LESERINNLEGG:

Hvem snakker sant, herr samferdselsminister?

Samferdselsminister Jon Georg Dale vil ikke gi mer penger til ferjedrift i Møre og Romsdal da han nylig var på besøk. Joachim Orvik og Lars Hagseth fra aksjonsgruppa mot økte ferjetakster var svært skuffet.  Foto: Olav Skjegstad

Meninger

Åpent brev til samferdselsminister Jon Georg Dale, 17. januar 2020

I diskusjonen om fergetakstene har du som samferdselsminister flere ganger hevdet at fylkene ikke er underfinansiert i forbindelse med elektrifiseringen av fergene. På fergeturen fra Vestnes til Molde 7. januar sa du for eksempel: «Vi har endret kostnadsnøkkelen på en måte som skal ta høyde for elektrifisering av fergene».

Møre og Romsdal fylkeskommune sine tall viser noe helt annet. Overføringene fra staten (grå linje) er nå omtrent på 2013-nivå.

I samme periode har kostnadene økt med 60 % (gul linje), blant annet som følgje av indeksregulering og overgang til ny el-teknologi med betydelig lavere CO2-utslepp (oppfølging av Stortingsvedtak 2015).

Spørsmålet blir da hvem som snakker sant, samferdselsministeren eller fylkeskommunen. Begge kan ikke ha rett.

Tilskuddet til de fire fergene som går i riks- og europavegnettet, har i perioden økt med 140 %, mens tilskuddet til de 20 fergene som går i fylkesvegnettet har økt med rundt 20 %. Hvorfor er det slike forskjeller i tilskuddene?

Gjennom Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å kutte i utslippene, og i Granavolden-plattformen har regjeringen satt en ambisjon om å halvere utslippene fra innenriks skipsfart og fiske innen 2030, og å stimulere til null- og lavutslippsløsninger i alle fartøyskategorier. For å innfri denne ambisjonen må satsingen på grønn skipsfart forsterkes.

De fleste anbudene som nå har blitt tildelt i Møre og Romsdal har en kontraktstid på ca 10 år. Hvis kravene om å halvere utslippene innen 2030 skulle være mulig å nå, så måtte de fleste anbudspakkene inneholde krav om null- og lavutslippsteknologi.

Da er det uforståelig at Møre og Romsdal nærmest blir straffet for å innføre ferjer med null- og lavutslippsteknologi. Mye av teknologien er såpass ny og lite utprøvd, at det fort kan komme overraskelser og ditto større kostnader.

Det kan ikke være slik at staten passivt skal sitte og kreve at fylkeskommunene og de som kjører egen bil skal ta bortimot hele denne store regningen.

Joachim Orvik, koordinator Facebookgruppe mot økte fergetakster

Arnfinn Ingjerd, daglig leder Maritimt Forum Nordvest