LESERINNLEGG

Folketall og næringsutvikling

Jeg har valgt å bruke deler av en artikkel som Jonny Engdal skrev i avisa Driva og som kan passe bra for tidligere Midsund kommune og nå Molde.

Einar Øien.  Foto: Richard Nergaard

Meninger

Kommuneøkonomi er viktig for alle i en kommune for det påvirker oss positivt og negativt av fortegnet på driftsresultatet i kommuneregnskapet. Det viktigste området, som tidligere Midsund kommune og de åtte politikerne som sitter i Molde kommunestyre skal engasjere seg i, er å legge en tydelig plan for næringsutvikling. Hvor ønsker vi i Midsund å være om 10 år om 20 år? Hvordan skal Midsund se ut som lokalsamfunn? Vekst eller avvikling?

Den gradvise avskallingen i antall innbyggere og ikke minst arbeidsplasser har pågått og vil pågå i årene som kommer, om vi ikke tar et felles tak nå. Vi kan ønske oss bolyst, gode tjenestetilbud og det å være en del av en attraktiv kommune – men det hjelper lite når folk ikke har et arbeid å gå til og at det ikke blir skapt flere nye arbeidsplasser enn de vi har i dag.

Prognosene for folketallsutvikling i Midsund taler sitt eget språk, men skal vi vedta det som en etablert sannhet? Skal vi la oss styre av skjebnen eller skal vi ta styring over egen skjebne?

Jeg tror at Midsund som samfunn må tenke nytt og det relativt raskt. Vi bør revitalisere et nytt, offensivt og positivt samarbeid mellom kommune og lokalt næringsliv der man bruker penger fra Havbruksfondet til å ansette en daglig leder i Midsund Næringsforening – og det snarest mulig.

Næringsutviklingen må ses i sammenheng med viktige kommunale områder som boligutvikling og stedsutvikling. Kommunen må ha god innsikt og forståelse for næringslivets behov der man bør kartlegge lokalt næringslivs forventninger til kommunens tjenester samt legge til rette for å kunne øke gjennomføringskraften.

Kommunen må prioritere entreprenørrollen – være utadrettet, initiativrik og følge opp næringslivet.

I små kommuner som Molde der vi i er en utkant, spiller roller som tjenesteprodusent og entreprenør en avgjørende rolle. Tjenesteprodusentrollen kan i hovedsak knyttes til kommunens førstelinje overfor lokalt næringsliv som f.eks. økonomiske virkemidler, veiledning og rådgivning. Et lavterskel-tilbud med velfungerende førstelinje er viktig. Kommuner som lykkes, har et næringsfond som spiller en aktiv rolle. Det bidrar til økte muligheter både for eksisterende bedrifter og nyetableringer.

Entreprenørrollen handler om at kommunen tar initiativ, samarbeider tett med lokalt næringsliv, utvikler og følger opp strategiske planer, gjennomfører løpende bedriftsbesøk, etablerer og engasjerer seg aktivt på ulike næringslivsarenaer. Næringsplanen er et viktig redskap for å styre i riktig retning, men er også et arbeidsdokument. Næringsarbeid og strategi må jevnlig på sakskartet i kommunestyret gjennom året. I Molde kommune så har dette ikke skjedd i år.

Kommuner som øker antall arbeidsplasser og på den måten også øker innbyggertallet lykkes med bl. annet næringsutviklingsarbeid og samhandling mellom lokalt næringsliv og kommune. Det bør være kort vei mellom idé og beslutning.

Enkeltpersoners initiativ og gjennomføringskraft for næringsutvikling er viktig. Foruten aktive bedriftseiere, spiller også ordfører, kommunedirektør og kommunale ledere en viktig rolle. Forstå og handle i forhold til næringslivets behov. Ikke stoppe prosesser, men prøve å fremme lokalt næringsliv.

Lokalt næringsliv trenger en kommune som er offensiv og jobber hardt for å skape nye bedrifter og arbeidsplasser. Går det godt med lokalt næringsliv, så går det også godt for kommunen og kommuneøkonomien. Molde kommune må tørre å stoppe opp og ta en kritisk egenevaluering av de siste 10-20 årene og lage nye strategier for fremtiden. Egne erfaringer fra næringslivet er at man bør minst en gang i året ha et møte der kun strategi står på agendaen.

Molde kommune trenger vekst og utvikling, tro på fremtiden og muligheten for å snu en negativ trend i befolkningsutviklingen og fremtiden.

Einar Øien

------------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal