LEDER FREDAG 31. JULI

Politireformen ga ikke nok nærpoliti

Politi med nær kjennskap og kort responstid i sitt lokalsamfunn er viktig.

Operasjonssentralen: Regjeringen innrømmer at politireformen ikke har styrket tilstedeværelse i distriktene, slik regjeringa ønsket.Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

Meninger

Det er over fem år siden nærpolitireformen ble iverksatt av regjeringa. Målet var «å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer», som det het på regjeringens egen nettside om temaet.

Men for mange har politireformen ikke betydd at politiet er nær, men faktisk heller fraværende. Det gjelder ikke minst utenfor de store byene. Allerede halvvegs i reformen var det klart at distriktene var taperen i reformen. Politireformens to overordnete mål ble bare oppfylt på det ene punktet: Styrking av fagmiljøer. Mens ønsket om et operativt og tilstedeværende politi lokalt ikke ble innfridd.

At intensjonen bak politireformen var å gi Norge et bedre rustet politi og et bedre tilbud for publikum, betviler vi ikke. Men store reformer er krevende og vil ofte undervegs gi andre effekter enn det som er ønsket. Vi har lenge ment at det er negativt at politireformen i så stor grad ser ut til å svekke tilbudet i distriktene. Politi med nær kjennskap og kort responstid i sitt lokalsamfunn er viktig.

I slutten av juni la regjeringa fram en ny stortingsmelding om politiet. Vi kan ikke lese meldinga på annet vis, enn at det også er en justering av skjev fordeling av ressursene i politiet. Siden 2013 har det vært en reell økning på politiets budsjett totalt på om lag 4,4 milliarder kroner. Men altfor lite av dette har kommet distriktene til gode.

Derfor er det bra at meldinga sier at den videre styrkingen av politiet skal skje ute i distriktene. Blant annet gjennom å styrke geografiske driftsenheter, som organiserer lensmannskontorene og politistasjoner, mer enn enhetene som ivaretar fellesoppgaver. Det innrømmes at fellesenhetene har tatt mer av ressursveksten enn det regjeringa ønsker. Vi håper justeringene vil gi politiet mer tilstedeværelse og kortere responstid i distriktene. Det er nødvendig og etterlengtet.