Tilsvar skolestruktur i Fræna

Brandshaug, Aas og Sande har et leserinnlegg i RB den 02.11. Det er bra med en offentlig debatt om denne type spørsmål som endrer samfunnsstrukturer.

Jan Arve Dyrnes.  Foto: Vidar Myklebust

Meninger

Jeg har stor respekt for at det er ulike meninger og ser at det er gode argumenter for ulike syn. Rapporten fra Telemarksforskning konkluderer også med at alle tre alternativer har både fordeler og ulemper.

Jeg ønsker å kommentere noen av de tingene det sås tvil om i innlegget uten at det er noen grunn til det. Det er flere av påstandene de kommer med som absolutt ikke stemmer overens med faktainformasjonen vi har i saken. Da bidrar innlegget nødvendigvis heller ikke til en god debatt og dialog om vanskelige prioriteringer for lokalsamfunnet vårt.

Jeg tenker også det er viktig at man ikke tillegger andre holdninger og motiv for sine standpunkt og handlinger, spesielt når man ikke har et grunnlag for å gjøre akkurat det.

Påstand 1, rapporter blir bestilt for å oppnå et bestemt resultat:

Rapporten fra AS Bygganalyse - er slik jeg har forstått det bestilt av arkitektselskapet Streken. Jeg vet ikke kostnaden, men det er ikke en politisk bestilling bak denne rapporten. Jeg er heller ikke kjent med at dette har påført kommunen ekstra kostnader.

Undersøkelse av grunnforhold på Tornes: For meg og jeg tror også for kommunestyret så handler dette ikke først og fremst om skolestruktur. Det handler om sikkerhet for elever og ansatte og at kommunestyret har tatt ansvar som skoleeier. Det er bestilt en grunnundersøkelse på bakgrunn av påstanden om sig på 21 cm. Selvfølgelig må vi vite om dette kan ha konsekvenser for det byggetekniske og hvordan dette kan utvikle seg over tid. Det oppholder seg tross alt over 100 barn i tillegg til ansatte i skolebygget.  Vi må vite, helt uavhengig av skolestruktur, hva dette innebærer! Disse undersøkelsene er også svært viktig om man i fremtiden skal bygge på skolen, slik Telemarksforskning påpeker at vi må for å oppfylle opplæringsloven.

Det er litt rart at Ole Arne Aas kritiserer kommunestyret for akkurat dette. Han er jo selv politisk valgt(SP) leder av byggenemda i Fræna kommune. Den samme byggenemda ba også om at det ble foretatt grunnundersøkelser når det ble avholdt befaring ved skolen! Den befaringen, så langt jeg er kjent med, var også helt uavhengig av den pågående skolesaken.

Påstand 2, Haukås skole

Her er det slik jeg leser det påstander om ukjente kostnadsfaktorer og at man sår tvil om skolen må kondemneres.

Det er en ganske grundig rapport angående Haukås Skole fra WSP Norge som konkluderer med at det er lite hensiktsmessig å pusse opp skolen. Det er helt sikkert mulig, men jeg er av den oppfatning at da vil vi stå igjen med tre skolebygg i et lite geografisk område i kommunen som er tilrettelagt for 1970 åra! 

WSP Norge, Rådmann og Telemarksforskning har estimert kostnader for en ny Haukås skole, disse kostnadene burde være kjent – de er i alle fall lett tilgjengelig for den som er interessert.

Man problematiserer også størrelsen på uteområdet ved Haukås. Helsedirektoratet har en nasjonal norm/anbefaling på 50 kvm pr elev i uteareal. I mange byskoler så har elvene langt under 30 kvm, kravet er ikke noe absolutt.

Dersom vi hadde valgt å bygge en storskole så ville vi måttet beregne et uteareal for ca 550 elever, dvs 27 500 kvm. Tomten idretten og kommunen disponerer på Haukås er til sammenligning oppimot 70 000 kvm. I tillegg ligger det areal rundt som vil kunne benyttes til et så allmennyttig formål som en skole tross alt er. Når vi har problematisert dette forholdet til tre ulike arkitektteam som jobber med tettstedsprogram i Elnesvågen, så har de nærmest ikke forstått spørsmålet. De har bare retorisk spurt hvor mange skoler vi egentlig skal bygge der.

Andre momenter som påstås at jeg ikke nevner er med i Telemarksforskning sin rapport, budsjett og økonomiplan. Det er det jeg har brukt som mitt faktagrunnlag. Hva referer dere egentlig til, hvor henter dere opplysningene fra? Det er fint med en debatt, men la oss holde oss til saken og faktainformasjon som er tilgjengeliggjort. Så skal jeg selvfølgelig være helt enig i at i denne type spørsmål så bør ikke alt handle om økonomi, det er mange avveininger. Det er ikke et fasitsvar, det er heller ikke slik at noen har bare rett og andre bare feil.

Det synes også i leserinnlegget som om man fortsatt ikke har forstått at dette ikke handler om investeringer først og fremst. I forhold til økonomi så handler dette om hvordan de ulike løsningene vil virke inn på driftsbudsjettet til Fræna og Hustadvika kommune over tid! Altså hvordan disse investeringene og kostnadene ved framtidig drift vil virke inn på helheten – alle de kommunale tjenestene vi skal levere til innbyggerne i årene framover. Som eksempel kan jeg vise til Kristiansund kommune der de nå må nedbemanne den kommunale driften med 90 – nitti – ansatte. Dette på grunn av at man ikke har råd til å drifte kommune med de utgiftene som påløper. Disse 90 ansatte er lærere, renholdere, ansatte i institusjons- og hjemmesykepleie, i administrasjon mv.

Jeg skal gi dere rett i et moment dere løfter frem, det er helt sikkert flere. Akkurat det momentet er også for meg et paradoks i saken - jeg kjenner Tornes Skule ganske godt selv. Tornes Skule har i mine øyne kanskje aldri fungert bedre enn i dag. Vi har en rektor og lærerkrefter som er helt fantastiske! I tillegg så bestemte foreldre og FAU seg for flere år siden at de skulle være en ressurs for skolen. Man skulle støtte og fremsnakke skolen, i mine øyne så er det som har skjedd de siste årene forbilledlig. Saken handler derimot ikke bare om Tornes, Sylte eller Haukås isolert sett, det bør handle om helheten.

Avslutningsvis så vil jeg vise til kommentaren av Ole Helge Haugen i RB den 16.10 som kan danne grunnlag for en refleksjon om hvordan fremtidsutfordringene ser ut for lokalsamfunnet vårt. Dersom man i tillegg har som grunnleggende holdning at alle ønsker det beste så vil det bidra til en god offentlig debatt om vanskelige prioriteringer vi står ovenfor i kommunen og nærmiljøet vårt.

Skrevet av Jan Arve Dyrnes

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook