– Verdien av å få bo i eget hjem lengst mulig er et sterkt ønske og behov for mange eldre

3. kandidat for Arbeiderpartiet i nye Hustadvika kommune, Egil T. Ekhaugen   Foto: privat

Meninger

I kommende valgperiode (2020-23) vil vi i Hustadvika kommune ble 310 flere personer over 67 år, av disse blir det 81 flere over 80 år. I samme periode vil det bli færre barn.

At vi blir flere eldre er et utrykk for at vi har det veldig bra i Norge. Erfaringsvis vil 10-15% av de over 80 år ha behov for et heldøgns velferdstilbud. Når det oppstår behov for sykehjems­plass eller omsorgsbolig ønsker Arbeiderpartiet at den nye kommunen vår skal kunne tilby dette. Men vi kan ikke og ønsker ikke at utfordringene med flere eldre ensidig skal dekkes opp med flere sykehjemsplasser.

Forebyggende tiltak og tiltak på lavere nivå må prioriteres. Verdien av å være selvhjulpen å få bo i eget hjem lengst mulig er et sterkt ønske og behov for mange eldre. Vi vil styrke hjemmetjenesten, og legge forholdene til rette slik at de som ønsker det kan bo hjemme så lenge det er forsvarlig og mulig.

Hver enkelt av oss har et stort ansvar for egen helse. Hustadvika Arbeiderparti vil derfor støtte opp om aktivitetstilbud for eldre, som Aktiv på dagtid, Sterk og stødig og Frisklivsentralen.
Arbeiderpartiet vil prioritere hverdagsrehabilitering og videreutvikle dagtilbud for demente.

Nylig kom en lenge varslet nyhet fra Fylkesmannen at Eide kommune er satt på den såkalte Robek-lista. Eide har over flere år hatt løpende driftsutgifter som er større en de årlige inntektene. I flere år kunne kommunen balansere budsjettene med bruk av oppsparte midler, men i 2018 var sparepengene oppbrukt. Fræna kommune var i mange år på Robek-lista, og fikk ikke investere i ny bygg før tidligere opparbeidet underskudd var nedbetalt. Dette har førte til at Fræna har et stort etterslep på vedlikehold og bygging av skolebygg.

Den nye Hustadvika kommune får store utfordringer med å tilpasse driften og investeringene de økonomiske realiteter. En kommune som ikke klarer å holde orden på økonomien går først og fremst utover de som har størst behov for kommunale tjenester. Det er derfor en hovedsak for Hustadvika Ap å sikre at kommunen får en forutsigbar og sunn økonomi.

Den demografiske utviklingen jeg startet dette innlegget med må få betydning for hvordan vi styrer tjenestene og økonomien. Hustadvika Arbeiderparti vil prioritere eldreomsorgen i kommende kommunestyreperiode. Den generasjonen som bygde det moderne Norge fortjener en verdig eldreomsorg.