LESERINNLEGG:

Overskridelsene på Sjøfronten 1 er for dårlig opplyst

«Det viktigste først nå er å få kontroll på situasjonen og ikke rope om at noen må gå som Torvan går i sitt innlegg av i dag.»

KREVER SJØFRONTEN-SVAR: «Hamsto bes om å redegjøre for hva som har gjort at prosjektet er forsinket. Skyldes dette forhold fra Molde kommunes side?» spør Morten Walløe Tvedt (Rødt).   Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

Budsjettsprekken på Sjøfronten er enorm. Det har gått fra lovnaden om en pris på 60 millioner i 2015 til 174 millioner. Først må vi si at Sjøfronten 1 og 3 åpnet byen mot fjorden på en fantastisk måte. Når vi ser arbeidet som er i ferd med å ferdigstilles, har det blitt veldig bra. Problemet er budsjettoverskridelsen på 23.500.000 kroner som ble vedtatt akseptert i formannskapet 28. april. Det viktigste først nå er å få kontroll på situasjonen og ikke rope om at noen må gå som Torvan går i sitt innlegg.


LESERINNLEGG

Skandaleprosjektet Sjøfronten: Noen ansvarlige må gå!

Ordfører Torgeir Dahl ble intervjuet av RB den 24. november 2015, samme dag som han overrasket opposisjonen med å ta 60 mill. fra Idrettsparken for å realisere Sjøfronten.
Til formannsskapsmøtet 28. april stilte Rødt en del spørsmål som det ikke finnes informasjon om. Ordfører Torgeir Dahl avfeide våre spørsmål og nektet å reise disse spørsmålene i formannskapet. Derfor har Rødt i dag sendt et brev om anmodning om at overskridelsene må følges med langt grundigere informasjon. Hvordan kan 10 av 13 i formannskapet vedta å øke rammene uten å vite om Molde kommune egentlig er rettslig forpliktet til det?

2020. Rødt anmoder med dette om at saken følges med mer informasjon til møtet i kommunestyret 14. mai 2020.

Faktisk informasjon om Sjøfronten 1:

Vi i Rødt kan ikke se at den dokumentasjonen som er vedlagt saken i formannskapet er tilstrekkelig til å ta stilling til saken om å øke kostnadsrammen for Sjøfronten 1 og 3, og ber om fremskaffing av utfyllende informasjon. Dette er noe hele kommunestyret vil være tjent med, og er svært viktig i en sak som omhandler budsjettoverskridelser av denne størrelsen.

Vi tar utgangspunkt i redegjørelsen fra Hamsto som er grunnlaget for saken. Den informasjonen som er fremlagt formannskapet er langt fra tilstrekkelig til å kunne danne et godt grunnlag for å ta stilling til saken nå. Saken må opplyses bedre etter forvaltningsloven § 17. Notatet fra Hamsto gir ikke tilstrekkelig informasjon til at kommunestyret kan ta stilling til saken.

Tidsaspektene knyttet til budsjettoverskridelsene 2020

Rødt Molde har ikke sett noen begrunnelse fra Hamsto for den sene tilbakemeldingen til kommunen. Brevet er datert først 20. april 2020. Vi har følgende spørsmål som kommunen bes om å fremskaffe svar på:

· Hva er begrunnelsen for at det ikke ble sendt rapport til kommunen 1. januar?

· Hva er begrunnelsen for at purring fra kommunedirektøren av 4. mars 2020 ikke ble besvart?

· Hvilke av postene økte fra 7-8 til 23,5 over påsken?

· Hva er grunnen til at dette ikke ble formalisert umiddelbart?

Vi ber om en redegjørelse fra Hamsto på ethvert av disse punktene.

Spørsmål til kommuneadministrasjonen: Hvorfor ble ikke kommunestyret varslet om budsjettoverskridelsen så snart administrasjonen var klar over dette, det vil si innen 5. mars?

Spørsmål om konkrete budsjettall

Notatet av 20. april inneholder aggregerte- og rund-summer. For å kunne ta stilling til om de enkelte postene er innenfor kontrakten, så trenger kommunestyret en langt mer detaljert oversikt og begrunnelse for hver av postene brukket ned til enkeltfakturaer. Dette er informasjon som kommunestyret må ha før de kan ta stilling til økningen i kostnadsrammer.

Vi har spørsmål til de enkelte postene, som vi ber om at Hamsto redegjør for om de enkelte postene allerede er påløpt eller om det er beregninger for merforbruk i fremtiden.

Torget, endret utforming, infrastruktur VA og tilrettelegging for arrangement, ny løsning med vannspeil og renne, tilrettelegging for kunst, tilpasning og grensesnitt mot naboeiendommene, priser på spesialstein, +6 mill. kr. Spørsmål: Hvordan har disse postene påløpt? Er dette endringer som er bestilt av Molde kommune etter 12.1? Vi ber om dokumentasjon på at disse økningene ikke allerede er betalt for innenfor prosjektets tidligere rammer.

Merverdiavgift, + 4 mill. kr. Det ser regnskapsmessig rart ut at dette er en egen post, slik at de reelle kostandene på de ulike postene blir reelle.

Grunnforhold, ekstra peler, større grad av masseutskifting, erosjonssikring mv, +3 mill. kr. Spørsmål: Hvordan har disse postene påløpt? Vi ber om dokumentasjon på at disse økningene ikke allerede er betalt for innenfor prosjektets tidligere rammer.

Lønns- og prisstigning, + 3 mill. kr. Det bes om en redegjørelse for hva dette kravet om lønns- og prisstigning er basert på, med tanke på at konsumprisindeksen ligger på ca 1,8%. Også dette beløpet bør knyttes til de aktuelle arbeidene/delene av de reelle kostnadene.

Prosjektering, + 2,5 mill. kr. kommunen bes om å snarest fremlegges detaljerte timelister hvor det fremgår nøyaktig hva slags arbeide som er utført og av hvem. Hamsto bes om å begrunne ekstra arbeidstimer til prosjektering på avslutningsstadiet av prosessen. Siden en skal føre timelister fortløpende burde dette kunne dokumenteres umiddelbart.

Administrasjon, + 1,5 mill. kr. Hamsto bes om å fremlegge detaljerte timelister hvor det fremgår nøyaktig hva slags arbeide som er utført og av hvem.

Finanskostnader, + 2 mill. kr. Det bes om en detaljert redegjørelse for dette kravet. Hvorfor er det ikke tatt høyde for dette tidligere? Hvordan har finanskostnadene blitt høyere i en tid med lavere rente?

Endringer generelt, + 2 mill. kr. Det bes om en detaljert redegjørelse for dette kravet. Som om de første 21,5 millionene ikke var nok så skal det altså legges på 2.000.000 til.

Hvis det er deler av utbyggingen som ennå ikke er startet, som for eksempel et vannspeil, så ber vi om at det beregnes hva som kan spares ved at dette kan utsettes eller ikke bygges etter planene. Det bes om at det legges frem en spareplan for å begrense kostnadene.


Hamsto svarer på kritikken fra Molde-politikere:

– Enkelte av uttalelsene er langt over det som er akseptabelt

Flere politikere kritiserte kommunens eksterne prosjektleder, Hamsto AS, i formannskapsmøte tirsdag etter det ble kjent betydelige overskridelser i økonomien for Sjøfronten 1. Nå slår firmaet tilbake.


Hamsto bes om å redegjøre for hva som har gjort at prosjektet er forsinket. Skyldes dette forhold fra Molde kommunes side? Kommunen bes om å vurdere mulighetene for å kreve dagmulkt for forsinkelsen etter reglene om tidsfrister, etter pkt 8.2 i avtalen. Det er ikke helt enkelt å få oversikt over dato for ferdigstillelse, så det er mulig at det ikke er grunnlag for dette ennå. Vi ber om en redegjørelse fra kommuneadvokaten av om Molde kommune har noen krav mot Hamsto eller andre for dagmulkt for forsinkelsen eller andre erstatningsmessige tap under kontrakten.

Hvis dette ikke skyldes Molde kommune, hva er de reelle grunnene for at prosjektet er forsinket?


Vil ha ekstern gjennomgang av Sjøfronten

Sjøfronten-prosjektet bør gjennomgås eksternt etter de siste overskridelsene. Det ønsker både ordfører og kommunedirektør.


Rettslige aspekter knyttet til kontraktene

Å øke kostnadsrammen på Sjøfronten 1 og 3 uten å vite om Molde kommune rettslig sett er forpliktet til å betale ett eller flere av disse kravene, kan ikke være god forvaltning av skattebetalernes penger. I formannskapet uttalte Dahl at kommunen måtte betale for at det skal bli ferdig, men dette svaret må begrunnes rettslig.

Rødt ber om en redegjørelse fra kommuneadvokaten av om Molde kommune er rettslig forpliktet til å betale de ulike postene. Dette avhenger av hva i kontraktsgrunnlaget som forplikter kommunen til å akseptere disse økningene.

Rødt ber om en gjennomgang av eventuelle kostnader og antatt erstatningsrettslige forpliktelser som kunne påløpe for Molde kommune hvis vi bryter kontrakten og nekter noen ytterligere utbetalinger. Dette er et alternativ siden denne kontrakten allerede har økt formidabelt i omfang. Det er ikke en enkel situasjon som Molde kommune er satt i her ved at økonomistyringen ved dette prosjektet har kommet ut av kontroll.

Rødt ser frem til at disse spørsmålene besvares skriftlig og legges ved behandlingen av sak 62/20 i neste kommunestyremøte. Hvis det er hensiktsmessig kan denne utbedte informasjonen deles opp i tre dokumenter med selvstendige sakspapirer for hver del. Først når disse spørsmålene er besvart så kan kommunestyret ta stilling til saken.

Rødt Molde kommer tilbake med alternative forslag til vedtak i saken basert på svarene.

Av lagleder Morten Walløe Tvedt, Rødt Molde

----------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal