Møre og Romsdal fylkeskommune har ikke økonomisk bæreevne til å realisere Nordøyvegen

Meninger

Vi ønsker å uttrykke stor bekymring for Møre og Romsdal fylke sin økonomi og evne til å løse sine primære oppgaver. En realisering av Nordøyvegen vil få betydelige konsekvenser for våre elever i videregående skole. Nødvendig vedlikehold og oppgraderinger på en rekke av våre videregående skoler blir skjøvet langt ut i tid, og flere skoler står i stor fare for å bli lagt ned.

Mange av våre fylkesveier trenger nødvendig vedlikehold. Med en realisering av Nordøyvegen vil fylkeskommunens evne til å ta tak i etterslepet på vedlikehold, utbedre fylkesvegene i bredde, få på plass mer trafikksikre kryssløsninger og videre satsing på gang- og sykkelveger bli kraftig redusert.

Møre og Romsdal fylkeskommune har i de senere årene lånefinansiert mange store investeringer som vil bli en tung bør på driftsbudsjettene når renter og avdrag i større grad skal dekkes inn. En realisering av Nordøyvegen vil forverre denne situasjonen.

Vi er redd en bygging av Nordøyvegen vil ramme de mange mindre og nødvendige investeringer på fylkesvegene og skolene rundt i fylket. Vi forventer at våre fylkespolitikere tar ansvar for hele fylket og alle innbyggerne. Vi kan ikke vente i mer enn 12 år på at trafikkfarlige veger og kryss blir utbedret. Mange steder kan liv settes i fare hvis ikke fylkespolitikerne tar ansvar.

Vi oppfordrer våre fylkespolitikere til å avlyse anbudskonkurransen for Nordøyvegen. La fylkeskommunen utrede videre hva som er økonomisk mulig å gjennomføre, ikke gå for en utbygging som vil knekke Møre og Romsdal fylkeskommune sin evne til å gi våre innbyggere gode tjenester.


Av Hustadvika Arbeiderparti v/leder Arne Birger Silnes

Stranda Arbeiderparti v/ leder Helge Kvame

Rauma Arbeiderparti v/leder Eirik Jenssen Hareid Arbeiderparti v/ leder Stian Runne Brandal

Tingvoll Arbeiderparti v/leder Jan-Harald Rollan

Molde Arbeiderparti v/leder Thorbjørn Myre

Ulstein Arbeiderparti v/leder Hanne Notøy

Vestnes Arbeiderparti v/leder Aud Marie Bergdal

Aure Arbeiderparti v/leder Silje Wessel

Volda Arbeiderparti v/leder Sverre Leivdal

Gjemnes Arbeiderparti v/leder Jan K. Schjølberg

Averøy Arbeiderparti v/ordfører Ingrid Rangønes

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook