LESERINNLEGG

Ordførerne i ROR svarer på Frank Sve sine angrep mot Romsdal og fylkesadministrasjonen i Molde

  Foto: ALF REISTAD, ROR

Meninger

Romsdal Regionråd (ROR), som er regionrådet for de åtte 8 kommunene Aukra, Eide, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes, reagerer på en rekke av utspillene som Frp sin fylkesordførerkandidat Frank Sve har kommet med den sist tiden. Etter vår mening inneholder noen av utspillene rene faktafeil. I tillegg ser Sve ut til å ha lagt en strategi der han ønsker økt oppslutning gjennom aktivt å nøre opp under fogderistriden i fylket.

Før helga gikk Sve ut med et forslag om å flytte 80-100 fylkeskommunale arbeidsplasser i Molde til Ålesund og Kristiansund. Bakgrunnen var overføring av oppgaver fra Statens Vegvesen (SVV) til fylkeskommunen som en del av arbeidet med regionsreformen. For oss er dette en høyst merkelig kobling da det verken blir flere eller færre arbeidsplasser i Molde ved at noen av medarbeiderne i SVV får ny arbeidsgiver og nye kontorer internt på fylkeshuset. I tillegg ser det ikke ut at Sve har tatt inn over seg at mange av de som planlegges overflyttet fra SVV til fylkeskommunen i dag har sitt arbeidssted i Ålesund.

ROR har på sin side inngått et tett samarbeid med fylkeskommunen og regionrådene på Sunnmøre og Nordmøre, der vi aksepterer at andre fogderi blir prioritert foran oss når det gjelder arbeidet med å få nye statlige arbeidsplasser til fylket. Vi har støttet helhjertet opp om dette prosjektet, men hele tiden lagt til grunn at man da bruker kreftene på å skape nye arbeidsplasser i Møre og Romsdal, i stedet for å kjempe om å flytte de statlige og fylkeskommunale arbeidsplassene som allerede ligger i fylket.

I et leserinnlegg i Sunnmørsposten den 13. november går Sve i kjent stil til angrep på de som ikke er enig med han – og da spesielt miljøet «på Molde».

Her hevder Sve en skeivfordeling av midler der Romsdal blir prioritert foran Sunnmøre og Romsdal.

«Sunnmøre skal stoppast. Og det vi opplever no, rammar ikkje berre Sunnmøre. Eg forstår godt frustrasjonen på Nordmøre, som opplever mykje av det same. Torpedering av Nordøyvegen, gjev same skjebne for Todalsfjordkryssinga. Det drys heller ikkje særleg mykje med fylkeskommunale midlar over Nordmøre. Eg trur ikkje miljøet på fylkeshuset og i korridorane der arbeider så mykje for denne regionen heller.»

Dokumentasjon som er framlagt fra fylkeskommunene viser en helt annen virkelighet. ROR er av den klare oppfatning at sunnmøringer, romsdalinger, nordmøringer og andre som er ansatt i fylkeskommunen arbeider for hele fylket og ikke for ett enkelte fogderi.

Sve kommer også med angrep om at man «på Molde» ikke støtter opp om Ålesund fengsel.

«Det kjem klare meldingar om at fengselet på Sunnmøre ikkje skal støttast, og deira sanne ansikt kjem til syne. Sunnmøre skal skvisast.»

ROR ser behovet for nytt soningssenter på Sunnmøre, men er av den klare oppfatning at vi ikke kan gi en ensidig støtte til utbygging av dette fengselet uten å ta hensyn også til situasjonen og potensialet ved Hustad fengsel i Fræna.

ROR ønsker absolutt ikke å skvise verken Sunnmøre eller Nordmøre. Vi ser det som nødvendig å samarbeide både nordover og sørover for å styrke det som blir en av landets minste regioner etter regionsreformen. Vi må ha respekt for hverandres synspunkter og anmoder sentrale aktører om å benytte fakta i stedet for «fake news» i sin argumentasjon.

Brevet er underskrevet av Romsdal Regionråd ved:

Bernhard Riksfjord, Ordfører Aukra kommune

Egil Strand, Ordfører Eide kommune

Tove Henøen, Ordfører Fræna kommune

Odd Helge Gangstad, Ordfører Midsund kommune

Torgeir Dahl, Ordfører Molde kommune

Rolf Jonas Hurlen, Ordfører Nesset kommune

Lars Olav Hustad, Ordfører Rauma kommune

Geir Inge Lien, Ordfører Vestnes kommune