For stort inngrep i Moldemarka vest

Protesterer: Flere friluftsorganisjoner og grunneiere går hardt ut mot veg i dagen i Moldemarka. Her der E39 vil krysse turvegen mot Kringstadsetra.   Foto: Knut Lillebakk

Kan gjøre uopprettelig skade i verneverdig natur og landskap.

Meninger

Planene om å bygge en ny innfartsveg fra Julbøen til Molde kan ødelegge en sentral del av byens viktigste fortrinn og gjøre uopprettelig skade i verneverdig natur og landskap.

Moldemarka har vært en viktig del av Molde siden byens opprinnelse, men kanskje aldri viktigere enn i dag. Tusenvis av mennesker har nesten hver dag stor glede av å bruke marka til ulike formål. Det er ikke uten grunn at det på folkemunne heter at Moldeholmene er ytrefileten og marka indrefileten. Begge områder må fortsatt vernes mot inngrep.

Da Moldemarkaplanen kom i 1999 var det et stykke nybrottsarbeid som i ettertid har hatt stor betydning. Her heter det som overordnet prinsipp: «Forvaltningen av Moldemarka skal først og fremst ivareta hensynet til naturopplevelser og rekreasjon, samtidig som en sikrer det biologiske mangfoldet, drikkevannsforsyninga, landskapsbildet og klimavernet.»

Planen delte marka inn i ulike soner, og med forslag om ulike grad av vern og reguleringer. Blant annet var det åpnet for mer skogsdrift i vest enn midt i Moldemarka. Liavegen fra Kvam til Kringsjå var diskutert i planen, og er som kjent seinere realisert. Mange inngrep er gjort etter over 20 år med markaplan, noen til full enighet – andre har det vært strid om. Men ingen så store som forslaget om ny innfartsveg.

Grunneiere, frilufts- og naturvernorganisasjoner går alle ut mot åpen veg og vil ha strekninga i tunnel. – Et så stort inngrep skjer kanskje hvert 100. år. Her kan man altså gjøre en 100-årstabbe med feil vedtak, sier Mattis Mikkelsen i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal.

Kostnadene ved å legge vegen i tunnel er selvfølgelig betydelig større enn den åpne løsningen. Summen av det som blir ødelagt eller forringet med åpen løsning er etter vår mening større, sjøl om markadelen Kringstad/Haukebøen er mindre brukt enn de sentrale deler av Moldemarka. Kanskje nettopp derfor er et sånt inngrep så ødeleggende for dette området.