Leserbrev:

Ikke lovlighetskontroll

Møte: Hustadvika kommunestyre møttes på Storholmen.   Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

Vi skal ikke legge skjul på at Hustadvika Arbeiderparti er bekymret for den økonomiske situasjonen kommunen står overfor. Det eneste som er sikkert, er at det allerede i dag kuttes i samtlige sektorer. Vi tror ikke velgerne ønsker at pleierne skal bruke mindre tid på hvert møte med brukerne, at assistenten til gutten i 4. klasse som trenger litt ekstra oppfølging, skal bort. Vi tror heller ikke velgerne vil at skoleturene skal bortprioriteres eller at bøker og datautstyr skal foreldes. Vi tror folk ser at det trengs helsesøstre i skolene, og at psykiske problemer blant barn og unge må tas tak i så raskt som mulig.

Det er informasjon om helheten i dette, kommunestyret i Hustadvika mangler, et budsjett er ennå ikke behandlet. Det eneste vi er informert om fra kommunedirektøren er at før investeringene er iverksatt, mangler det ca 40 millioner for å komme i balanse. Handlemåten til flertallspartiene minner mer om ordtaket – «Den største av alle svakheter er frykten for å virke svak.» Det å ta informerte beslutninger er ikke mangel på respekt for valgresultatet eller mangel på handlekraft. Det er faktisk å ta innbyggerne og ansvaret vi har for alle tjenestene på alvor.

Kommunestyret i Hustadvika behandlet i møte 17.10.2019 sak om skolestruktur for Sylte/Malme, Haukås og Tornes. Saken var sendt ut uten innstilling og saksutredning. Det var kun lagt ved gamle saksutredninger for Fræna kommunestyre.

Under behandlingen av saken fremmet flertallspartiene et «benkeforslag» om at en redusert ny Haukås skole skal bygges og utbygging/renovering av Sylte og Tornes skole skal gjennomføres. Forslaget ble vedtatt uten kostnadsramme og uten at drift og kapitalkostnader var lagt inn i budsjett og økonomiplan.

Arbeiderpartiet var tydelig i flere innlegg på at vi var ydmyke og hadde respekt for velgernes dom 9. september og at de partiene som hadde fått flertall i kommunestyret har makt til å gjennomføre sine valgløfter. Vi påpekte at med makta følger også ansvar for økonomien og konsekvenser for drift av tjenestene som skal komme innbyggerne til gode. Arbeiderpartiet er engstelig for at det i budsjettet for 2020 vil bli foretatt reduksjoner på kvaliteter og innhold i f.eks. skolene, tiltak for funksjonshemmede og eldreomsorgen.

Arbeiderpartiet fremmet derfor et utsettelsesforslag hvor kommunedirektøren ble bedt om å synliggjøre de aktuelle investeringskostnader og driftskostnader i budsjett og økonomiplansak. Videre ba vi om at han skulle beskrive konsekvenser for driftsnivået i skolene og øvrige tjenesteområder. Arbeiderpartiet varslet at vi ville vurdere å sende vedtaket for lovlighetskontroll til fylkesmannen hvis flertallspartiene forslag ble vedtatt.

Ved votering falt vårt forslag med 15 stemmer og flertallsforslaget ble vedtatt med 22 stemmer av totalt 37 kommunestyrerepresentanter.

Arbeiderpartiet mener vi har gode juridiske grunner til å be om lovlighetskontroll:

● Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Kommunelovens § 13-1.

Kommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid, Kl § 14-1.

● Økonomiplanen og årsbudsjett skal vise kommunestyrets prioriteringer. De skal også vise utviklingen i kommunens økonomi og utvikling i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser, Kl § 14-4.

Det var ikke Fræna kommunestyre som hadde møte, det var kommunestyret for den nye sammenslåtte kommunen som hadde møte. 23 representanter av det nye kommunestyret hadde tidligere ikke behandlet denne saken. Vet vi hva vi velger bort?

Selv om vi mener det er svært interessant hvordan fylkesmannen ville vurdere lovligheten av Hustadvika kommunestyrets vedtak, har Arbeiderpartiets kommunestyregruppe bestemt seg for ikke å sende saken til lovlighetskontroll. Dette gjør vi på det grunnlag at vi ikke ønsker ytterligere utsettelser. Dette kan potensielt sette ny Haukås skole i ytterligere fare pga overhengende fare for at Hustadvika kommer på Robek, den var et av våre viktigste valgløfter.

I tillegg vil nok, uansett utfallet av fylkesmannens behandling, flertallspartiene bruke makta si til å gjennomføre sin politikk. Vi ser fram til hvordan flertallspartiene vil forvalte sitt ansvar for den totale tjenesteproduksjonen til innbyggerne.

Hustadvika Arbeiderparti

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook