Leserbrev:

Har Bypakken for Molde blitt en sovepute?

Fannestrandsvegen: Selv om det forhåpentligvis er å ta litt sterkt i, virker det faktisk, mer enn noen gang usikkert når Bypakken kan gjennomføres, skriver Tore Witsø.  Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

I forbindelse med kommunevalget var Bypakke for Molde mye fremme i diskusjoner. I samarbeidsavtalen som er inngått mellom partiene som har flertall i kommunestyret går det fram at «en Bypakke med prioritering av gang- og sykkelveger og kollektivtransport skal realiseres».

Dette er svært gledelig og vil gi større tyngde bak vedtaket som ble gjort av kommunestyret i februar 2015.

I vedtaket inngår som kjent:

E39 Bolsønes – Lergrovika, fire- felt veg med gang og sykkelveger på begge sider.

Resten omhandler kollektiv og tiltak for gående og syklende langs eksisterende fylkesveger og kommuneveger. I disse prosjektene inngår også gang og sykkelveger gjennom sentrum av Molde, særlig langs fylkesveg 662 (Øvre veg/Sandvegen).

Bypakken er tatt inn i Nasjonal Transportplan for perioden 2018 – 2029. Samlet kostnad er beregnet til ca. 2,6 milliarder kroner. Staten vil gå inn med 900 millioner kroner. Molde kommune har vedtatt å bevilge 5 % egenandel, eller ca. 130 millioner kroner. Resten skal finansieres med bompenger. Møre og Romsdal fylkeskommune har ennå ikke fattet vedtak om å bevilge penger til sin egenandel, selv om flere av tiltakene ligger langs fylkesveg.

Nesten fem år er gått siden vedtaket i kommunestyret. Den gangen så en for seg at en mulig oppstart på realisering var nært fram. Både bygging av fire-felt E39 mellom Fuglset og Årø, utbedring av kollektivtilbudet og realisering av gang- og sykkelveger. I tillegg skulle det samtidig vedtas Temaplan for kollektivtransport og ny Handlingsplan for trafikksikkerhet. Den gamle trafikksikkerhetsplan var fra 2001 og hadde for lengst gått ut på dato.

Lite har skjedd, også når det gjelder planer. Og selv om det forhåpentligvis er å ta litt sterkt i, virker det faktisk, mer enn noen gang usikkert når Bypakken kan gjennomføres. En folkeopinion er etablert mot fire-felts veg langs Fannestranda. Statens vegvesen vil se på mulige andre løsninger etter anmodning fra kommunen. Hvordan dette vil slå ut på statens bidrag til finansiering er kanskje også usikkert. Bompengemotstanden, særlig å nytte bompenger til andre tiltak enn bilens framkommelighet er blitt et begrep. Ellers vil det være behov for å gjennomgå tiltakene for kollektiv, gående og særlig syklende på nytt. Biltrafikken øker jevnt. Det er også på høy tid at kommunen får vedtatt ny trafikksikkerhetsplan som grunnlag for disse prioriteringene.

Har Bypakken blitt en sovepute? Det virker som om både politikere og administrasjon går og venter på at bompenger skal løse alle problem. Ut fra regnskaper og forklaringene til disse er det i hvert fall vanskelig å få øye på at det bevilges midler over kommunebudsjettet i nevneverdig grad til investering i gang og sykkelveger og andre trafikksikkerhetstiltak. En ser da bort fra nye boligfelt som Årølia, hvor gang- og sykkelveger inngår i reguleringsplanene.

De investeringene som settes av, ser ut til å gå til asfaltering av veger hvor bilene kjører og hvor piggdekkene lager spor. Trafikken på enkelte kommune- og fylkeskommunale veger er blitt så stor, at reasfaltering må skje bare etter et par vintersesonger.

At «alt var meget bedre før» er en floskel, men av og til kan det være tjenlig å se litt tilbake. Før Bypakke og bompengefinansiering ble vedtatt, ble det årlig bevilget midler over kommunebudsjettet som skulle gå til bygging av gang- og sykkelveger og andre trafikksikkerhetstiltak langs eksisterende veger hvor slikt manglet. I tillegg ble det årlig, i økonomisk samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune gjennomført tiltak langs fylkesveger etter en omforent plan og prioritering. I Molde sentrumsområde ble f.eks. gang- og sykkelveger langs Moldelivegen, Langmyrvegen og Frænavegen bygd med slike midler. I tillegg ble det utbedret en rekke fylkesveger utenfor sentrum og gjennomført trafikksikkerhetstiltak.

Etter min mening bør det nå på nytt settes av årlige bevilgninger over kommunebudsjettet som skal gå til trafikksikkerhetstiltak. Når det gjelder samarbeid med fylkeskommunen, vet jeg ikke hvilke ordninger og avtaler som eksisterer i dag, men er uansett viktig for tiltak langs fylkesveger som f.eks. gjennom Molde sentrum, hvor gang- og sykkelveger helt mangler. Ellers må det vel antas at behovet ytterligere vil øke i Nye Molde kommune.

For å vende tilbake til kommunens regnskaper, virker det også som at manglende budsjettering skyldes mangel på planer. Uansett bør det gå an å bevilge årlige beløp til planer foreligger.

Til slutt kan en kanskje dvele litt ved ordlyden i nevnte samarbeidsavtale hvor det står «en bypakke». M.a.o. nokså generelt, og hvor en nødvendigvis kanskje ikke trenger å vente på bompenger for å starte gjennomføring.

Bruken av elektriske sykler har i løpet av kort tid blitt svært populært og brer nå om seg med rekordfart. En av sportskjedene oppgir at de i år har solgt godt over 100 sykler, bare i Molde. Særlig ungdom har oppdaget at de selv kan komme seg til og fra skole og fritidsaktiviteter uten å bli kjørt av foreldre. I tillegg er det flere og flere som anskaffer el. sykkel i stedet for bil nr. 2.

Men de må komme trygt fram.

Tore Witsø

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook