Tenk langsiktig. Tenk på kommende generasjoner. Bevar Moldemarka

Telting ved Kingstadsetra.   Foto: Knut Iversen Foseide

Meninger

Saken om E39 i Moldemarka, slik den er kjent for oss gjennom plandokumenter og møte med Statens vegvesen, belyser konsekvensen av veg i dagen som Middels til stor negativ konsekvens for friluftslivsverdiene.

I den aktuelle saken åpner løsninger med veg i dagen for en trinnvis utbygging, med betydelig lavere kostnad i denne omgang. På lang sikt, med tilsvarende vegstandard på de 3 alternativene, er kostnadsforskjellene betydelig mindre og totalkostnaden likere hverandre. Denne saken er nok et eksempel på at natur- og friluftslivsverdier blir nedprioritert og stort sett ender opp som taper når det legges et stort press på å redusere kostnader, slik det ofte gjøres.

De to alternative traseene med veg i dagen i marka vil utgjøre store inngrep i dette friluftsområdet. Direkte inngrep vil skje i områdene Rishaltheia, Moldemarka – vest og Haukebø, jf. kartlagte friluftsområder (Naturbase). Området Djupdalen gapahuk vil berøres av støy.

Kringstadsetra-området.  Foto: Rune Tautra

Beskrivelse av områdene finnes i nevnte kartbase og verdi av de aktuelle områdene er vurdert slik:

• Rishaltheia - Svært viktig friluftslivsområde

• Moldemarka – vest - Svært viktig friluftslivsområde

• Haukebø - Viktig friluftslivsområde

• Djupdalen gapahuk - Svært viktig friluftslivsområde


For naturen, dyre- og friluftslivet er grønn linje med veg i tunell fra Julbøen til Fuglset, det klart beste alternativet. I det lange løp, og også det korte, er det tunell som vil gagne oss og de som kommer etter oss.

Vi mener det må legges vekt på naturmangfold og landskapsverdier, friluftsliv og rekreasjon.

Området byr på andre kvaliteter enn øvrige deler av Moldemarka ved at naturen er relativt uberørt og utgjør en del av et større område med tilsvarende kvaliteter i nabokommunene. Området har også en rik biologi som øker verdien for alt friluftsliv og som gjør dette attraktivt for jegere, sankere og andre. Ikke minst er fravær av støy en viktig kvalitet i området.

Markering - veg i dagen, på Kringstadsetervegen.  Foto: Marte Melbøe

Behov for stillhet og ro kan ikke måles i penger, i likhet med andre immaterielle verdier. Det gjør ikke behovet mindre - snarere tvert imot. Med anbefalt alternativ fra Statens vegvesen med veg i dagen, vil trafikkstøyen bli merkbar i områder som i dag er preget av stillhet, for mange den viktigste årsaken til å oppsøke naturen.

Vi mener at det ikke kan være tvil om at trafikkstøyen vil bli merkbar i store deler av Moldemarka og vestover. Uansett styrke på lyden, er det fravær av uønsket lyd som må være poenget. Det er en stor forskjell på lydene fra vegtrafikk og naturens egne lyder eller naturens stillhet.

Områdets beliggenhet gir andre snøforhold enn øvrige deler av Moldemarka. Her er det tidligere snøfritt og tilgjengelig til fots større deler av året.

Området er tilgjengelig både til fots, med sykkel og barnevogn, samt at turgåerne kan benytte kollektivtransport for å komme seg til inngangsportene til området. Dette er viktige egenskaper, samt at det gir folk mulighet til å velge et miljøvennlig og bærekraftig friluftsliv. I tillegg må det løftes frem at satsing på friluftsliv er den enkleste måten å få flere aktive. Dette området brukes mye til læring og undervisning i skolen, og det er svært godt egnet for barn, unge og grupper med lav mobilitet.

En vei i dagen gjennom Moldemarka vest vil være svært uheldig og et inngripende tiltak for alle brukere av marka. Det er folk som daglig benytter seg av alt som denne delen av Moldemarka tilbyr - turen til Kringstadsetra, Kringstadnakken, videre på alle stiene som går herfra ut til andre deler av Moldemarka, og gapahuken overfor Djupdalen. Gapahuken er et turmål også de aller minste klarer å gå til helt selv, en perfekt tur i både all slags vær, med mulighet til å ta middagen ute eller under tak.

Nærheten til marka er en viktig del av livskvaliteten for befolkningen i Molde. Nærheten til fjord, fjell og Moldemarka er en svært viktig del av bolysten, både for de som allerede bor i Molde og for de som ønsker å flytte til Molde. Med utbygging av byen vestover, vil dette området bli nærmiljøet til enda flere på sikt.

Det er uendelige muligheter i denne delen av marka, perfekt for alt fra 3 generasjoner på tur sammen og første teltovernatting med familien til terrengsykling og lengre turer for de sprekeste. Alt dette forringes med en veg i dagen her.

Kringstadsetra, Kringstadnakken, gapahuken overfor Djupdalen og området rundt må være et godt eksempel på et kjerneområde i en bymark. Høringer og utredninger bør ta den offentlige debatten inn over seg. I denne saken er engasjementet stort og det er mange gode innspill som har blitt levert i form av debattinnlegg, øvrig offentlig ordskifte og høringsinnspill.

Slik som Norsk Friluftsliv oppfordrer DNT Romsdal lokale politikere til å tenke langsiktig og sørge for løsninger som står seg over tid, og ikke bidra til å legge ny E39 i åpen trase gjennom Moldemarka, men heller verne om den.


DNT Romsdal


------------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal