Utbetalingene til oppdrettskommunene må opprettholdes!

"Norsk havbruk har utviklet seg til en av stor og viktig næring med en årlig produksjon på over 1.2 millioner tonn og en omsetning på over 100 mrd. kroner. "

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix  Foto: Gorm Kallestad

Meninger

I forbindelse med arbeidet med revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen innføring av en ny produksjonsavgift for norsk havbruk, samt endringer i fordelingsnøkkelen for Havbruksfondet.

I vår felles høringsuttalelse sammen med Sunnmøre Regionråd krever Romsdal Regionråd (ROR) at vertskommunene kompenseres for tilrettelegging for oppdrettsselskapene, og for arealet som næringen beslaglegger. Dette er spesielt viktig da oppdrettsselskapenes aktivitet gir få andre direkte inntekter til vertskommunene.

Norsk havbruk har utviklet seg til en av stor og viktig næring med en årlig produksjon på over 1.2 millioner tonn og en omsetning på over 100 mrd. kroner. Både næringen og norske myndigheter har store ambisjoner og mål om en fordobling av eksporten av norsk oppdrettsfisk fram mot 2030.

Opprinnelig var oppdrettskonsesjonene stort sett eiet av mindre lokale selskap, som også skattet til de kommunene hvor de hadde aktivitet. I dag er det en helt annen eierstruktur med store nasjonale og internasjonale eiere, og som i liten grad skatter til de kommunene hvor de har oppdrettslokasjoner. I 2018 var over en tredjedel av eierskapet i norsk havbruk på utenlandske hender, og om lag 50% av utbyttet fra næringen gikk ut av landet.

Næringen blir stadig mer industrialisert, noe som trolig medfører færre arbeidsplasser knyttet til produksjonsanleggene i framtida. Dette vil igjen medføre lavere skatteinntekter til vertskommunene.

Norsk havbruk har store miljøutfordringer, som i all vesentlighet gir lokal- og regional påvirkning. Dette gjelder lakselus, rømming, dødelighet (ca hver femte fisk dør i anleggene), akkumulering av store mengder avføring og fôrrester under anleggene, beslaglegning av store fjordarealer i tillegg til støy og lysforurensing for fastboende og fritidseiendommer i nærheten til anleggene.

Stortinget besluttet i 2015 å opprette Havbruksfondet, og fra 2016 har 80 % av inntektene fra vekst i oppdrettsnæringen blitt tilført vertskommunene og tilhørende fylkeskommuner. Dette har vært et viktig bidrag for å kompensere kommunene for de areal som beslaglegges, i tillegg til noen av de ulemper de opplever. Havbruksfondet er nærmest en forutsetning for oppdrettsselskapene skal oppnå «licence to operate».

I Meld. St. 2 (2019-2020) foreslår nå regjeringen å innføre en produksjonsavgift pr. produsert kg laks, ørret og regnbueørret. Denne avgiften er satt til 40 øre pr kg, som representerer godt under 10% av næringens egne utgifter til lusebehandling. Samtidig forslår regjeringen en ny fordelingsnøkkel av salgs- og auksjonsinntekter fra økt kapasitet, der størsteparten av inntektene skal tilfalle Staten.

ROR er positiv til at det nå innføres en produksjonsavgift som tilføres Havbruksfondet. Vi er av den oppfatning at produksjonsavgiften primært sett bør økes. Dette for å gi en større forutsigbarhet for årlig kompensasjon til vertskommunene.

Vi mener også at hoveddelen av inntektene fra salgs- og auksjonsinntekter fra økt kapasitet fortsatt skal fordeles gjennom Havbruksfondet.

Den totale andelen som utbetales til vertskommunen må opprettholdes!

Molde, 10. juni 2020

Romsdal Regionråd ved Torgeir Dahl, styreleder, og Alf Reistad, daglig leder