LESERINNLEGG:

Hakk i plata fra Giftaksjonen!

Daglig leder Harald Storvik (t.h.) og styreleder John Strand i Bergmesteren Raudsand AS.  Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

Med unntak av at det endelig ser ut til at Solholm og Jacobsen nå har fått med seg at Stena Recycling, Nordens største gjenvinningsbedrift skal bygge et gjenvinningsanlegg på Raudsand, er det ikke noe nytt i deres leserbrev i Budstikke 12.5. Gjenvinning er kritisk viktig for å ta vare på ressurser som samfunnet kan bruke om igjen og som i dag graves ned på en øy i Oslofjorden eller slippes ut i fjorden utenfor øya.


LESERINNLEGG:

Hva driver egentlig Molde Høyre med i deponisaken?

«Det er intet mindre enn oppsiktsvekkende hva vi nå opplever.»


Norges industribedrifter har et akutt behov for at det etableres behandlingsløsninger for det spesialavfallet som oppstår i produksjonsbedriftene når øya i Oslofjorden om få år går full. Ved at Nesset kommune vedtok reguleringsplan for industriområdet på Raudsand og at Kommunaldepartementet med støtte fra Nærings og Fiskeridepartementet samt Miljø og Klimadepartementet, har bekreftet gyldigheten av denne planen, arbeider vi med de konkrete planene om hvordan anleggene skal bygges og hvilke avgiftsfraksjoner vi vil ta imot. Det må antas at de nevnte departementer innehar betydelig fagkompetanse innenfor de ulike fagområdene de har ansvar for, og som Solholm og Jacobsen fritt og enkelt velger å se bort ifra. Reguleringssaken på Raudsand, inklusive behandlingen av innsigelsene fra nabokommunene, ble håndtert fullt og i tråd med de lovkrav som gjelder i Norge for denne type saker.

Søknad om å etablere et gjenvinningsanlegg på Raudsand vil gå til Miljødirektoratet som er vår nasjonale fagmyndighet på miljøspørsmål. Direktoratet vil så sende søknad på høring, der de berørte parter kan si sin mening om planene. Her vil Molde kommune ha en sentral rolle som vertskommune for gjenvinningsbedriften. Etter høring vil direktoratet enten utstede tillatelse i henhold til søknad, justert tillatelse basert på høring eller de vil si nei til innsendt søknad. Det blir m.a.o. god anledning og rom for Kommunestyret i Molde til å gi en faglig tilbakemelding på en slik etableringssøknad.I mellomtiden står vi startklare til å rydde opp i de skjemmende storsekkene med avfall fra aluminiumsindustrien som er plassert der Bergmesteren planlegger etablering av deponi for ordinært avfall. Kommuneadministrasjonen bruker tid på saksbehandling av vår byggesøknad for etablering av deponiet, et deponi som allerede er godkjent av Miljødirektoratet. Denne tiden kunne vi heller benyttet til å rydde opp i tidligere tiders synder, fra før nåværende eiere kom på banen. Derved ville utslippene i fjorden blitt redusert.

Vi blander oss ikke inn i den politiske diskusjonen i Molde, men alle partier vet at de ved å spørre oss får faktabasert informasjon om prosjektene og ikke skremselspropagandaen om atomavfall fra Jacobsen og Solholm.

Geir A Sørensen Stena Recycling, John Strand Veidekke Industri AS og Harald Storvik Bergmestere Raudsand AS

----------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal