LESERINNLEGG

Sjøfronten

Igjen en overskridelse av budsjett som slår ubehagelig. Men hvorfor skjer dette?

Kjell Johan Vatne (V)  Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

Er prosjektet i sin natur så uforutsigbart og vanskelig å planlegge, eller ligger årsakene mer i entrepriseformen og styringen? Jeg kjenner ikke detaljene i kontrakten og prosjektgrunnlaget, men gjør meg noen generelle betraktninger.

Overskridelsene i Sjøfronten-prosjektet viser kompleksiteten i større byggeprosesser. Prosjektleder sitter i en nøkkelrolle og er bindeleddet mellom byggherre, og entreprenør(ene), ja prosjekterende også dersom disse ikke er underlagt entreprenør i en totalentreprise. Prosjektleder har rapporteringsansvar fortløpende til byggherre, og byggherre må kommunisere og sende sine bestillinger om endringer gjennom prosjektleder. Tilleggsarbeid fra utførende og prosjekterende skal varsles, prises, og godkjennes før iverksettelse. Dette er viktig for den økonomiske kontrollen i et prosjekt.

Økonomien i et prosjekt blir også sikrere jo mer gjennomarbeidet et prosjekt er på anbudstadiet.

Et hovedprosjekt med detaljer, NS-beskrivelse og masseberegning er, etter min mening, klart bedre i så måte enn et skisse-/forprosjekt med kun en funksjonsbeskrivelse. Etter det jeg kjenner til er prosjektgrunnlaget i Sjøfronten på et beskrevet hovedprosjektnivå.

Men det er usikre forhold i de fleste prosjekt, uavhengig entrepriseformen. Særlig gjelder det «under bakken» der overraskende grunnforhold representerer betydelig. Det igjen understreker nytten av et godt prosjektgrunnlag med tilstrekkelige grunnundersøkelser m.m., for å gjøre nødvendige besparelser og oppnå god kontroll på risikoen før et prosjekt settes i gang. Større usikkerhet og risiko krever større reserver i et byggebudsjett. Generelt hviler mer risiko på byggherre i en Hovedentreprise, og mer på Entreprenør i en Totalentreprise. Tilsvarende gjelder også innflytelse og kontroll.

Nå meldes nye store overraskende overskridelser for ekstraarbeid på få måneder i sluttfasen av byggearbeidet. Politikerne og publikum undres. Flere gremmes. Molde Venstre vil derfor støtte opp om en uhildet revisjon/gjennomgang av prosjektet, for å avklare årsaker og erfare til oppstart av Sjøfronten 2. Det kan være at vi også kan se nærmere på mulige i kostnadsreduserende tiltak i det siste byggetrinnet

For øvrig mener vi at hele Sjøfrontprosjektet er et etterlengtet løft for byen og kommunen etter mange år med behov for andre prioriteringer. Det er behov for byggeaktivitet etter corona-nedstengningen, og renta synes å bli på et historisk lavt nivå lenge. Byen ligger ved fjorden og skal vende seg dit. Sjøfronten-anlegget med sine kvaliteter blir en investering for 100 år som nå må fullføres for å bygge trivsel i bysenteret for alle, og trekke flere skattebetalere til kommunen. Jeg tror dette «byrommet» blir mye besøkt. Det er jo også hele poenget.

Kjell Johan Vatne, leder Molde Venstre, kommunestyrerepresentant og medlem av hovedutvalget TPNM

----------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal