LESERINNLEGG

KrF, fiskeripolitikk og kvotemeldingen 2020

Mange påstander og negative omtaler av KrF siste måned.

Svein Atle Roset, kommunestyrerepresentant for Molde KrF.  Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

De fleste av påstandene som er fremsatt av opposisjonen, svares ut av merknadene fra KrF og de andre regjeringspartiene i komiteinnstillingen om kvotemeldingen. Der går det blant annet klart fram at regjeringspartiene har besluttet at det likevel ikke vil bli åpnet for en forlengelse av strukturkvotene på 15 år, eller en statlig kvotebank.

Dermed opprettholdes de opprinnelige tidsbegrensningene som ble satt av fiskeriministre i den rødgrønne Stoltenberg-regjeringen, og strukturkvoter vil bli tilbakeført til alle fartøyer i de respektive flåtegruppene i stor skala fra 2027 og utover.

Da vil konsentrasjonen av kvoteandeler på færre fartøyer kunne bli reversert, i tråd med det som har vært forutsetningen helt siden den rødgrønne regjeringen åpnet for tidsbegrenset strukturering i 2005.

Som et mottiltak mot denne utviklingen, initiert av de rødgrønne partiene som innførte ordningen, foreslår regjeringen i kvotemeldingen å avvikle samfiskeordningen gjennom en næringsfinansiert kondemneringsordning.

Det gis en frist fram til 31. desember 2025 for omstilling for dem som i dag driver samfiske med seg selv, og det åpnes ikke for strukturering i denne flåtegruppen.

KrF står ikke for en fiskeripolitikk som innebærer en privatisering av fiskeressursene og som er i strid med de de viktige innledende paragrafene i havressursloven. KrF og våre regjeringspartnere viderefører tvert imot hovedlinjene i norsk fiskeripolitikk slik disse har ligget fast siden begynnelsen av 2000-tallet!

Grunnen til at Solberg-regjeringen ikke har gjennomført større omlegginger av fiskeripolitikken siden 2013, er en realitet at regjeringen har vært avhengig av to sentrumspartier, KrF og Venstre, for å få flertall.

KrF har med forankring i vårt program sikret at grunnprinsippene i havressursloven, deltagerloven og fiskesalgslagsloven ligger fast.

Påstanden om at KrF og regjeringen står for en politikk som er i strid med paragrafene 1 og 2 i havressursloven er urimelige.

Det vises til at komiteinnstillingen har med en merknad der en samlet komite viser til de nevnte paragrafene og skriver: «Komiteen viser til at begge bestemmelsene historisk sett har hatt sterk oppslutning i Norge, og de forplikter forvaltningen til å sørge for at nærhet til havets ressurser gir rett til å høste av ressursene, og at det aldri skal skapes tvil om at de viltlevende marine ressurser tilhører fellesskapet.»

Regjeringen vil nå ta konklusjonene i Riksrevisjonens rapport, som i minst like stor grad kritiserer tiltak iverksatt av den rødgrønne regjeringen, på største alvor.

Fiskeriministeren har varslet en grundig gjennomgang av de forholdene som Riksrevisjonen påpeker. Det er noe vi i KrF støtter og imøteser som utgangspunkt for en næringsvennlig og framtidsrettet fiskeripolitikk.

KrF`s program slår elles fast : «Den norske fiskeflåten er mangfoldig, fra de største trålerne og ringnotbåtene, til de minste sjarkene. Det er et mål å opprettholde en mangfoldig flåte, med store havgående båter som kan hente ressurser fra områder utilgjengelig for de mindre, og små båter som høster av ressursene nært kysten og leverer kortreist mat av god kvalitet med mindre miljøbelastning.»

Høyre, KrF og Venstre fikk torsdag 7. Mai flertall for en ny kvotemelding for fiskeriet sammen med Frp.

I en koronabegrenset stortingssal ble meldingen vedtatt med 45 stemmer mot 42.

Slik lyder det nye vedtaket:

Stortinget ber regjeringen - før iverksettelse - foreta konsekvensutredning av eventuelle elementer i beslutningene ved behandlingen av Innst. 243 S (2019-2020) som ikke er konsekvensutredet gjennom meldingen.

Svein Atle Roset, Molde KrF

----------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal