell nedleggelse av Farstad omsorgssenter.

Vi skal alle bli eldre og en dag pleietrengende. Til syvende og sist gjelder det deg selv. Ja, selv ikke kommuneledelsen kan unnslippe tidens tann. Velferdsforskningsinstituttet NOVA kom i oktober 2020 med sin rapport 14/20, på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF). Denne tar for seg bemanning og kompetanse i sykehjem og hjemmesykepleien. Nå som Hustadvika kommune tilsynelatende har valgt å stake ut sin kurs for fremtidig eldreomsorg med en mye større grad av hjemmetjenester og familieomsorgsgivere, er dette meget interessant lesning. Obligatorisk lesning vil vi si, for de som nå i november i Formannskap og Kommunestyre skal treffe beslutninger. Gå inn der og se hva sykepleiere, beboere og pårørende har svart på spørsmål tett knyttet til retningen som her velges. En skremmende høy andel sykepleiere oppgir at de ønsker å slutte i jobben som følger av arbeidsbelastning og tidspress hvor man ikke føler man strekker til, og pleie og omsorgsbehovene ikke blir ivaretatt. Antall pleietrengende vil stige markant i Norge frem til 2040, mens den arbeidende massen blir stadig mindre. Denne knappheten på ressurser og personell vil med stor sannsynlighet øke presset på familieomsorgsgivere i årene som kommer. Disse omsorgsgiverne har økt risiko for å falle ut av arbeidslivet og for å måtte redusere arbeidstiden og bruke sykemeldingsdager til omsorg for sine egne.

Vi spør oss; hvordan vil de samfunnsmessige og samfunnsøkonomiske konsekvensene spille seg ut slik Hustadvika tar sikte? Er det så enkelt at man legger ned en eller flere institusjoner, stryker disse budsjettkronene, klapper boken sammen og hever møtet? Eller er Hustadvika kommune i ferd med å «pisse i brokja» for å holde varmen? Det gir som kjent kortvarig måloppnåelse, før det blir mye verre enn utgangspunktet.

Vi mener det nå er på sin plass å rope et kraftig varsku om eldreomsorgen i Hustadvika. Her står verdigheten til de eldre og attraktivitet/rekruttering til helsefaget i spill. Det er en helt reell fare for en økende todeling av helse- og omsorgstjenestene i Norge, om ikke det offentlige tar grep og tetter gapet mellom tilbud og etterspørsel av helsetjenester. Hustadvika vil om de tar denne retningen gjøre seg meget attraktive for private aktører å ta andeler i tjenestetilbudet. En slik fremvekst vil føre til et klasseskille i eldreomsorgen, hvor inntektsnivå i økende grad blir styrende for tilgangen til helse- og omsorgstjenester.

Veien videre stakes ut nå. Er det for naivt å tro at fornuften kan seire, og at disse drastiske, samfunnsinngripende planene kan legges vekk? Vi etterlyser mer kreativitet og planer for å styrke inntektssiden i kommunen, heller enn disse stadige uoppfinnsomme kuttene i driften. Vi er stolte sykepleiere og helsefagarbeidere som ikke ønsker å kjenne på følelsen av utilstrekkelighet og uverdighet i arbeidet vi gjør.

Over flere år har vi skapt en fantastisk flott arbeidsplass her på Farstad, med et godt arbeidsmiljø, verktøy og muligheter til å gi god og verdig daglig omsorg. Vi får de beste skussmål fra de pårørende. Nå blir kommunen premiss-setter for veien videre.

De som har planer om å bli gamle i Hustadvika bør i tiden fremover følge veldig nøye med.

Besøk gjerne vår side på Facebook, Farstad Omsorgssenter, og se selv hvor kjekt vi og beboerne har det. Lenge leve Farstad Omsorgssenter (hjerte)

Ansatte ved Farstad omsorgssenter

--------------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal