Leserinnlegg:

Utfordrende økonomi og budsjettprosess i Hustadvika - prioriter vi riktig?

Første kommunestyret i Hustadvika  Foto: Kjell Langmyren

Meninger

Lokalvalget er over, valgløftene har vært mange og tiden er inne for å legge frem budsjettet for den kommende perioden. Det er mange kommuner i vårt langstrakte land som snur på alle brikker for å kunne levere et budsjett i balanse. Hustadvika kommune er intet unntak.

Lokalvalget i Hustadvika vil for flere bli husket som den valgkampen som dreidde seg om den ene saken; Skolesaken. Et av Hustadvika Arbeiderparti sine viktigste saker i valgkampen var kommuneøkonomi. Det er for mange en kjedelig sak å snakke om, men det vil i tiden fremover vise seg HVORFOR det er viktig å ha kontroll på kommuneøkonomien. Vi som folkevalgte er ansvarlig for drifte en kommune som leverer gode tjenester til alle våre innbyggere, fra vugge til grav.

Hustadvika Arbeiderparti retter fokus mot den demografiske utviklingen vi står ovenfor i kommunen vår de kommende årene. Eldreomsorgen var derfor en av våre viktigste saker, samt sykepleierne som allerede springer fort nok. Ifølge statistikken vil vi i Hustadvika per 2030 se flere rullatorer enn barnevogner! Vi ligger allerede etter når det gjelder grunnbemanning- vi kan ikke gå baklengs inn i fremtiden.

Kommunedirektøren har lagt frem et budsjett, en faglig tilrådning for hvordan vi politikere skal klare å balansere budsjettet i henhold til de prioriteringer det nye flertallet har gjort i forkant av budsjettprosessen!

Følgende kutt er lagt frem;

•4 millioner i kutt på hjemmetjeneste ved innføring av velferdsteknologi. Kutt både i hjemmetjeneste og institusjon

• En hel avdeling på Fræna sykehjem blir lagt ned (innsparing 2,7 millioner i løpet av 2020 skal vi kutte ytterligere 20 millioner til i sektoren. Når vi ser på innsparing ved å legge ned en hel avdeling, så skal det vesentlige endringer til.)

• Kutt i 50% fysioterapistilling

• Kutt i 100% hjemmetrener i hverdagsrehabiliteringsteamet

Tross den demografiske utviklingen, er barn og unges oppvekstsvilkår en av våre viktigste oppgaver.

Barn og unge skal ha gode oppvekstsvilkår i kommunen vår. Barnehagen skal være av høy kvalitet og oppfylle pedagognormen. Det er i denne fasen av livet barnets grunnmur dannes og utjevningen av sosiale ulikheter er viktig. Kommunebarometeret fra Fræna viser at barnehage er noe vi har scoret dårlig på på siden 2010, vi er blant de dårligste kommunene i Norge ifølge barometeret!

Er det da riktig å foreta ytterligere kutt?

Skolen er en viktig arena for faglig og sosial utvikling. I Norge stilles det krav om at barn og unge skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø. Tidlig innsats hos de som har utviklings- og/eller lærevansker er viktig for å forhindre vansker senere i livet.

Følgende kutt til barn og unge:

• Assistenter ved skolene

• Nedskjæring i IT-utstyr og bøker

• Skoleturer

• 3,4 millioner i barnehage

• Busstilbud pga farlig skolevei

• Turnhall ved Haukås skole

Psykisk helse er et område som omfatter alle og enhver, da særlig ungdom. Disse utfordringene er store og gode tjenester i kommunen er viktig for å ivareta de som har behov for dette. Her handler det også om rask og tidlig innsats, om ikke går samfunnet glipp av betydelige ressurser. Vi må evne å gi en hjelpende hånd i utfordrende faser i livet for å gi alle muligheter til verdig liv og det å bli gagns samfunnsborgere. Dette er en tjeneste som i fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, virkelig er viktig å prioritere.

Følgende kutt er likevel et faktum;

• Helsesykepleiere

• Rask psykisk helsehjelp

Andre kutt og tiltak er;

• Bygdebok

• Vedlikehold av bygg og veier

• Økning i eiendomsskatt

• Kutt i administrasjon (det er klokelig nok prosentvis størst)

Ukloke prioriteringer vil nærmest havarere kommuneøkonomien og dermed tjenestene og kvaliteten i disse for de som trenger det mest.

Vi minner om at dette er kommunedirektøren sin faglige tilrådning for å balansere budsjettet. Listen over kutt er lang, og konsekvensene for brukerne vil naturlignok bli vesentlig. Når det gjelder den politiske behandlingen så blir vi og de andre partiene nesten nødt å avvente og se hvilke valgløfter Hustadvika Senterpartiet er villig til å bryte.

Hustadvika Arbeiderparti

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal