LESERINNLEGG:

Hva driver egentlig Molde Høyre med i deponisaken?

«Det er intet mindre enn oppsiktsvekkende hva vi nå opplever.»

RAUDSAND: «Giftfritt Molde» kjemper mot deponi for farlig avfall på Raudsand.  Foto: Øyvind Leren

Lodve Solholm.  Foto: Bjørn Brunvoll

Stig O. Jacobsen  Foto: Kjell Langmyren

Meninger

Bakgrunn

Bergmesteren Raudsand AS (BMR) - Storvik, Veidekke og Stena - forsøker nå å etablere landets nye nasjonale gjenvinningsanlegg og deponi for uorganisk farlig avfall, det såkalte «giftdeponiet», på Raudsand i Molde kommune.


- Ikke godt nok utredet. Eksport av farlig avfall kan bli nødvendig

Miljødirektoratet med vurdering av lokaliteter av deponi for farlig avfall: Mener eksport av farlig avfall kan bli nødvendig når der er fullt på Langøya.


Motstand og lokaldemokrati
Giftfritt Molde er en grasrotorganisasjon som har som formål å stoppe disse planene. Vi har massiv oppslutning blant befolkningen i de berørte nabokommunene og Molde kommune som har gått sterkt ut mot en deponietablering i vårt område. Møre og Romsdal fylkeskommune har også avgitt motsegn på flere betydelige punkter. De fem nabokommunene Tingvoll, Sunndal, Gjemnes, Averøy og Kristiansund opplever BMRs planer som så truende for sitt næringsliv, sitt omdømme og fremtidige generasjoners livsbetingelser at de har tatt i bruk sitt sterkeste virkemiddel, nemlig innsigelse. Av 114 lokale politikere i besluttende organer i de berørte kommuner (utenom Molde) og fylkesutvalget som deltok i behandlingen av deponisaken i forbindelse med høringen våren 2018, stemte hele 108 MOT og bare 6 FOR.

I utarbeidelse av høringsuttalelsen som vår organisasjon avga 15.06.18 hadde vi samlet en rekke fremtredende fagmiljøer, bransjeorganisasjoner og andre relevante aktører. Disse avga mange vektige og faglig begrunnende uttalelser MOT planene for det såkalte «giftdeponiet».


To direktorat har sett på muligheten for samdrift for gruvedrift og deponi i Brevik. Dette fant de ut

Utredning om samdrift reiser mange nye spørsmål - konsekvensutredning må til for å kunne gjøre vurdering.


Molde Høyres rolle

Det registreres med forundring at Molde ordfører er en av de som har vært positiv og støttet planene. Da reguleringsplanen ble utarbeidet og behandlet i tidligere Nesset kommune, kunne man ikke unngå å notere det voldsomme og unyanserte engasjementet i kommunestyrets Høyre-gruppe med daværende ordfører Rolf Jonas Hurlen i spissen. For øvrig var oppfatningen i Nesset delt.

Høyre-miljøet i Molde kommunestyre står fortsatt samlet og stiller seg nærmest unisont bak BMRs planer for et «giftdeponi» i Molde. Dette til tross for at våre fremste fagmyndigheter, Miljødirektoratet, uttrykker stor skepsis. I sin seneste vurdering av de gjenværende lokaliseringsalternativene (08.04.20) stiller direktoratet fortsatt kritiske spørsmål ved Raudsand-prosjektet. Det pekes bl.a. på følgende forhold:

· Geologiske, hydrogeologiske og geotekniske forhold

o Fortsatt ikke fremlagt tilstrekkelig informasjon til at direktoratet kan ta stilling til om Raudsand er egnet som lokalitet for farlig avfall.

o Det må gjennomføres undersøkelser av avfallet som planlegges deponert for å avklare om det vil kunne reagere med beggrunnen

o Det må deretter, ut fra ovenstående, utarbeides en stedsspesifikk risikovurdering.


· Planlagt behandlingsmetode

o Da det fortsatt ikke er gjennomført pilotforsøk i større skala som er representativ for driften på Raudsand, foreligger det således ikke dokumentasjon som kan belyse om Halosep-metoden vil fungere etter intensjonen. Det må utføres realistiske tester (inkl. testing av flyveaske fra flere leverandører) i større skala for behandlingsløsningen Halosep.

o Det er fortsatt uklart hvordan øvrig uorganisk avfall er planlagt behandlet.


· Steinfylling

o Det mangler fremdeles vurderinger av om steinfyllingen som er planlagt etablert i sjø for å gi plass til behandlingsanlegg og dypvannskai, vil ha tilstrekkelig stabilitet. Omfattende undersøkelser må utføres.

o Det mangler vurdering av om dumping av stein i de forurensede sedimentene vil medføre spredning av forutrensing. Det må gjennomføres grundige undersøkelser.


· Tidsplan – oppstart av deponiet

o Planlagt oppstart iflg. BMR er 2024/2025. Planen inkluderer prøvedrift av anlegget. Mange usikkerheter og investeringer gjenstår fortsatt.

o Miljødirektoratet konkluderer: På bakgrunn av ovenstående er man usikker på om det vil være mulig å få dette deponiet etablert innen 2024/2025, selv dersom alt går etter planen for tiltakshaver.


Kommunedirektørens anbefaling klar:

Kommunedirektørens anbefaling klar: Slik vil Molde kommune behandle saker om deponi på Raudsand

Kommunedirektøren anbefaler at saker som angår deponi på Raudsand løftes til behandling i kommunestyret.


Hovedargumentet som blir fremført for prosjektet, er «nye arbeidsplasser». For det første er ikke Molde en arbeidsplassfattig kommune. For det andre vil arbeidsplasser alltid være gjenstand for et nettoregnskap. I dette tilfellet får vi noen nye, men samtidig står vi i fare for å miste langt flere og det i næringer som anses som fremtidsrettede og bærekraftige. Er det Høyre av alle partier som nå skal svikte etablerte næringer i vårt område - der det har vært investert kunnskap, kompetanse og kapital, kanskje gjennom flere generasjoner? Til fordel for noen få nye arbeidsplasser? Hvordan forsvarer næringspartiet Høyre en slik tilnærming?

Vår påstand er: Ingen arbeidsplasser kan etableres utelukkende for arbeidsplassens skyld – spesielt ikke ikke når en beveger seg på terskelen til det miljøuforsvarlige.

Hvor står vi nå?

Reguleringsplanen for Raudsand-prosjektet er godkjent. Nabokommunene og Møre og Romsdal fylkeskommune sine innsigelser ble ikke tatt til følge ved behandling i kommunaldepartementet med Høyre-minister Nicolai Astrup i spissen.

Øvrige politiske partier i Molde kommunestyre har i den siste tiden tatt opp kampen for at deponi- planenene kommer opp til ny behandling i Molde. Ved kommunestyrets behandling 6. februar ble gjort vedtak om dette med 41 mot 18 stemmer.

Det oppleves likevel som ubehagelig at saken ble forsøkt satt på sakskartet i Molde kommune i allerede i desember 2019, men ble da avvist angivelig på grunne av manglende saksdokumenter. Noe som ikke var en korrekt begrunnelse – alle relevante dokumenter var tilgjengelig på Molde kommunes nettsider. På tross av motstand fra administrasjonen, kom saken likevel opp i kommunestyret 6. februar. Resultatet av dette vedtaket er så langt kun at man i hovedutvalg, formannskap og kommunestyre (14.05.20) behandler selve saksbehandlingsprosessen. Altså ingen realitetsbehandling av deponiplanene.

Vi oppfordrer nå Molde kommune til å realitetsbehandle saken. Det foreligger mer enn nok dokumentasjon. Men, hensikten er kanskje å trenere saken overfor kommunestyret, i håp om at sentrale myndigheter kommer Molde i forkjøpet? Det må ikke skje!

Dispensasjonsveldet igang

Det er intet mindre enn oppsiktsvekkende hva vi nå opplever. Før blekket er tørt i den vedtatte reguleringsplanen på Raudsand, søker tiltakshaver om dispensasjon. Og det altså fra en plan de selv har skrevet. Da er vi vel i gang da? Hva med «lovnaden» om ikke å ta mot atomavfall? Søker BMR med tiden også om dispensasjon om myndighetene kommer med «krav» her, slik det for så vidt allerede er bebudet?

Til slutt

Ut fra alt det ovenstående blir det stadig vanskeligere å finne logiske, faglige forklaringer på Molde Høyres bastante og ensidig positive holdning til det som de fleste andre benevner som et åpenbart høyrisikoprosjekt. Det er derfor nærliggende å tro at Høyres støtte til prosjektet er del av en politisk hestehandel i forbindelse med kommunesammenslåingen. Akkurat det kan man kanskje forsvare ut fra et ufullstendig informasjonsgrunnlag, den gang.
Men, med all informasjon og dokumentasjon som nå foreligger, blir det komplett uforståelig at Høyre som ett av kommunens ledende partier synes så villige til å ofre natur og miljø, gode og trygge rammebetingelser for sin befolkning og sitt næringsliv. Hva driver egentlig Molde Høyre med i deponisaken?

Molde, 12. mai 2020
Organisasjonen «Giftfritt Molde»

Lodve Solholm
styreleder

Stig O. Jacobsen
nestleder

----------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal