LESERINNLEGG:

E39 Bolsønes- Kviltorp - Julbøen - Molde: Finnes det akseptable løsninger?

Veg i dagen? Bildet viser en av tre alternativer, den «rosa veglinjen» fra Mordalen til Haukabøen.  Foto: Statens vegvesen

Meninger

Før valget høsten 2019 og etterpå har det vært jobbet med mulige løsninger som kan ta hensyn til disse 2 hovedpunktene for Bolsønes- Kviltorp.

a) Løse trafikkutfordringene nå og i fremtiden.

b) Utbygging som er skånsom og ivaretar miljø, bebyggelse og gående/ syklende på best mulig måte.

Fordi det lett blir fremstilt som for og i mot de mest ytterliggående alternativ, kan debatten spore av på følelser og det blir vanskelig å enes om felles akseptable løsninger.


Anonym vegmotstander angriper Dahl og Orten:

«Hvis disse to får det som de vil, blir dette turområdet rasert av motorveg»

En anonym avsender viser motstand mot nye E39 gjennom Mordal og Kringstad med plakater i det populære turområdet.


Debatten om bilfritt sentrum må peke på resultatet for butikker, for kulturinstitusjoner, for serveringssteder. Kanskje ikke helt realistisk for å få et levende og aktivt sentrum med handel og kontorbedrifter.

Så er E39 Julbøen - Molde ute på høring med skisserte alternativ fra SVV.

Rosa og blå linje inneholder begge veg i dagen i Mordalen fram til sør for Kringstadsetra. Begge er mulige som to- eller firefeltsveg.

Byggingen av nye E39 i området forutsetter at Møreaksen etableres.


Reagerte på møteform i behandling av E39:

– Posisjonen satt rundt bordet – vi andre satt heime

Da posisjonen møtte opp personlig for å behandle E39-saka, mens opposisjonen satt hjemme på Teams, protesterte Bjørn Jacobsen (SV).


Noe som også ligger til grunn i kommunereform nye Molde for Midsund sin del.

Alle de tre nye alternativene for strekningen har sitt startpunkt ved krysset før fylkesvegen på Julbøen og sluttpunkt på innsida av tunnelportalen ved Fuglset, øst for Molde sentrum.

KrF har vært med på å understreke følgende innen samferdsel:

En vil ha utredet flere alternative, enklere og rimeligere løsninger for Kviltorp - Bolsønes. Vi ønsker en Bypakke med prioritering av gang- og sykkelveger.

Dette er moment som kan overføres til Julbøen.

Miljølokk- ett eller flere kan bli aktuelt på strekningen Julbøen - Kringstadsætra. Miljølokk/ miljøtunnel ved Retiroparken er åpenbart aktuelt. Støyvoller om tiltak mot trafikkstøy er likeså løsninger som er aktuelle, og som er brukt andre steder.

Fra den politiske behandlingen av Kviltorp - Bolsønes kan vi sakse følgende:

«1. Molde kommune forutsetter at tiltakshaver tilknytter seg byplanleggerkompetanse inn i utarbeidelse av planen, og at planen vektlegger byutviklingen i Molde øst like tungt som trafikkavviklingen.

2. Det utredes en redusert utbygging på strekningen mellom Bolsønes og Årø med tiltak som ombygging av lyskryss til rundkjøringer, over- og underganger, prioritering av kollektivtrafikken med for eksempel filterfelt og støyskjerming.

3. Det skal gjennomføres en grundig trafikkanalyse som følge av at sykehuset flyttes til Hjelset fordi trafikkfordelingen fra øst om morgenen da kan endre seg.

4. E39 mellom Fuglset og Lubbenes bør i hovedsak utvides på nordsiden slik at trerekka/alleen på strekningen kan bevares for fremtiden.

5. For en best mulig måloppnåelse av planprogrammets effektmål 4 ber Molde kommunestyre om at tiltakshaver utreder flere alternative løsninger for dette. Et miljølokk på strekningen mellom Tøndergård til Lubbenes skal utredes.

6. Hovedutvalg TPNM orienteres jevnlig om prosjektets fremdrift og videre utvikling.

Det skal spesielt legges vekt på hele vedtaket til kommunestyret i sak 68/17 den 16.11.2017 med hensyn på å redusere uheldige miljømessige konsekvenser og alternative tiltak som resultat av at Knausenlinja tas ut.


– Motstanden kommer ikke godt nok fram

SV tror det er grobunn for et nytt folkeopprør mot nye E39, men mangler et nytt «Borgerlisten» til å ta jobben.


Det skal i tillegg gjennomføres alternative trafikkanalyser basert på både nasjonale og lokale trender og endringer, som legges til grunn for valg av konkrete løsninger i planen. Dette kan føre til endring i den valgte løsning.

Utredninger, konsekvensanalyser og planutforming skal bygge på et bærekraftig helhetsperspektiv.»


Nå er kommunedelplanen for E39 Julbøen-Molde ute på høring

To av tre alternativer for E39 Julbøen-Molde innebærer en ny vegstrekning i skogsområdet.


Grønn- bærekraftig Bypakke Molde er ønskelig.

Statlig medfinansiering i sterk grad er en forutsetning. Bompengebidraget må ha en åpenbar og fornuftig forankring hos oss brukerne idet vi ser forbedringer for transporten totalt, og at vi sammen bidrar til miljøpluss.

Svein Atle Roset, KrF

-------------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal