LESERINNLEGG

Hvilke rettigheter og plikter har en ordfører egentlig?

Tove Henøen (Sp), ordfører i Hustadvika kommune. 

Meninger

Først må jeg presisere at jeg er veldig stolt og ydmyk over å få lov å være ordfører i Hustadvika. Selv om det har vært krevende både for meg og min familie, har jeg med stor motivasjon stått i stormen for våre innbyggere og saker som jeg tror på, både nå i Hustadvika og i forrige periode i Fræna.

For en som kommer fra det private næringsliv har det vært en bratt læringskurve å forstå den offentlige forvaltningen og hva som forventes av en ordfører. Som ordfører lever du med vervet og oppdraget døgnet rundt. Det kan være lett å si «Nå er jeg bare meg selv» eller «Akkurat nå er jeg noe helt annet enn ordfører». Omverden ser det som oftest ikke slik, de ser på ordføreren som «kommunen» til enhver tid.

Mange vil sikkert mene mye om meg som person, og som offentlig person må jeg tåle det.

Men rettferdighetssansen min er sterk, og derfor har de siste ukene vært spesielt vanskelig. Jeg har følt meg ganske så rettsløs til tross for at alle lover og regler er fulgt. For selv om dette er et verv man med viten og vilje har ønsket seg gjennom å stille til valg, så har man også forventninger til at man møter en viss rettferdighet, forutsigbarhet og trygghet i de 4 årene man er valgt. Som ordfører har man heller ikke noen organisasjon, tillitsvalgte eller HR avdeling i ryggen. Man står i utgangspunktet helt alene.

For en ordfører så er det kommunestyret man forholder seg til. I kommunelovens kap. 8 har alle som har et kommunalt tillitsverv krav på godtgjøring for sitt arbeid etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret. Det er også kommunestyre som i sitt reglement og gjennom sine vedtak som instruerer ordføreren. I reglementet kan kommunestyret bestemme størrelsen på vervet, om man kan ha flere verv samtidig, og man kan ha annet lønnet arbeidet i tillegg, og om man kan ha private styreverv mm. Alt dette bestemmes av kommunestyret gjennom reglement. Det er altså kommunestyrets flertall som instruerer og pålegger ordføreren oppgaver gjennom vedtak som ordføreren plikter å sørge for blir gjennomført uavhengig om man er enig eller uenig.

Kommunestyret kan når som helst ta opp reglementet og endre det. Kommunestyret kan også redusere store deler av godtgjørelsen. Det har skjedd i flere tilfeller. Blant annet ble varaordføreren i Kinn kommune fratatt nesten hele sin godtgjørelse i et kommunestyremøte i fjor høst etter at flertallet i kommunestyret endret seg. Andre kolleger har opplevd å få kraftig reduksjon i sin godtgjørelse etter benkeforslag i budsjettmøter.

I utgangspunktet kan kommunestyret i Hustadvika frata ordføreren hele eller deler av godtgjørelsen i neste kommunestyremøte om de ønsker det. Derfor har verken ordfører eller andre som innehar politiske verv noen sikkerhet eller forutsigbarhet for sin godtgjørelse.

Hvorfor er det sånn? Jo, fordi det å være politiker ikke er et lønnet arbeid, men et oppdrag man mottar godtgjørelser for å utføre. En politisk valgt er ikke arbeidstaker, men fungerer i et verv/ombud. En politisk valgt har for sitt verv/ombud en oppdragsgiver, men ikke arbeidsgiver.

Politisk valgte som får godtgjørelse, har ikke rett til feriepenger.

Folkevalgte anses altså ikke som arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven eller ferieloven.

Et politisk verv kommer heller ikke inn under sykelønnsordningen. (Takket være kampen tidligere høyreordfører i Eide, Ove Silset, førte helt til høyesterett, har de flest kommunestyrer, inkludert Hustadvika, nå tatt inn sykelønnsrettigheter for politiske verv i sine reglement).

På bakgrunn av dette, så er det viktig for meg å presisere at en godtgjørelse er for verv man innehar og at man kan inneha flere politiske verv samtidig. Det er det saken handler om. Det handler hverken om dobbelt lønn, etterlønn eller dobbel godtgjørelse, men godtgjørelse for 2 verv samtidig.

Det mye omtalte reglementet ble altså vedtatt enstemmig av fellesnemnda (kommunepolitikere fra daværende Eide og Fræna, og før jeg ble valgt som ordfører for Hustadvika) og senere vedtatt enstemmig i Hustadvika kommunestyre sitt konstituerende møte den 26. september 2019. På det tidspunktet visste man også at flere politikere ville inneha flere parallelle verv ut året pga kommunesammenslåingen.

Kravet om å opprettholde Fræna og Eide til årsskiftet kom fra departementet. Derfra kom også midlene for å finansiere dette. Midlene dekket de direkte kostnadene som påløp på grunn av dette, og er ikke tatt av den ordinære driften. Det at vi har en krevende økonomisk situasjon nå, har ingen sammenheng med godtgjøringen politikerne fikk i denne perioden i 2019.

Saken var oppe i kontrollutvalget forrige uke, og der ble det presisert at alle regler og vedtak er fulgt:

«Kontrollutvalget mener Forskrift om arbeidsgodtgjøring, godtgjøring ved frikjøp, ettergodtgjøring til ordfører og varaordfører, pensjonsordning, sykepenger for folkevalgte i Hustadvika kommune vedtatt av Hustadvika kommunestyre den 26.09.2019 i sak PS 09/2019, er innenfor regelverket i Kommuneloven og Forvaltningsloven. Kontrollutvalget mener Kommunedirektøren har utredet og opplyst saken, samt fulgt opp vedtaket i saken i tråd med Kommuneloven § 13-1»

Så har jeg sagt gjentatte ganger at det er forståelig at spesielt de nyvalgte kommunestyrerepresentanter ikke tenkte over konsekvensene av vedtaket, selv om kontrollutvalget konkluderer med at saken ble godt opplyst.

Det jeg reagerer på er at man istedenfor å ta det ansvaret kommunestyret har for det vedtaket som er gjort, så velger enkelte å skyve alt ansvaret over på ordføreren.

Det er et stort ansvar å være ordfører, men ansvar for vedtak ligger til kommunestyret. Det gjøres nok både kloke og mindre kloke vedtak, men likefullt har både ordføreren og kommuneadministrasjonen en plikt til å gjennomføre det kommunestyret vedtar uansett.

Tove Henøen, ordfører Hustadvika kommune

------------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal