LESERINNLEGG

Det skal IKKE deponeres radioaktivt avfall på Raudsand!

John Strand  Foto: Arkiv

Meninger

Vi viser til artikkel i dagens RB nett, hvor Stig Jacobsen, på dramatisk vis, viser til en uttalelse DSB har avgitt til Klima- og Miljødepartementet rapport fra Ekspertutvalget om håndtering av farlig uorganisk avfall.Stig O. Jacobsen: – Dette er en dramatisk situasjon

Direktorat: Bør vurdere radioaktivt avfall i nasjonalt deponi

«Direktorat for strålevern og atomsikkerhet mener at det bør vurderes om det er hensiktsmessig at et nasjonalt deponi for farlig avfall også bør ha tillatelse til å ta imot noen typer radioaktivt avfall.»At det IKKE skal tas imot radioaktivt avfall på Raudsand har Bergmesteren Raudsand AS gitt klart uttrykk for tidligere, ved flere anledninger. Vi gjentar her det som var svar til Vigids Fjøseid i Driva og Aura Avis 21.9.2019

«Avslutningsvis etterspørres det dokumentasjon rundt spørsmålet om det vil bli lagret lavradioaktivt materiale i noen av deponiene som planlegges på Raudsand. Vi gjentar klart og tydelig informasjonen som ble gitt i sist folkemøte og som det også ble gitt klart uttrykk for i mitt forrige leserbrev til deg, aktørene bak prosjektet har ingen ønsker eller behov for å motta slikt materiale på Raudsand. Brevet som i så måte ble omtalt på det samme møtet, må vi beklage at aldri ble sendt, der tok en av våre medarbeidere dessverre feil da han på direkten i møtet ble spurt om dette. Konsekvensutredningen inneholder heller ingen referanse til mottak av slikt materiale. Å skulle gå tilbake på en slik uttalelse senere, vil vi anse som svært uklokt i forhold til det gode samarbeidsklimaet vi har med Nesset Kommune og de aller fleste innbyggerne. Vi mener tillit bygges gjennom handling.

John Strand

Styreleder Bergmesteren Raudsand AS

--

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal