LESERINNLEGG

Ferjefylket Møre og Romsdal

Bernhard Riksfjord  Foto: ERIK BIRKELAND

Meninger

I Møre og Romsdal har mange enkeltpersonar, kommunar og næringsliv prisverdig og rettmessig satt ferjedrift, tilgjengelighet, opningstid, og ikkje minst dei auka kostnadane for alle brukarane av ferjer, på den politiske dagsorden.

Og krevd endring til det betre også for øy- og distriktskommuner og andre ferjebrukarane, utan annan mulighet enn å nytte ferjene.

Vi må desverre, igjen, ivertfall førebels, berre godta dei regionale og sentrale politikerane sin manglande vilje, forståing og evne, om å sjå på denne uretten som rammar oss, for å kunne nytte ei «fylkesvegstrekning», som ferjene er ein del av. Med ein kilometerpris utan rabatt, på omlag 33 Kr for liten bil, eksempelvis Kr 101 for ein veg på ferja Aukra-Hollingsholmen.

Når det ved årets kommune-og fylkestingsvalg vart danna aksjonslister og parti mot bompengeinnkreving og kostnader i ti kommunar, og fire fylker, var det ikkje måte på forståing og vilje om å ville stille nødvendige midlar til rådvelde frå sentrale politiske myndigheter. Fylkesvegferjer sin heilt nødvendige drift og nivå, vart som ein selvfølgelighet, igjen både oversett og ignorert, sjølv om også vi betalar «bompenger» på våre ferjestrekninger.

Minner om samferdselspolitisk talsmann for FrP, og seinare Statsråd Bård Hoksrud sin tidlegare uttale og lovnad: «Jeg garanterer at det blir bompengefritt over hele landet».

Som kjent har antal bomstasjonar auka frå 170 til 245 i tidsrommet 2013- 2018. Og bompengeinnkrevingane og inntektene har i same periode auka frå 8.milliardar kr til 11.milliardar kr. Og kostnadane for å reise med ferjer er blitt uakseptabel høge.

Møre og Romsdal sine innbyggjarar, kommunar og næringsliv, krev kun samferdselsløysingar innan ferjedrift , som er rettferdig, akseptabel og framtidsretta. Ferjebrukarane i fylket har som kjent alltid betalt «bomavgift» for å nytte seg av riks og fylkesvegstrekningane med ferjer. Heilt tilbake frå 1948. Det er eg overbevist om at det fortsatt er både vilje og ønske om å bidra til, men då krevs det ei større forståing av både den store verdiskapinga, sysselsetting,,tilgjengelighet og kostnadane også for dei mange som bur og arbeider i våre distriktskommunene. Meir krev vi ikkje. Lovnadader utan iverksetting og gjennomføring på ferjeområda, er som snøen, den er vekk kvart år. Og kjem som regel attende om eit år.


Bernhard Riksfjord


Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal