LESERINNLEGG

Psykisk helse er ikke et prosjekt!

Malin Kleppen 

Meninger

I 2017 ble Mestringsenheten i Eide og Fræna styrket ved hjelp av prosjektmidler, for å etablere lavterskeltilbud til innbyggerne. I 2017 startet et tilbud rettet mot ungdom fra og med ungdomsskolealder og i 2018 ble tiltaket rask psykisk helsehjelp etablert. Mestringsenheten hadde før 2017 ikke et tilbud til innbyggerne under 18 år.

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et poliklinisk lavterskel tilbud for aldersgruppen 16 år og oppover. Dette er et tilbud for de som sliter med lett til moderat grad av angst, depresjon, søvn problematikk eller begynnende utfordringer med rus. Innenfor dette tilbudet får en mulighet til å ha noen å snakke med, få råd og veiledning av for å kunne fungere best mulig i dagliglivet. Dette vil gi de som trenger det nødvendig hjelp, oppfølging og motivasjon til å mestre sin hverdag.

Ungdomsprosjektet er et tilbud rettet mot ungdom fra og med ungdomsskole alder. Det er et tilbud til de med begynnende rusproblemer og/eller har psykiske belastninger, som går utover daglig fungering. Det er tenkt som en forlenger av det tilbud som helsesykepleierne gir gjennom skolehelsetjenesten. I tillegg til individuell oppfølging av enkeltelever, er det fokus på tverrfaglig og forebyggende arbeid, samt undervisning i grupper.

I Romsdals Budstikke sin artikkel 12.12.2019 kunne man lese følgende om Hustadvika kommune sitt budsjettvedtak:

«Også midler til mestringsenheten og rask psykisk helsehjelp ble lagt inn igjen i budsjettet».

I høringsuttalelsen fra Fellesorganisasjonen (FO) framkommer det imidlertid at det kreves langt mer midler enn vedtaket gikk ut på for å opprettholde tjenestene. Ifølge hovedtillitsvalgt i FO så innebærer budsjettvedtaket følgende konsekvenser for de aktuelle tjenestene:

«Slik det ser ut nå kan ungdomsprosjektet bestå i 40 % i 2020, og rask psykisk helsehjelp ut september 2020.»

Det vil si at budsjettvedtaket medfører en vesentlig underfinansiering for disse tilbudene. For Ungdomsprosjektet sitt vedkommende betyr det et kutt i tilbudet på 60%! For Rask psykisk Helsehjelp sitt vedkommende, vil budsjettvedtaket føre til en nedleggelse av tilbudet senest 1. oktober 2020.

Hva skjer etter september 2020? Har Hustadvika kommune et fullverdig tilbud innen psykisk helsehjelp?

Prosjektenes formål må være å styrke kommunen i rollene som tjenesteprodusent, myndighetsorgan, lokaldemokratisk arena eller som samfunnsutvikler. Prosjektmidlene skal i all hovedsak gi kommunene en mulighet til å kunne starte opp prosjekter som sikrer gode tjenester til innbyggerne. Likevel er det viktig å huske at prosjekt er noe tidsbegrenset og midlertidig. Formålet ved prosjektmidlene må være å finansiere en tjeneste, som etter prosjektperioden må evalueres – har dette gitt gode resultater? Hvis ja, må dette legges inn i det faste budsjettet.

Resultatene av tjenestene Mestringsenheten leverer til voksne og ungdom i kommunen vår kan ikke ses svart/hvitt på et papir. Det er resultater som vil vise seg over tid – når statistikken for psykiske plager går ned, når frafallet i den videregående skolen går ned, når antall selvdrap går ned, når sykmeldingene blir færre og når færre faller utenfor arbeidslivet.

Gode tjenester innenfor psykisk helsehjelp gir en samfunnsøkonomisk gevinst.

Alle har en psykisk helse som må tas vare på. Psykisk helse er ikke et prosjekt!

Malin Kleppen, Hustadvika Arbeiderparti

----------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal