Molde KrF - standpunkt til fastsetting av planprogram E-39 Bolsønes-Kviltorp

Molde KrF: Arnstein Misund er kommunestyrerepresentant for Molde KrF.  Foto: Kjell Langmyren

Meninger

RB sitt referat frå kommunestyremøtet 14.mai « Helomvending om firefeltsveg etter knapt flertall» gjengir at eg på vegne av KrF skal ha uttalt at «det er ein firefeltsveg som må til». Det uttalte eg ikkje, og legg difor ut mitt skriftlege manus til dette innlegget som viser kva eg på vegne av KrF sa i denne debatten.

Innlegg:

Vi er enig med kommunedirektøren i at arbeidet med Bypakke Molde må førast videre på en slik måte at byen kan hente ut dei trafikkale og trafikksikkerhetsmessige gevinstene denne pakken kan gje. Samt at byen også kan få ein tjenlig og effektiv tilknytning til E 39.

Molde kommunestyre har tidligere gjort vedtak og føringer som må ligge til grunn for planarbeidet - herunder kommunestyret sitt vedtak av 16.11.2017 som fortsatt gjeld.

Her er det blant anna presisert at «Kommunestyret forutsetter at reguleringsplanen Fuglset – Kviltorp blir utarbeidet på en måte som reduserer uheldige miljømessige konsekvenser og sikrer god tilkomst til sørsiden av E39»

Vi registrerer at Statens vegvesen rår Molde kommune til å halde fast på sine tidligere vedtak, og tilrår således ikkje andre alternativer enn ein firefelts veg i dagen på strekninga Bolsønes – Kviltorp. Men seier samtidig at her er eit visst handlingsrom for aktuelle løsningar. Dette handlingsrommet er det viktig å påvirke positivt framover.

Statens Vegvesen har lagt ned et stort og godt arbeid med utredning av E-39 og kryssing av Romsdalsfjorden, og har bestemt seg for «Møre-Aksen» som det endelige alternativet dei vil satse på - som også ligg inne med startbevilgning i National Transportplan. I tillegg til å knytte saman fylket på ein effektiv måte, får også øysamfunna her i Romsdalen - Aukra og Midsund med ca. 5000 innbyggarar + næringsliv, mulighet for fastlandsforbindelse gjennom dette prosjektet. Dette er svært viktig for framtidig utvikling av både næringsliv og arbeidsmarked, ved at vi får vekk heile 6 ferger som trafikkerer i sambanda i dag.

På sørsida av fjorden har Statens Vegvesen fått grønt lys for å planlegge og regulere ny trase frå Ørskogfjellet til Vik som blir innslaget for kryssing av Romsdalsfjorden.

No er det viktig at vi i Molde kommune også gjer klar for E-39 som ein del av det trafikale vegsystemet inn imot, og ut av byen. Stopper det opp her no, så er vi redd for at Møreaksen blir forbigått av andre store nasjonale prosjekt av E-39 lenger sør på Vestlandet, og Møre og Romsdal fylke og Molde blir den store taparen.

Vi ser det difor som svært viktig at kommunestyret slutter opp om formannskapets fleirtalsinnstilling til planprogram i dag, slik at Statens Vegvesen får god framdrift også i dette arbeidet.

Arnstein Misund

Kommunestyremedlem for Molde KrF

----------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal