LESERINNLEGG:

Bygg tunell der folk bor

Vi bygg veg som aldri før og det einaste sikre er at vi kjem til å kjøre meir bil framover. Vi har bygd så mange tunellar og lagt så til rette for bilen at no må vi bygge tunellar der folk bor.

SV: Bjørn Jacobsen  Foto: BJØRN BRUNVOLL

Meninger

Vi må ta vare på folk og miljø og då er tunell for å fjerne trafikken heilt det einaste Staten kan gjøre om han tenker å bygge E-39 gjennom Molde.

Dette er eit resultat av ein samferdslepolitikk som dyngar folk ned i støv og støy. Nærmiljø som ikkje er trygge å leike i for born og ungdom, og som eldre kvir seg å ferdast i.

Molde SV vil i kommunestyret komme med forslag som demma opp for Staten sin iver etter å bygge Europaveg gjennom buområde og samtidig la dei som bur der betale kalaset med 2 milliardar i bompengar.

Når ein i tillegg har tenkt å hogge ned Fannestrand alleen som var planta på 1880 talet og gjenplanta på 1990 talet skjønner ein at nokke er gale.

Ordførar Torgeir Dahl vil ta motorsaga i bruk for å rydde vekk eit av dei sterkaste symbola for Molde, gjere det utriveleg å bu på Kviltorp og hindre tilgangen til byens finaste friområde, Retiro, med å bygge ein motorveg.

Derfor foreslår SV:

Sak 39/20 E39 Bolsønes Kviltorp

1. Alleen langs Fannestranden bevares på begge sider og det skal ikke bygges 4-felts veg.

2. Om Staten vil bygge Europaveg 39 her må den legges i tunell av hensyn til beboere i området og tilgangen til Retiro rekreasjon og friområde.

3. Bompenger er ikke aktuelt for å finansiere en veg som Staten vil føre gjennom boområder i Molde.

4. Alle kjente tiltak for å få ned biltrafikken og fremme sykkel, gange og kollektiv iverksettes. Molde kommune tar kontakt med Statens Vegvesen for å få tilgang på alle faglige råd for å oppnå dette.

Forslag fra Borgerlisten, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne som falt med 29 mot 18 stemmer i 2017 tas og opp til votering:

5. Molde kommunestyre mener at 4-feltsveg i dagen er et for stort inngrep øst i byen. På kort sikt kan lyskryss effektiviseres, og rundkjøringer kan eventuelt erstatte dem. Dersom trafikkøkningen en gang i fremtiden blir så stor at vegen må utvides, kan man ta opp igjen ideen om å bygge tunnel fra Bolsønes til Lergrovik.


Bjørn Jacobsen, kommunestyrerepresentant SV

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal