LESERINNLEGG

Hva skjer egentlig i Hustadvika kommune?

– Dessverre har ikke flertallet i kommunestyret («heltene») gitt oss svar på hvordan de skal gjennomføre kuttene. Dessverre blir de heller ikke utfordret på det fra Romsdals Budstikke sin side.

MÅ KUTTE KRAFTIG I HELSETJENESTENE: «Flertallet har foretatt prioriteringer som førte til at de må kutte kraftig i helsetjenestene. De har utsatt de smertefulle kuttene i ett år, men da kommer de.» Her Fræna kommunestyrepå møte i november 2019.   Foto: Vidar R. Myklebust

Meninger

I Romsdal Budstikke 12.12.2019 kunne man lese følgende overskrift om budsjettprosessen i nye Hustadvika kommune:

«Legger ikke ned sjukehjemsavdeling i Fræna»

Reportasjen handlet om hvordan flertallet i kommunestyret hadde «berget» en avdeling ved sykehjemmet i Elnesvågen. Ansvaret for forslaget om nedlegging ble lagt på kommunedirektøren, og «heltene» i eventyret var det samme flertallet som i samme møte vedtok budsjett for 2020 og ny Økonomiplan for 2020-2023.

Et par oppklaringer om prosessen finner vi nødvendig;

- Kommunedirektørens forslag til budsjett legges fram for formannskapet, og skal bl.a. vise hvilke innsparinger som er nødvendige for å få gjennomført de tiltak det politiske flertallet har varslet at de vil prioritere.

- Det er formannskapet, ikke kommunedirektøren, som legger fram budsjettforslaget for kommunestyret, etter å ha vurdert, justert og vedtatt sitt eget forslag til budsjett. Flertallet i formannskapet består av de samme partiene som danner flertall i kommunestyret.

- Kommunestyret vurderer forslaget, justerer og vedtar et endelig budsjett.

Så hva var det egentlig som skjedde i budsjettprosessen i Hustadvika?

I saken om sykehjemsavdelingen i Elnesvågen er det korrekt at det ble vedtatt at avdelingen ikke skulle legges ned likevel.

Romsdals Budstikke framstiller det slik at dette skjedde etter en kampvotering om denne enkeltsaken, og forstås lett slik at det var 21 som stemte mot nedlegging og 16 for.

Faktum er at det ikke ble votert over denne enkeltsaken. Faktum er at det etter debatt om formannskapets budsjettforslag ble votert over ulike helhetlige budsjettforslag, hvorav alle hadde i seg at den aktuelle sykehjemsavdelingen i Elnesvågen skulle bestå.

Det vil si; i voteringen var det et enstemmig kommunestyre som stemte for at avdelingen skal opprettholdes!

Utfordringene til Hustadvika kommune er ganske kjent og baserer seg på faktiske data vi har om utviklingstrekk.

Blant disse er:

1. Rask vekst i antall eldre

2. (Svak) reduksjon av antall barn i grunnskolen

3. Utfordringer med rekruttering til kompetanseyrker.

4. Lav andel arbeidsplassdekning i egen kommune

Det ble vedtatt et budsjett og en økonomiplan for perioden 2020-2023. Flertallet har foretatt prioriteringer som førte til at de må kutte kraftig i helsetjenestene. De har utsatt de smertefulle kuttene i ett år, men da kommer de:

- I 2021 skal det kuttes mer enn 20 millioner kroner i postene Institusjoner og Omsorgsleiligheter. Dette kuttet utgjør ca. 18% av det totale budsjettet for disse postene i 2020.

- Dette kuttet opprettholdes, og forsterkes i de påfølgende årene.

- Det vil si at det samlet i perioden 2021-2023 skal spares i størrelsesorden 60-70 millioner kroner på disse postene i forhold til 2020.

- Hjemmebaserte tjenester skal i samme periode spare samlet 10-15 millioner kroner.

Begge disse kuttene er i hovedsak tjenester rettet mot våre eldre og/eller syke! Hvordan stemmer dette overens med utfordringsbildet?

For å sette det i perspektiv kan vi opplyse at kuttet er så stort at det nesten tilsvarer hele Eide sykehjem, eller Lundhaugen/Farstad og Auretunet til sammen, uten at dette blir erstattet med et nytt tilbud.

Langtidsplanen som ble vedtatt i økonomiplanen er egentlig at man skal legge ned langt mer enn en avdeling, man sier samtidig at man heller ikke skal øke kommunen sine muligheter til å gi bistand i hjemmet.

Hvordan henger dette sammen?

Dessverre har ikke flertallet i kommunestyret («heltene»), som ble framstilt som de som «berget» sykehjemsavdelingen i Elnesvågen, gitt oss noe svar på hvordan de skal gjennomføre disse kuttene. Dessverre blir de heller ikke utfordret på det fra Romsdals Budstikke sin side.

Det skjer for all del mye positivt i Hustadvika, vi har svært mange dyktige medarbeidere som brenner for jobben sin og menneskene de yter tjenester for.

Vi har et svært godt næringsliv med mange dyktige verdiskapere. Det er sannsynlig at man lykkes med prosjekter som kan slå positivt ut også for kommuneøkonomien på noe sikt. Det er gledelig, men poenget er at vi ikke vet. Satser vi på fremtidig verdig alderdom og gode oppvekstsvilkår for barn og unge på tro og håp, ikke økonomiske og politiske realiteter?

Det er både fristende og passende å gjenta Albert Einstein sin definisjon av galskap: «Galskap er å gjøre det samme om og om igjen, og forvente et helt annet resultat»

Spesielt stolt av prioriteringene sine tror vi ingen av representantene blir når virkeligheten slår inn – kraftige reduksjoner i eldreomsorg samtidig som vi skal ha en sterk vekst i antall eldre handler om mer enn et tall i en Excel-kolonne!

Kommunestyregruppa Hustadvika Arbeiderparti