LESERINNLEGG

Koronapandemien og ferjetakster 

Meninger

De siste ukene har vært preget av uforutsigbarhet, bekymring og fortvilelse. Koronapandemien setter samfunnet på prøve. Regjeringen har kommet med mange gode virkemidler i tiltakspakkene som til nå har blitt iverksatt.

Et av tiltakene er å redusere takster på riksveiferjer for en avgrenset periode. Fylkesveiferjer er ikke nevnt med ett ord. De aller fleste av ferjene i Norge er fylkesveiferjer. I Møre og Romsdal er det 4 riksvei og 20 fylkesveiferjer. Å sette ned ferjetakstene på riksvei er positivt, men hjelper bare et mindretall. Møre og Romsdal fylkeskommune har beregnet at de vil tape 60 millioner i billettinntekter i måneden, og har nå meldt at de vil kutte i rutetilbudet for ferge og kollektivtransport. Dette går utover passasjerene. Fergene er livsnerven til mange samfunn langs kysten uavhengig om det er staten eller fylket som drifter dem.

Familier, pendlere, bedrifter og andre langs kysten har med de siste årenes takstøkninger fått en urimelig høy belastning for å leve sine liv og drifte sine bedrifter. Økte fergetakster svekker næringslivet sin konkurransekraft og svekker muligheten til å kunne skape nye arbeidsplasser og koronapandemien har forsterket denne situasjonen.

Samferdselsministeren fortjener ros for at han satt ferjesituasjonen høyere på dagsorden tidligere i vinter. Ministeren sa han forsto protestene mot ferjetakster som nå blir 30 til 70 % høyere enn i 2017, og bebudet at han ville komme tilbake til mulige tiltak. Så langt har tiltakene kun omfattet riksveiferjene.

Aksjonsgruppa Protest mot økte fergetakster Møre og Romsdal krever umiddelbart at:

* Riks- og fylkesveiferjer likebehandles.

* Regjeringen setter fylkeskommunene i stand til å sette ned takstene på fylkesveiferjene tilsvarende som på riksveiferjene.

Deretter må Regjeringen

* gjøre en total gjennomgang av ferge-regime inkludert finansiering av det grønne skifte i fergesektoren, autopass, prissystem og samfunnsøkonomiske konsekvenser av høye fergetakster for næringsliv, pendlere og samfunnsliv ellers.

* ta de økonomiske konsekvensene av vedtak i Stortinget om å «stille krav om lavutslipp- eller utslippsfrie-løsninger i offentlige ferge- og hurtigbåtanbud der det ligger til rette for det.»

* følge opp egen Handlingsplan for Grønn Skipsfart fra 2019 om å ta hensyn til fylkenes kostnadsøkninger som følger av krav om lav- og nullutslippsløsninger i ferge- og hurtigbåtsamband.

På vegne av Aksjonsgruppa Protest mot økte fergetakster Møre og Romsdal

Joachim Orvik, Lars j. Hagseth, Arnfinn Ingjerd m. flere

--

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal