Leserinnlegg:

Gå i dialog med Bjørset Vel

Meninger

Nye Molde kommune gjennomfører nå tre folkemøter der planforslag legges fram og folk kan spille inn forslag og ideer. Dette er vel og bra, men vi må også tåle å gå i dialog der det er ulike syn på hvordan et område skal brukes.

Bjørn Jacobsen.  Foto: ERIK BIRKELAND

Bjørset Vel la for noen år sida fram et forslag til hvordan de tenkte seg området fra Bjørsetsaga og opp mot bebyggelsen i Molde Vest. De var spesielt opptatt av at Friområdet som Molde kommune hadde solgt (!!) skulle komme folket til gode og at det ble sikra god tilgang over Julsundvegen. Til badeplassen, til stranda, til kajakkene, til Friområdet og til alle kvaliteter, som gjør byen vår så bra å bo i. Kort sagt at Vestkanten skulle kunne få sitt Retiro som Østkanten har. Retirar betyr å trekke seg tilbake. I dette tilfelle fra Høstmarkbergan til Bjørsetsaga. Heile dagen eller etter jobb, i gangavstand fra der du bor.

Kommunen har ikke vært spesielt interessert i dette. Budstikka presenterte planene til Bjørset Vel på en god måte og siden har det ikke skjedd mye, unntatt at ei stor blokk som skulle komme har vi ikke hørt pipen av.

Så kommer det ei frimerkeregulering i Julsundvegen 91-93 som på vanlig vis sendes ut til naboer og andre på høring. Men hvorfor ikke ta et stort folkemøte og spørre folk som bor i området hvordan de vil ha det når det kommer konkrete saker? Når en ikke gjør det blir slike folkemøter en nå har som reine skuebrød å regne. Spesielt når det skal anlegges vei gjennom hager og endre det eksisterende bomiljø for å tekkes en utbygger og Veivesenet.

Naboene i Julsundvegen 89 velger å bruke ordet sensur. De blir ikke hørt. De mener at saksbehandlingen ikke har vært god nok. Planen legger heller ikke opp til kompensatoriske tiltak eller kompensasjon for verditap Julsundvegen 89 blir påført med dette forslaget til plan.

Saka er utsatt to ganger i høst etter berettigede klager fra Julsundvegen 89. Da plan- og utviklingsutvalget sendte planforslaget på høring i januar 2018 var heller ikke synspunkter fra eiere i Julsundvegen 89 vurdert, eller lagt ved saka. Til sammen tre ganger har plan- og utviklingsutvalget hatt saka på bordet. Alle tre gangene var saken lagt fram ufullstendig. Slik skal vi ikke ha det i Molde.

SV vil legge fram disse forslaga i neste møte i Plan og utviklingsutvalget:

48/19 Detaljregulering for Julsundvegen 91-93

Forslag fra Bjørn Jacobsen SV:

1. Molde kommune går i dialog med styret for Bjørset Vel for å få til en best mulig regulering av hele området. Planforslaget Julsundvegen 91 og 93 stoppes.

2. Detaljreguleringen for Julsundvegen 91-93 tar ikke hensyn til reguleringsforslaget for heile området, lagt fram av Bjørset Vel i forbindelse med behandling av evt. utbygging av Bjørsetsaga. Der tok en hensyn til alle beboere i vestre bydel sitt behov for å lett kunne komme seg til sjøen og friområdet og dette må innarbeides i reguleringa.

3. Planforslaget tar hensyn til Veivesenet sitt behov for færre avkjøringer og legger opp til ei regulering, meir prega av å ta hensyn til en evt E-39, enn til bestående bebyggelse som får sine hager delvis forringet. Planforslaget må ta hensyn til behovet folk i området har for å komme seg over veien til Friområdet og andre fasiliteter tilhørende allmenheten.

4. Molde kommune gjør i alt for stor grad bruk av dispensasjon fra gjeldende planverk og denne saka krever også dispensasjon. Fortettinga i området tar meir hensyn til utbyggernes behov for å fylle opp tomta til over maksimal utnyttelsesgrad enn til eksisterende bebyggelse og prosjektet må derfor minimeres enda en gang for å unngå dispensasjon.

5. Byskogen som ligger i øvre del av området er ikke omtalt i form av skjøtsels eller verneplan og dette må med i ei helhetlig regulering.

Bjørn Jacobsen, SV
--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal